DELÅRSRAPPORT 1 april - 30 juni 2017

08:30 / 25 augusti 2017 Orasolv Pressmeddelande

(Belopp inom parentes avser, om inget annat anges, motsvarande värden föregående år. Redovisning enligt IFRS, se not 1 för vidare information)

1 april - 30 juni 2017 i sammandrag                                                                                        
 •     Nettoomsättningen ökade med 4,2% till 30,0 mkr (28,8).

 •     Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA) sjönk till -0,8 mkr (2,3).

 •     Jämförelsestörande poster uppgick till -1,6 mkr (0). Dessa är avvecklingskostnader för lokaler, ledande personal samt reserv för osäkra kundfordringar.

 •     Resultat efter skatt uppgick till -2,1 mkr (10,8). I juni föregående år aktiverades ackumulerade underskottsavdrag i moderbolaget till ett värde av 9,6 mkr.

 •     Antal arbetsdagar uppgick till 59 dagar (62).

 •     Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 0,2 mkr (3,2).

1 januari - 30 juni 2017 i sammandrag                                                                                   
 •     Nettoomsättningen ökade med 12,8% till 60,0 mkr (53,2).

 •     Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA) sjönk till 0,0 mkr (2,1).

 •     Jämförelsestörande poster uppgick till -1,7 mkr (0). Dessa är avvecklingskostnader för lokaler, ledande personal samt reserv för osäkra kundfordringar.

 •     Resultat efter skatt uppgick till -2,6 mkr (9,5). I juni föregående år aktiverades ackumulerade underskottsavdrag i moderbolaget till ett värde av 9,6 mkr.

 •     Resultatet per aktie, verksamheten totalt, var -0,01 kr (0,05).

 •     Antal arbetsdagar uppgick till 123 dagar (123).

 •     Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 0,2 mkr (3,1).

 •     Soliditeten uppgick till 44 procent (48).

Händelser under kvartalet
 •     Ett tilläggsförvärv gjordes i Malmö den 8 maj då tandläkare Jacqueline Rasic blev en del av Orasolv-gruppen.

 •     Ledningen har kompletterats med en HR-ansvarig - Ida Hassis. 

VD har ordet

Bästa aktieägare,

Vi har en fortsatt positiv försäljningsutveckling och ökar omsättningen i andra kvartalet med drygt 4% jämfört med samma kvartal föregående år. Under kvartalet har vi gjort investeringar i grundstruktur och IT. Investeringarna har varit nödvändiga och är en förutsättning för vår fortsatta resa mot att bli en av Sveriges största tandvårdskedjor.

Under kvartalet har vi lagt stort fokus på vår klinik i Malmö. Vi har gjort en del personalförändringar och framför allt har vi förvärvat och integrerat tandläkare Jacqueline Rasics verksamhet i kliniken. Förändringarna har varit positiva och vi ser en förbättring i både omsättning och resultat.

Den 7 juni tillträdde Ida Hassis tjänsten som HR ansvarig. Rekryteringen av en HR-ansvarig är ett viktigt steg i arbetet att skapa ett kedjekoncept där en grundförutsättning för att lyckas är att företaget kan rekrytera, behålla och utveckla kompetent personal.

Nu ser jag fram emot en spännande höst med ökade säljinsatser och fortsatt fokus på byggandet av ett starkt klinikkoncept. 

Michael Lagerbäck, verkställande direktör

Visa som PDF

Visa original från Cision

Cision

Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se/

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.