Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nordic Waterproofing

Nordic Waterproofing

Nordic Waterproofing uppdaterar koncernens långfristiga finansiella mål

08:01 / 15 August 2017 Nordic Waterproofing Press release

Styrelsen för Nordic Waterproofing Holding A/S (STO: NWG.ST) har uppdaterat koncernens långfristiga finansiella mål. Koncernen har som målsättning att fortsätta prioritera lönsam tillväxt och säkerställa effektiv kapitalanvändning.

Nordic Waterproofings uppdaterade lönsamhetsmål är kopplat till effektiv kapitalanvändning och avkastningen på sysselsatt kapital (ROCE) ska överstiga 15 procent före jämförelsestörande poster. Detta lönsamhetsmål är jämförbart med tidigare lönsamhetsmål om en rörelsemarginal före jämförelsestörande poster överstigande 10 procent, vilket har ersatts.

"Vi tror på vår affärsmodell med de två segmenten Products & Solutions och Installation Services, och det nya lönsamhetsmålet reflekterar bättre lönsamhetsnivån med hänsyn till kapitalanvändningen i respektive segment. Utöver detta vill vi fortsätta dra nytta av tillväxtpotentialen i sin helhet. Lönsamhet, effektiv kapitalanvändning och ökat aktieägarvärde är kärnan i vår verksamhet", säger Martin Ellis, VD och koncernchef för Nordic Waterproofing.

Nordic Waterproofings finansiella mål per 15 augusti 2017:
  • Tillväxt: Nordic Waterproofings mål är att växa mer än koncernens nuvarande marknader genom organisk tillväxt. I tillägg förväntas koncernen växa genom selektiva förvärv.
  • Lönsamhet (uppdaterat): Nordic Waterproofings mål är att generera en avkastning på sysselsatt kapital (ROCE) före jämförelsestörande poster överstigande 15 procent
  • Kapitalstruktur: Nettoskulden i relation till justerad EBITDA före jämförelsestörande poster (rullande 12 månader), med undantag för tillfälliga avvikelser, ska inte överstiga 2,5 gånger.
  • Utdelningspolicy: Nordic Waterproofings mål är att ha en årlig utdelning motsvarande minst 50 procent av nettovinsten. Målet ska beakta koncernens finansiella position, investeringsbehov, likviditet samt allmänna ekonomiska och affärsmässiga förhållanden.

Ovanstående information är sådan som Nordic Waterproofing Holding A/S är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 8:01 den 15 augusti 2017.

Nordic Waterproofing är en av de ledande aktörerna på tätskiktsmarknaden i Nordeuropa. Bolaget erbjuder högkvalitativa produkter och lösningar för taktätskikt i Sverige, Finland, Danmark, Norge, Belgien, Nederländerna, Polen, Storbritannien och Tyskland. Nordic Waterproofing tillhandahåller även installationstjänster genom helägda dotterbolag i Finland och genom delägda franchisebolag i Danmark. Nordic Waterproofing marknadsför sina produkter och lösningar under nio varumärken med mångårig historia, varav de flesta tillhör de mest etablerade och välkända varumärkena för tätskikt på sina respektive marknader, exempelvis Mataki, Trebolit, Phønix Tag Materialer, Kerabit, Nortett och SealEco. Nordic Waterproofing är noterat i Mid Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm med kortnamn NWG.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/