Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nolato

Nolato

Rättelse av MAR-informationen i meddelandet 8 maj 2019 "Nolatos årsstämma 2019"

16:06 / 9 May 2019 Nolato Press release

Rättelsen avser att ovan nämnda pressmeddelande felaktigt angivit att informationen var sådan att det fanns en skyldighet att offentliggöra den enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Pressmeddelandet skulle inte ha innehållit denna skrivning. Pressmeddelandet i dess helhet (exklusive den felaktiga MAR-informationen) följer nedan.
 

Nolato har under onsdagen hållit årsstämma.

Utdelning:
Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att dela ut 14,00 kr per aktie. Avstämningsdag är fredag den 10 maj 2019 och utdelningen beräknas att skickas ut från Euroclear Sweden onsdag den 15 maj 2019. X-dagen, då aktien noteras utan utdelning, är torsdag 9 maj 2019.

Styrelse:
Stämman omvalde styrelseledamöterna Fredrik Arp, Dag ­Andersson, Sven Boström-Svensson, ­Lovisa Hamrin, Åsa Hedin, Henrik Jorlén, Lars-Åke Rydh och Jenny Sjödahl. Fredrik Arp omvaldes som styrelseordförande. Stämman tog beslut om styrelsearvode enligt valberedningens förslag.

Revisorer:
Som revisor till slutet av årsstämman 2020 utsågs det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB med auktoriserade revisor Joakim Falck som huvudansvarig.

Valberedning:
Stämman beslöt att bolaget skall ha en valberedning bestående av en representant för envar av de fem till röstetalet största aktie­ägarna vid september månads utgång. Namnen på de fem ägarrepresentanterna och namnen på de aktieägare de företräder skall offentliggöras så snart de utsetts, men senast sex månader före årsstämman 2020.

Ansvarsfrihet:
Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

Övrigt:
Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att inrätta ett incitamentsprogram för ledande befattningshavare i koncernen genom a) emission av teckningsoptioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och b) godkännande av överlåtelse av optionerna till ledande befattningshavare i Nolato AB och andra koncernbolag. Stämman beslöt även i enlighet med styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av B-aktier.

Koncernchefens anförande på stämman kommer att finnas på www.nolato.se/ir.

------
För ytterligare information kontakta:
Fredrik Arp, ordförande vid stämman, 0708-207000

Nolato är en svensk koncern med verksamhet i Europa, Asien och Nordamerika. Vi utvecklar och tillverkar produkter i polymera material som plast, silikon och TPE till ledande kunder inom medicinteknik, läkemedel, konsumentelektronik, telekom, fordon, hygien och andra utvalda industriella sektorer. Nolatoaktien noteras på Nasdaq Stockholm, där Nolato är ett Large Cap-företag i sektorn Industrials. www.nolato.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/