Utvecklar den svenska tandvården

Orasolv

Orasolv bedriver verksamhet inom den svenska dentalbranschen. Bolaget bygger en tandvårdskedja som erbjuder patienterna trygg och professionell tandvård genom att förvärva och utveckla välskötta tandvårdskliniker. Dessa kliniker befinner sig i landets mest expansiva geografisk marknader, Sveriges storstadsområden.Attraktiv marknad som växer

Den marknad som Orasolv verkar inom är både samhällsviktig och ekonomiskt attraktiv. I takt med att befolkningen växer och livslängden ökar finns det en växande efterfrågan på effektiva och avancerade lösningar inom tandvården. Eftersom det inom tandvårdsbranschen råder fri etableringsrätt och fri prissättning, men reglerad ersättning från Försäkringskassan för de åtgärder som omfattas av dess tandvårdsförsäkring, så omfattas inte branschen av debatten om vinster inom välfärden. Risken för regler om vinstbegränsningar kan därför uppfattas vara låg.  Orasolv har dessutom via sina tandvårdskliniker ett fokus mot bastandvård, vilket är det minst konjunkturkänsliga området inom den svenska dentalbranschen. Genom att erbjuda en högkvalitativ och serviceinriktad tandvård utmanar bolaget marknadens fåtal stora och väletablerade aktörer.

Antalet tandläkare minskar

Svensk Tandvård omsätter årligen cirka 25 Mdr. Av detta finansieras 9 Mdr inom ramen för statlig tandvårdsförsäkring, kommun och landsting och resterande 16 Mdr via patientavgifter. Ungefär 58 procent av patientbesöken görs hos privata vårdgivare och 42 procent hos Folktandvården. En trend som pressar klinikerna är att under de senaste fem åren har antalet tandläkare successivt börjat minska samtidigt som antalet invånare ökar. Fram till 2015 beräknas antalet tandläkare minska med 1 000 personer och fram till 2023 med ytterligare 1 000 personer. Vilket innebär en ökad konkurrens om skickliga tandläkare där arbetsgivarna måste visa sig attraktiva för att behålla kompetent personal.

Fokus på förvärv och tillväxt

Tandvården är en fragmenterad marknad där konsolidering nu börjat ske genom att mindre verksamheter söker sig till gemensamma bolag vilket öppnat för storskalig privattandvård. Mindre mottagningar behöver gå samman för att bli effektivare. Detta syns tydligt i vilken form av mottagningar som ökar. Mellan 2008-2011 växte antalet tandläkarmottagningar med 1,9% samtidigt som mottagningar med fler än 20 anställda under samma period växte med 11,5%.

Den svenska dentalbranschen innehåller endast ett fåtal större aktörer som årligen omsätter 50-200 MSEK. Den splittrade marknaden bidrar till möjligheten för tillväxtfokuserade och kapitalstarka aktörer att växa organiskt via förvärv. Orasolv har etablerat en modell för att identifiera, förvärva och integrera välskötta tandvårdskliniker i storstadsområden. För tandläkare som vill bli del av en större koncern betraktas Orasolv som en attraktiv partner som kan tillföra strukturkapital och tillväxtmöjligheter.

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.