Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nolato

Nolato

Nolato: Förändrat beslut om förslag till utdelning

15:30 / 1 April 2020 Nolato Press release

Styrelsen för Nolato AB har beslutat att återkalla det tidigare kommunicerade utdelningsförslaget till årsstämman 2020 om 14,50 SEK per aktie. Beslutet har fattats trots att Nolatos finansiella ställning är god och signalerar ingen förändring i bolagets utdelningspolicy eller framtida utdelningsambitioner.

Bakgrunden till beslutet är den mycket stora osäkerhet som råder till följd av effekterna från den konstaterade smittspridningen av Covid-19. Som en försiktighetsåtgärd och för att bättre kunna överblicka coronapandemins konsekvenser, samt för att säkerställa en finansiell handlingsfrihet, väljer styrelsen att återkalla sitt förslag om utdelning till årsstämman.

Styrelsen har beslutat att till årsstämman den 4 maj föreslå att ingen utdelning lämnas. Styrelsen kommer dock under året att överväga en aktieutdelning för verksamhetsåret 2019 om och när omvärldssituationen förändras. Valberedningen föreslår också oförändrade arvoden för styrelsens ledamöter.

------ 
För ytterligare information kontakta:  
Per-Ola Holmström, finansdirektör, 0705 763 340

Nolato är en svensk koncern med verksamhet i Europa, Asien och Nordamerika. Vi utvecklar och tillverkar produkter i polymera material som plast, silikon och TPE till ledande kunder inom medicinteknik, läkemedel, konsumentelektronik, telekom, fordon, hygien och andra utvalda industriella sektorer. Nolatoaktien noteras på Nasdaq Stockholm, där Nolato är ett Large Cap-företag i sektorn Industrials.

www.nolato.se

Denna information utgjorde före offentliggörandet insiderinformation och är sådan information som Nolato AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 april 2020 kl 15.30 CET.  

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/