Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Opus Group

Opus Group: Delårsrapport kvartal 1, 2019

08:30 / 14 May 2019 Opus Group Press release

Rapportperiod januari - mars 2019

  • Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 633 MSEK (555), en tillväxt om 14,0%. Justerat för förvärv och valutaeffekter, var den organiska tillväxten 2,9%.
  • EBITDA uppgick till 144 MSEK (100), vilket motsvarar en EBITDA-marginal om 22,7% (18,0).
  • EBITA uppgick till 87 MSEK (69), vilket motsvarar en EBITA-marginal om 13,7% (12,5).
  • Kvartalets resultat uppgick till -17 MSEK (10) och inkluderar refinansieringskostnader om -16 MSEK samt valutakursdifferenser netto om -3 MSEK (-6).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 76 MSEK (39) och Fritt kassaflöde uppgick till 25 MSEK (-13).

Göteborg 14 maj 2019
Opus Group AB (publ)

Denna information är sådan information som Opus Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 maj 2019 kl. 08:30 CET.

Om Opus

Opus är ett teknologidrivet tillväxtföretag på marknaderna för vehicle inspection och intelligent vehicle support. Bolaget har ett starkt fokus på kundservice och innovativ teknik inom utsläpps- och säkerhetskontroller samt support av avancerade fordon. Koncernen hade en omsättning på cirka 2,5 miljarder SEK under 2018 med ett stabilt rörelseresultat och kassaflöde. Opus målsättning är att nå en årlig omsättningstillväxt om 5-10 procent, genom organisk och förvärvsrelaterad tillväxt baserad på en 3-års CAGR, och en EBITA-marginal om 15 procent. Den huvudsakliga tillväxten beräknas komma från expansionen av bilprovningsverksamheten, med huvudfokus på de latinamerikanska och asiatiska marknaderna, samt från expansionen av verksamheten för intelligent support av avancerade fordon. Opus har cirka 2 600 anställda med huvudkontor i Göteborg i Sverige och 34 regionala kontor, varav 24 i USA och de övriga i Sverige, Argentina, Chile, Mexiko, Peru, Pakistan, Storbritannien, Spanien och Australien. Opus har egna produktionsanläggningar i Hartford, Ann Arbor och Tucson i USA. Opus aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/