Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Social media

facebook   Meet us at Facebook

facebook   Follow us on Twitter

   Follow us on LinkedIn

Poolia

White collar staffing

Poolia

Poolia är ett bemanningsföretag som är specialiserade på att rekrytera och hyra ut personal inom området kvalificerade tjänstmän i Sverige, Tyskland och Finland. Bolaget verkar inom ett par fokusområden och är aktiva på en marknad som i stor utsträckning följer konjunkturen.Bemanning och rekrytering

Poolia är verksamma inom uthyrning och rekrytering av kvalificerad personal inom ett antal fokusområden. Huvuddelen av verksamheten är inriktad på så kallad bemanning eller uthyrning av personal. Detta innebär helt enkelt att dagens allt mer snabbrörliga och flexibla företag på ett smidigare sätt kan variera sin personalstryka exempelvis mellan olika geografiska områden eller beroende på konjunkturläge. Det finns olika typer av bemanningsföretag med avseende på grad av specialisering och geografisk närvaro. Poolia beskrivs bäst som en regional specialist som alltså koncentrerar sig såväl geografiskt som kompetensmässigt.

Moderbolaget Poolia AB, där de koncerngemensamma funktionerna ligger, sysselsätter endast ungefär en tiondel av bolagets personalstyrka. Resterade del är så kallade resurskonsulter som hyrs ut till Poolias kunder. Bolaget är verksamt i Sverige, Finland och Tyskland där varje land har en egen chef. Funktioner såsom försäljning, marknadsföring och personalfrågor sköts separat på de regionala marknaderna

Kvalificerad personal i fokuserade affärsområden

Poolia fokuserar som sagt på uthyrning och rekrytering av kvalificerad personal. Detta betyder dock inte att bolaget enbart arbetar mot personer i högre befattningar utan snarare att de segment inom vilka Poolia är verksamma generellt betecknas som kvalificerade yrkesgrenar. Bolagets specialistområden är Finance & Accounting, IT, Office Support, Human Resources, Sales & Marketing, Life Science & Engineering, Legal och Poolia Executive Search.

Det talas ofta om att humankapitalet kanske är den allra viktigaste tillgången i ett bolag trots att den inte syns i balansräkningen. I Poolias fall är detta än mer påtagligt då bolaget krasst sätt är ett skal i form av varumärket som fylls med humankapital. Att hålla en god kontakt med personal är därför centralt och medarbetarundersökningar genomförs löpande. Även att få in nya arbetssökande är en viktig del i verksamheten för att trygga ett tillräckligt stort utbud på arbetskraft och för att hitta rätt person till rätt jobb. Poolia har omkring 200 000 aktuella CVn i sina databaser. Bolaget fokuserar främst på att växa organiskt och endast i undantagsfall genom förvärv.

Konjunkturens påverkan

De naturliga konjunktursvängningar som är ett återkommande inslag i ekonomin kan sägas påverka Poolia på två sätt. Först och främst är svängningarna något av en förutsättning för bemanningsföretagens existens då det skapar ett varierade behov av arbetskraft i olika stadier av konjunkturen. Samtidigt är det viktigt att ha i beaktning att bemanningsföretagens försäljning följer konjunkturen väl, såväl uppåt som nedåt. För att öka den generella riskspridningen hyr Poolia ut sin personal till både små och stora bolag inom såväl privata som offentliga organisationer spridda mellan olika branscher.

Paradoxalt kan även en allt för stark konjunktur vara hämmande för bemanningsbolagen. I starka konjunkturer anställer företagen Poolias konsulter oftare och i en snabbare takt vilket innebär att de försvinner från bemanningsgspoolen. Denna urholkningen ställer utmanande krav att i samma takt fylla på med nya kandidater för att bibehålla koncernens omsättning.