Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nordic Waterproofing

Nordic Waterproofing

Nyvalberedningen för Nordic Waterproofing Holding A/S

08:00 / 8 March 2017 Nordic Waterproofing Press release

Till följd av förändringar i ägarstrukturen i Nordic Waterproofing Holding A/S ("Nordic Waterproofing") har en ny valberedning formerats i enlighet med bolagets regelverk.

I februari 2017 avyttrade de tidigare huvudägarna sina resterande aktieinnehav i Nordic Waterproofing. I enlighet med instruktionerna för tillsättande av valberedningen har nu valberedningens sammansättning ändrats för att reflektera dessa ägarförändringar. Ledamöterna i den nya valberedningen, som har utsetts av de större ägarna i bolaget baserat på kända aktieinnehav i slutet av februari 2017, är:

Viktor Henriksson, utsedd av Carnegie fonder och ordförande i valberedningen
Joachim Spetz, utsedd av Swedbank Robur
Ulf Hedlundh, utsedd av Svolder AB
Peter Lundkvist, utsedd av Tredje AP-fonden
Ulf Gundemark, styrelseordförande i Nordic Waterproofing Holding A/S 

Arne Bernroth och Thomas Lau Schleicher har avgått från valberedningen.

Sammantaget representerar valberedningen cirka 28,5 procent av röstetalet för samtliga aktier i Nordic Waterproofing Holding A/S.

Valberedningens huvudsakliga uppgifter är att nominera kandidater till posterna som ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt lämna förslag på arvode och annan ersättning till var och en av styrelseledamöterna.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till nominationcommittee@nordicwaterproofing.comföre den 15 mars 2017.

Årsstämma kommer att hållas i Stockholm den 27 april 2017.

Ovanstående information är sådan som Nordic Waterproofing Holding A/S är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 mars 2017, kl 08:00 (CET).

Nordic Waterproofing är en av de ledande aktörerna på tätskiktsmarknaden i Nordeuropa. Bolaget erbjuder högkvalitativa produkter och lösningar för taktätskikt i Sverige, Finland, Danmark, Norge, Belgien, Nederländerna, Polen, Storbritannien och Tyskland. Nordic Waterproofing tillhandahåller även installationstjänster genom helägda dotterbolag i Finland och genom delägda franchisebolag i Danmark. Nordic Waterproofing marknadsför sina produkter och lösningar under nio varumärken med mångårig historia, varav de flesta tillhör de mest etablerade och välkända varumärkena för tätskikt på sina respektive marknader, exempelvis Mataki, Trebolit, Phønix Tag Materialer, Kerabit, Nortett och SealEco. Nordic Waterproofing är noterat i Mid Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm med kortnamn NWG.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/