Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nordic Waterproofing

Nordic Waterproofing

Nordic Waterproofing Holding A/S: Nordic Waterproofing A/S frias slutligen från anklagelser om konkurrensrättsintrång

17:00 / 29 April 2020 Nordic Waterproofing Press release

Den danska konkurrensmyndigheten (Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, KFST) beslutar att slutligen avsluta undersökningen av marknaden för takläggningsskador. Den 12 september 2018 ogiltigförklarade den danska konkurrensnämnden ett tidigare beslut av KFST och återförvisade ärendet till myndigheten för omprövning. Genom dagens beslut har KFST äntligen avslutat hela ärendet utan att finna några oegentligheter.

Vid dagens möte i KFST beslutades att utredningen av marknaden för takläggningsfilten skulle avbrytas. Ärendet inleddes 2014 när KFST agerade på klagomål från konkurrenter. KFST konstaterade genom sitt beslut av den 31 maj 2017 att Nordic Waterproofing A/S, Icopal Danmark ApS och två branschorganisationer hade använt den nationella branschbaserade standarden ("TOR-anvisningarna") för att utestänga faktiska eller potentiella konkurrenter från marknaden. Till följd av detta beordrade rådet TOR att upphäva sina produktstandarder och de andra parterna att utnyttja sitt deltagande i TOR.

Påståendena från KFST grundade sig dock på otillräckliga skäl och felaktiga rättsliga skäl. Den danska konkurrensnämnden hänsköt därför ärendet tillbaka till KFST för att myndigheten skulle kunna ompröva saken.

I dag, mer än 1 1/2 år senare och efter 5 1/2 års utredning, avslutade myndigheten slutligen ärendet utan att konstatera någon överträdelse av konkurrenslagstiftningen eller andra oegentligheter. Beslutet fattades på grundval av ytterligare undersökningar och rättslig analys och, enligt vår uppfattning, uttryckligen mot bakgrund av konkurrensrådets bedömning av ärendet och dess bevisning.

Nordic Waterproofing A/S har kontinuerligt hävdat att det har agerat i enlighet med alla tillämpliga lagar.

Denna information är sådan information som Nordic Waterproofing Holding A/S är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 april 2020, kl. 17:00 CEST.

Nordic Waterproofing en av de ledande aktörerna på tätskiktsmarknaden i Nordeuropa. Bolaget erbjuder högkvalitativa produkter och lösningar för taktätskikt i Sverige, Finland, Danmark, Norge, Belgien, Nederländerna, Polen, Storbritannien och Tyskland. Nordic Waterproofing tillhandahåller även installationstjänster genom helägda dotterbolag i Finland och genom delägda franchisebolag i Danmark. Nordic Waterproofing marknadsför sina produkter och lösningar under flera varumärken med mångårig historia, varav de flesta tillhör de mest etablerade och välkända varumärkena för tätskikt på sina respektive marknader, exempelvis Mataki, Trebolit, Phønix Tag Materialer, Kerabit, Nortett, SealEco, SPT-Painting, Distri Pond, Taasinge Elementer, RVT och Veg Tech. Nordic Waterproofing Holding A/S är noterat i Mid Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm med kortnamn NWG.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/