Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Poolia

Poolia

POOLIA: Poolia AB - Delårsrapport 1 januari - 30 september 2021

07:00 / 26 October 2021 Poolia Press release

Kvartalsperioden juli-september
 • Intäkterna uppgick till 464 (342) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 26,7 (5,4) MSEK och rörelsemarginalen till 5,8 (1,6) procent.
 • Resultatet före skatt uppgick till 26,6 (4,8) MSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till 21,3 (3,2) MSEK.
 • Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,46 (0,07) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 14,3  (-12,4) MSEK, motsvarande 0,31 (-0,27) SEK per aktie.
Delårsperioden januari - september
 • Intäkterna uppgick till 1 369 (1 057) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 60,4 (9,1) MSEK och rörelsemarginalen till 4,4 (0,9) procent.
 • Resultatet före skatt uppgick till 60,4 (6,2) MSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till 48,3 (2,5) MSEK.
 • Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,03 (0,05) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 57,9 (53,8) MSEK, motsvarande 1,24 (1,15) SEK per aktie.
 • Soliditeten vid periodens slut uppgick till 31,6 (33,2) procent och koncernens eget kapital per aktie var 3,89 (3,39) SEK.

Informationen i denna delårsrapport är sådan information som Poolia AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 oktober 2021 klockan 07.00 (CEST).

Pooliakoncernen arbetar med Uthyrning och Rekrytering av personal samt med Interim Management och Executive Search. Verksamheten bedrivs under de två varumärkena Poolia och Uniflex. Poolia finns i Sverige, Norge, Finland och Tyskland och arbetar framförallt med personal inom Ekonomi, Bank/Finans, IT, Life Science, Teknik, Kontor och Administration. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland och arbetar framförallt med personal inom Industri, Lager, Bygg och Kundservice. Koncernens moderbolag Poolia AB är noterat på Nasdaq Stockholm, Small Cap. Bolagen inom den svenska delen av Pooliakoncernen är medlemmar i Almega-Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och/eller Akademikerförbunden.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/