Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nolato

Nolato

Nolato bokslutskommuniké: Stark finansiell ställning och föreslagen höjd utdelning

14:30 / 12 February 2019 Nolato Press release

Fjärde kvartalet 2018:
 • Omsättningen uppgick till 1.781 MSEK (1.926)
 • Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 214 MSEK (230)
 • EBITA-marginal om 12,0 procent (11,9)
 • Resultat efter skatt var 158 MSEK (180)
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 6,01 SEK (6,84)
 • Kassaflödet efter investeringar uppgick till 122 MSEK (157)

Medical Solutions omsättning fjärde kvartalet ökade till 580 MSEK (511). Justerat för valuta ökade omsättningen med hela 8 procent. Rörelseresultatet EBITA ökade till 77 MSEK (68). EBITA-marginalen uppgick till 13,3 procent (13,3).

- Omsättningen har ökat inom både Medical Devices och Pharma Packaging, kommenterar Nolatos vd och koncernchef Christer Wahlquist. Hög aktivitet präglar fortsatt Nolatos marknad med projektaktiviteter inom framförallt autoinjectorer för biologiska läkemedel, insulinprodukter och inkontinensprodukter.

Integrated Solutions omsättning fjärde kvartalet minskade till 703 MSEK (900), justerat för valuta är det en minskning med 27 procent. Rörelseresultatet EBITA minskade till 99 MSEK (116). EBITA-marginalen ökade till mycket starka 14,1 procent (12,9). Marginalen har påverkats positivt med 2,0 procentenheter av erhållen kompensation från kinesiska myndigheter.

- Som aviserat påverkade lagerjusteringar av produkter inom Heating Devices omsättningen negativt under kvartalet, konstaterar Christer Wahlquist. Vi bedömer att volymerna kommer att vara på en markant lägre nivå under första halvåret 2019, jämfört med takten i fjärde kvartalet 2018, i avvaktan på lansering av nya modeller. Nolato har erhållit order på de nya modellerna och har en fortsatt stark position hos kunden.

Industrial Solutions omsättning minskade till 505 MSEK (518), justerat för valuta och koncernstruktur var minskningen 4 procent. Rörelseresultatet EBITA minskade till 39 MSEK (52) och EBITA-marginalen till 7,7 procent (10,0).

- Produktionsvolymerna var på en liknande nivå som föregående år sett över hela kvartalet, medan fakturering av utvecklingsarbete och produktionsutrustning var något lägre, säger Christer Wahlquist. Den svaga marginalen förklaras av fortsatt ej tillfredsställande effektivitet inom fordonsområdet samt av låga volymer inför julhelgen.

I dagens bokslutskommuniké för 2018 redovisar Nolato det hittills bästa året i Nolatos historia.

Helåret 2018:
 • Omsättningen ökade med 21 procent till 8.102 MSEK (6.720)
 • Rörelseresultatet (EBITA) ökade kraftigt till 949 MSEK (763)
 • Resultat per aktie före utspädning ökade till 27,44 SEK (21,74)
 • Soliditeten var 50 procent (45) och den finansiella nettotillgången 159 MSEK (−153)
 • Styrelsen föreslår en ökad utdelning med 12 procent om 14,00 SEK (12,50) per aktie

Justerat för valuta och koncernstruktur ökade omsättningen med exceptionellt starka 17 procent.

Medical Solutions omsättning ökade till 2.270 MSEK (1.955) vilket justerat för valuta är en ökning med hela 12 procent. Rörelseresultatet EBITA ökade till 295 MSEK (257) och EBITA-marginalen till 13,0 procent (13,1).

Integrated Solutions omsättning ökade till 3.720 MSEK (2.810). Justerat för valuta är det en ökning med exceptionellt starka 28 procent. Rörelseresultatet EBITA ökade kraftigt till 473 MSEK (332) och EBITA-marginalen uppgick till starka 12,7 procent (11,8).

Industrial Solutions omsättning uppgick till 2.119 MSEK (1.968). Justerat för valuta och koncernstruktur var tillväxten goda 6 procent. Rörelseresultatet EBITA uppgick till 186 MSEK (195) och EBITA-marginalen till 8,8 procent (9,9).

Nolatos finansiella ställning är fortsatt god, med en soliditet om 50 procent (45) och en finansiell nettotillgång på 159 MSEK (-153, finansiell nettoskuld). Styrelsen föreslår en höjning av utdelningen till 14,00 SEK (12,50).

Årsstämma hålls den 8 maj 2019 kl 16.00 i Grevie.

---------
För ytterligare information kontakta:
Christer Wahlquist, vd och koncernchef, 0705 804848
Per-Ola Holmström, finansdirektör, 0705 763340

Nolato är en svensk koncern med verksamhet i Europa, Asien och Nordamerika. Vi utvecklar och tillverkar produkter i polymera material som plast, silikon och TPE till ledande kunder inom medicinteknik, läkemedel, telekom, fordon, hygien och andra utvalda industriella sektorer. Nolatoaktien noteras på Nasdaq Stockholm, där Nolato är ett Large Cap-företag i sektorn Industrials.

Denna information är sådan information som Nolato AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 12 februari kl 14:30 CET.

www.nolato.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/