Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nordic Waterproofing

Nordic Waterproofing

Kommuniké från extra bolagsstämma i Nordic Waterproofing Holding AB (publ)

09:30 / 24 June 2021 Nordic Waterproofing Press release

Nordic Waterproofing Holding AB (publ) ("Bolaget") höll den 24 juni 2021 extra bolagsstämma. För att undvika spridningen av det virus som orsakar covid-19 genomfördes stämman med poströstning, utan fysiskt deltagande. Vid stämman fattades följande beslut.

Överlåtelse av egna aktier till deltagare i det långsiktiga incitamentsprogrammet LTIP 2018

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om överlåtelse av högst 96 161 egna aktier i syfte att säkerställa leverans av aktier vid utnyttjande av prestationsaktierätter enligt det tidigare beslutade långsiktiga incitamentsprogrammet LTIP 2018.

Rätt att erhålla aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma deltagarna i LTIP 2018 med rätt för varje deltagare att erhålla högst det antal aktier som den har rätt att erhålla enligt villkoren för LTIP 2018. Vidare ska dotterbolag inom Nordic Waterproofing-koncernen ha rätt att vederlagsfritt erhålla aktier, varvid sådana dotterbolag ska vara skyldiga att omgående vederlagsfritt överlåta sådana aktier till deltagarna i LTIP 2018 enligt villkoren för programmet. Deltagarnas rätt att erhålla aktier är villkorad av att samtliga villkor för LTIP 2018 har uppfyllts. Överlåtelse av aktierna ska ske under den tidsperiod som följer av villkoren för LTIP 2018. Aktierna ska överlåtas vederlagsfritt. Syftet med överlåtelsen av egna aktier och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra leverans av aktier till deltagarna i LTIP 2018.

Överlåtelse av egna aktier till deltagare i det långsiktiga incitamentsprogrammet LTIP 2019

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om överlåtelse av högst 99 455 egna aktier (eller det högre antal aktier som kan följa av omräkning till följd av nyemission, aktiesplit, sammanläggning av aktier eller liknande händelser i enlighet med villkoren för LTIP 2019) i syfte att säkerställa leverans av aktier vid utnyttjande av prestationsaktierätter enligt det tidigare beslutade långsiktiga incitamentsprogrammet LTIP 2019.

Rätt att erhålla aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma deltagarna i LTIP 2019 med rätt för varje deltagare att erhålla högst det antal aktier som den har rätt att erhålla enligt villkoren för LTIP 2019. Vidare ska dotterbolag inom Nordic Waterproofing-koncernen ha rätt att vederlagsfritt erhålla aktier, varvid sådana dotterbolag ska vara skyldiga att omgående vederlagsfritt överlåta sådana aktier till deltagarna i LTIP 2019 enligt villkoren för programmet. Deltagarnas rätt att erhålla aktier är villkorad av att samtliga villkor för LTIP 2019 har uppfyllts. Överlåtelse av aktierna ska ske under den tidsperiod som följer av villkoren för LTIP 2019. Aktierna ska överlåtas vederlagsfritt. Syftet med överlåtelsen av egna aktier och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra leverans av aktier till deltagarna i LTIP 2019.

Överlåtelse av egna aktier till deltagare i det långsiktiga incitamentsprogrammet LTIP 2020

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om överlåtelse av högst 99 780 egna aktier (eller det högre antal aktier som kan följa av omräkning till följd av nyemission, aktiesplit, sammanläggning av aktier eller liknande händelser i enlighet med villkoren för LTIP 2020) i syfte att säkerställa leverans av aktier vid utnyttjande av prestationsaktierätter enligt det tidigare beslutade långsiktiga incitamentsprogrammet LTIP 2020.

Rätt att erhålla aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma deltagarna i LTIP 2020 med rätt för varje deltagare att erhålla högst det antal aktier som den har rätt att erhålla enligt villkoren för LTIP 2020. Vidare ska dotterbolag inom Nordic Waterproofing-koncernen ha rätt att vederlagsfritt erhålla aktier, varvid sådana dotterbolag ska vara skyldiga att omgående vederlagsfritt överlåta sådana aktier till deltagarna i LTIP 2020 enligt villkoren för programmet. Deltagarnas rätt att erhålla aktier är villkorad av att samtliga villkor för LTIP 2020 har uppfyllts. Överlåtelse av aktierna ska ske under den tidsperiod som följer av villkoren för LTIP 2020. Aktierna ska överlåtas vederlagsfritt. Syftet med överlåtelsen av egna aktier och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra leverans av aktier till deltagarna i LTIP 2020.

✦✦✦

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till pressmeddelande som offentliggjordes den 31 maj 2021 och den fullständiga kallelsen till stämman. Kallelse till extra bolagsstämman samt fullständiga förslag avseende stämmans beslut finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.nordicwaterproofing.com.

Nordic Waterproofing en av de ledande aktörerna på tätskiktsmarknaden i Nordeuropa. Bolaget erbjuder högkvalitativa produkter och lösningar för taktätskikt i Sverige, Finland, Danmark, Norge, Belgien, Nederländerna, Polen, Storbritannien och Tyskland. Nordic Waterproofing tillhandahåller även installationstjänster genom helägda dotterbolag i Finland, genom delägt dotterbolag i Norge och genom delägda franchisebolag i Danmark. Nordic Waterproofing marknadsför sina produkter och lösningar under varumärken med mångårig historia, varav de flesta tillhör de mest etablerade och välkända varumärkena på sina respektive marknader, exempelvis Mataki, Trebolit, Phønix Tag Materialer, Kerabit, Byggpartner, SealEco, Distri Pond, Seikat, SPT-Painting, Taasinge Elementer, RVT, Urban Green och Veg Tech. Nordic Waterproofing Holding AB är noterat i Mid Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm med kortnamn NWG.

Mer information om Nordic Waterproofing finns på www.nordicwaterproofing.com

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/