Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nolato

Nolato

Nytt antal aktier och röster i Nolato AB (publ)

10:30 / 30 September 2020 Nolato Press release

Det incitamentsprogram för ledande befattningshavare som infördes vid den extra bolagsstämman den 5 december 2016 berättigar genom utnyttjande av teckningsoptioner i Serie 2 till teckning av nya aktier i bolaget från och med 1 maj till och med 15 december 2020. Under september har totalt 153.000 B-aktier nytecknats genom utnyttjande av teckningsoptioner erhållna från incitamentsprogrammet. Före emissionen av de nya aktierna fanns det 26.581.308 aktier och 51.415.908 röster i bolaget. Per 30 september 2020 finns det totalt 26.734.308 aktier och 51.568.908 röster i bolaget. Dessa aktier är fördelade på 2.759.400 A-aktier med tio röster vardera och 23.974.908 B-aktier med en röst vardera.

------
För ytterligare information kontakta:
Christer Wahlquist, vd och koncernchef, 0705 804848
Per-Ola Holmström, finansdirektör, 0705 763340

Denna information är sådan som Nolato AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontakt-personers försorg, för offentliggörande den 30 september 2020 kl 10.30 CET.

Nolato är en svensk koncern med verksamhet i Europa, Asien och Nordamerika. Vi utvecklar och tillverkar produkter i polymera material som plast, silikon och TPE till ledande kunder inom medicinteknik, läkemedel, konsumentelektronik, telekom, fordon, hygien och andra utvalda industriella sektorer. Nolatoaktien noteras på Nasdaq Stockholm, där Nolato är ett Large Cap-företag i sektorn Industrials.

www.nolato.se 
 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/