Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Social media

facebook   Meet us at Facebook

facebook   Follow us on Twitter

   Follow us on LinkedIn

Nordic Waterproofing

Protecting and waterproofing roofs

Nordic Waterproofing

Nordic Waterproofings affärsidé är att utveckla, tillverka, marknadsföra och distribuera ett komplett sortiment av produkter och lösningar för skydd av byggnader och infrastruktur. Koncernen har två affärsområden Products & Solutions samt Installation Services, där det förstnämnda producerar produkter för tätskiktsmarknaden och det sistnämnda är verksamma inom installation och entreprenad.Historia

Nordic Waterproofing (NWG) bildades 2011 genom en sammanslagning av Trelleborgs danska och svenska taktätningsdotterbolag och den finska takentreprenörsverksamheten ägd av Lemminkäinen. Dock har bolagets varumärken en längre historik. 1889 grundades äldsta varumärket, Trebolit vars namn under perioden var Phylatterion och verkade inom tillverkning av takpapp. Under 1900-talet fortsatte man att grunda nya bolag bland annat Mataki (1904), Kerabit (1907), Phonix Tag (1920), SealEco (1967) och Nortett (1978). Mataki, som var en aktiv konsoliderare på den nordiska marknaden, förvärvades 1995 av Trelleborg Building Systems. 2011 skedde en sammanslagning av Trelleborgs danska och svenska verksamheter med Lemminkäinens takanläggningsverksamhet och gav bolaget en stärkt position på den finska installationsmarknaden.

NWG, som under 1900-talet hade byggt en stark position på den nordiska tätskikt- och takanläggningsmarknaden, påbörjade sin europeiska expansion 2011 genom både organisk tillväxt och via förvärv. 2011 förvärvades Wulva som är en belgisk distributör och prefabricerare av EPDM. 2012 förvärvades Nortett Bygg (återförsäljare och distributör i Norge) och Al-Katot (finskt installationsföretag). 2014 förvärvades Univex som likt Wulva är en distributör och prefabricerare verksam på den belgiska marknaden. 2017 har fem förvärv gjorts varav fyra i Norden (SPT-Painting, La Kattohuolto, Taasinge Elementer, Ugilt Savvaerk) och ett i Nederländerna, EPDM Systems.

Products & Solutions

Product & Solutions erbjuder i huvudsak egenproducerade produkter för platta och lutande tak på den nordiska och nordeuropeiska marknaden. NWG erbjuder även kompletterande underleverantörsproducerade produkter så som plastfilm och fuktbarriärer. Produkterna säljs under varumärkena Mataki, Hetag Tagmaterialer, Kerabit, Nortett, Phonix Tag, Trebolit och SealEco. Koncernen har tolv stycken försäljningskontor placerade nära sina kunder för att upprätthålla god kundrelation och förkorta ledtider för leverans. Segmentet stod 2016 för 71% av koncernens totala omsättning och 88% av rörelseresultatet justerat för jämförelsestörande poster. Products & Solutions verkar på en mogen och konsoliderad marknad med låg underliggande tillväxt som historiskt sett har korrelerat väl med marknadernas BNP-tillväxt.

Installation Services

Segmentet Installation Services erbjuder sina kunder färdiga installationstjänster där man i Finland säljer genom dotterbolag och i Danmark via franchisetagare. Man erbjuder sina kunder både byggnation av tak men även andra installationstjänster där merparten består av koncernens egna takprodukter. Segmentet som är beroende av den underliggande byggkonjunkturen har haft det tufft på den finska marknaden men som under de senaste tre åren börjat visa momentum.

Nordiska tätskiktsmarknaden

Tätskiktsmarknaden innefattar produkter, och tjänster för tätning och skydd av byggnader så väl offentliga som privata, t.ex broar och andra byggnadsverk . Nordic Waterproofings huvudmarknader är främst de nordiska länderna där de i Finland, Sverige och Danmark erbjuder takpapp huvudsakligen i Bitumen men även installationstjänster, dessa främst på den finska marknaden. I norra Europa är bolaget verksam i Nederländerna, Belgien, Polen, Storbritannien och Tyskland där man erbjuder gummidukar gjort av EPDM. 2015 uppgick den nordiska tätskiktsmarknaden till 15 miljarder SEK och EPDM marknaden till 1,5 miljarder SEK. Den nordiska tätskiktsmarknaden är konsoliderad och mogen vilket innebär att marknadsandelarna tenderar att vara stabila över tid.