Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Social media

facebook   Meet us at Facebook

facebook   Follow us on Twitter

   Follow us on LinkedIn

Probi

Global probiotics group

Probi

Probi utvecklar, producerar, marknadsför och säljer probiotika globalt till livsmedels-, hälso- och läkemedelsbolag. Probiotika är levande mikroorganismer som har en gynnsam effekt på hälsan när de intas i tillräcklig mängd. Bolagets forskning är primärt inriktad mot maghälsa, immunförsvar, närings- och järnupptag samt metabol hälsa. Koncernen är organiserad i två affärsområden – Consumer HealthCare och Functional Food.Probiotika är levande mikroorganismer (bakterier) som kan ge människan positiva hälsoeffekter när de intas i tillräcklig mängd. Människans tarmflora består av fler än 2000 arter och ett oändligt antal stammar. Det finns en tydlig korrelation mellan tarmfloran och hälsa. I en frisk tarm lever bakterierna i samförstånd med kroppen, de livnär sig bland annat på de fibrer vi äter och omvandlar dem till nyttiga ämnen för kroppen. Tarmbakterier är nödvändiga för matsmältning, näringsupptag och immunsystem. Hälften av de celler som påverkar vårt immunförsvar finns i tarmarna.

Forskningen under senare år har till stor del fokuserat på att studera bakteriernas betydelse vid utveckling av välfärdssjukdomar som övervikt, diabetes samt hjärt- och kärlsjukdomar. Kliniska studier och dokumentation är centralt för att kunna marknadsföra och påvisa probiotikans positiva hälsoeffekter. Probi är ett forskningsintensivt bolag som bedriver ett omfattande forsknings- och utvecklingsarbete. Bolagets forskning är primärt inriktad mot maghälsa, immunförsvar, närings- och järnupptag samt metabol hälsa. Regelverket kring vilka hälsopåstående och ”claims” som får användas på de olika marknaderna som Probi är verksamma på kan skilja sig markant.

Kontroll över såväl utveckling som produktion

Hösten 2016 förvärvade Probi det amerikanska probiotikabolaget Nutraceutix, vilket har gjort att Probi numera har kontroll över både utvecklingen och produktionen. Koncernen har numera fyra anläggningar. Huvudkontoret med forskning och utveckling är stationerat i Lund. I Seattle finns Probis fermenteringsanläggning (jäsning av bakterier) medan förpackningsanläggningen ligger i Denver. Båda anläggningarna i USA är GMP-certifierade (Good Manufacturing Practices ). Bolaget har dessutom ett försäljningskontor i Singapore. Probi marknadsför probiotiska produkter inom fyra produktplattformar.

Probi Premium – bolagets väldokumenterade och kliniskt noggrant studerade probiotiska plattformar: Probi Digestis mot magbesvär, Probi Defendum stärker immunförsvaret samt Probi FerroSorb som stimulerar kroppens upptagning av järn.
Probi Select – består av tre befintliga probiotiska plattformar (en stam med fokus på barn, en på vuxna samt en för immunområdet). Plattformen har lanserats i USA under 2017.
Probi Livebac – en teknologiplattform som möjliggör tillverkning av probiotikaprodukter med garanterad hållbarhet genom hela hållbarhetstiden, även vid förvaring i rumstemperatur.
Probi  Bio-Tract – patenterad deliveryteknologi som skyddar probiotikan från magsyror samt säkerställer att en större del levande bakterier når tarmsystemet.

Två affärsområden

Affärsområde Consumer Healthcare utvecklar, tillverkar och marknadsför bolagets probiotika. Kunderna är läkemedelsföretag och andra företag specialiserade på probiotika och egenvårdsprodukter. Produkternas regulatoriska status är antingen livsmedel eller konsumentläkemedel beroende på marknad. Produkterna är inte tänkt att ersätta vanlig mat utan att fungera som ett komplement. Intäkterna genereras genom varuförsäljning i bulk eller konsumentförpackning. Exempel på produkter är ProbiFrisk och ProbiMage. Förvärvet Nutraceutix ingår i detta affärsområdet och konsoliderades från Q4 2016.

Functional Food (FF) utvecklar livsmedel som innehåller Probis probiotika. Utvecklingen sker i samarbete med livsmedelsföretag med syfte att kommersialisera och marknadsföra produkter med hög volympotential. Intäkterna består huvudsakligen av royalties baserade på samarbetspartners försäljning. Affärsstrukturen inom FF skiljer sig en del från bolagets andra affärsområde. Inom FF säljer bolaget inte bara en produkt, utan också en idé, vilket gör att ledtiderna blir längre. Probiotikan användas främst i mejeriprodukter och kylda fruktdrycker. Probis kanske mest kända produkt, fruktdrycken ProViva, är marknadsledande i Sverige. Därutöver finns även möjlighet att använda probiotika i torra applikationer såsom mjölk- och proteinpulver.

Tillväxtmarknad - ökad medvetenhet kring hälsoeffekter

Mellan åren 2012-2017 växte den globala probiotikamarknaden med i genomsnitt 7%. Fram till år 2021 förväntas tillväxten uppgå till ca 7% per år, dock med variationer såväl geografiskt som inom de olika marknadssegmenten. I Nordamerika prognostiseras Consumer HealthCare-marknaden (CHC) växa med 11,3% medan Funtioncal Food-marknaden spås växa 4,6% årligen. I Europa är tillväxttakten något lägre procentuellt sett, CHC-marknaden förväntas växa med 5,9% och FF-marknaden med 1,9%. Italien är det land i världen där det konsumeras mest CHC-produkter per capita. I Asien spås tillväxten uppgå till 9,5% för CHC-marknaden medan FF-marknaden antas växa 8,7% årligen. På flera asiastiska marknader så som Japan, Sydkorea och Kina finns en lång tradition av fermenterade livsmedel, vilket har lett till en hög medvetenhet om probiotika. Även ökad medvetenheten kring hälsoeffekter, åldrande befolkning samt en växande medelklass bidrar till marknadstillväxten.

Bolagets produkter säljs i dagsläget på ett trettiotal marknader. 2016 slöt Probi ett avtal med franska läkemedelsbolaget Ipsen Pharma. Avtalet omfattar ytterligare cirka 20 marknader. Probi har två finansiella mål dels att växa snabbare än marknaden samt uppnå en EBITDA-marginal överstigande 20%.