Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Social media

facebook   Meet us at Facebook

facebook   Follow us on Twitter

   Follow us on LinkedIn

Opus Group

Opus Group: Bokslutskommuniké 2018

14:00 / 15 February 2019 Opus Group Press release

Rapportperiod oktober - december, 2018
 • Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 657 MSEK (496), en tillväxt om 32,4%. Justerat för förvärv och valutaeffekter, var den organiska tillväxten 8,0%.
 • EBITDA uppgick till 132 MSEK (62), vilket motsvarar en EBITDA-marginal om 19,7% (12,5).
 • EBITA uppgick till 90 MSEK (32), vilket motsvarar en EBITA-marginal om 13,3% (6,3).
 • Kvartalets resultat uppgick till 34 MSEK (24) och inkluderar valutakursdifferenser netto om 13 MSEK (-15).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 117 MSEK (35) och Fritt kassaflöde uppgick till 58 MSEK (-26).
Rapportperiod januari - december, 2018
 • Årets nettoomsättning uppgick till 2 497 MSEK (1 858), en tillväxt om 34,4%. Justerat för förvärv och valutaeffekter, var den organiska tillväxten 9,5%.
 • EBITDA uppgick till 504 MSEK (308), vilket motsvarar en EBITDA-marginal om 20,0% (16,6).
 • EBITA uppgick till 358 MSEK (188), vilket motsvarar en EBITA-marginal om 14,2% (10,1).
 • Årets resultat uppgick till -6 MSEK (74) och inkluderar valutakursdifferenser netto om -66 MSEK (-39).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 323 MSEK (186) och Fritt kassaflöde uppgick till 84 MSEK (-41).
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 0,05 kronor per aktie (0,05).

Göteborg 15 februari 2019
Opus Group AB (publ)

Denna information är sådan information som Opus Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 februari 2019 kl. 14:00 CET.

Om Opus

Opus är ett teknologidrivet tillväxtföretag på marknaderna för vehicle inspection och intelligent vehicle support. Bolaget har ett starkt fokus på kundservice och innovativ teknik inom utsläpps- och säkerhetskontroller samt intelligent support av avancerade fordon. Koncernen hade en omsättning på cirka 2,5 miljarder SEK under 2018 med ett stabilt rörelseresultat och kassaflöde. Opus plan är att nå en omsättning om 400 MUSD och 100 MUSD i EBITDA år 2021. Den huvudsakliga tillväxten beräknas komma från expansionen av bilprovningsverksamheten, med huvudfokus på de latinamerikanska och asiatiska marknaderna, samt från expansionen av verksamheten för intelligent support av avancerade fordon. Opus har cirka 2 600 anställda med huvudkontor i Göteborg i Sverige och 34 regionala kontor, 24 i USA och de övriga i Sverige, Argentina, Chile, Mexiko, Peru, Pakistan, Storbritannien, Spanien och Australien. Opus har egna produktionsanläggningar i Hartford, Ann Arbor och Tucson i USA. Opus aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/