Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Social media

facebook   Meet us at Facebook

facebook   Follow us on Twitter

   Follow us on LinkedIn

QuickCool

Beslut om Extra bolagsstämma i QuickCool AB (publ)

17:45 / 18 January 2019 QuickCool Press release

Vid styrelsemöte den 17 januari beslöt Styrelsen i QuickCool AB (publ) ("Quickcool" eller "Bolaget") att kalla till Extra bolagsstämma den 18 februari 2019 kl. 17.00. (Kallelse sker via separat pressmeddelande).

Styrelsen föreslår att bolagsstämman:

Beslutar om en ändring av bolagsordningen för att möjliggöra sammanläggning av aktier samt beslutar om minskning av aktiekapitalet, föreslår styrelsen att bolagsordningens gränser för aktiekapitalet (§ 4) och bolagets aktier (§ 5) ändras i enlighet med följande:

§ 4 nuvarande lydelse:

Aktiekapitalet skall vara lägst 9 562 500 kronor och högst 38 250 000 kronor.

§ 4 föreslås få följande lydelse:

Aktiekapitalet skall vara lägst 1 593 750 kronor och högst 6 375 000 kronor.

§ 5 nuvarande lydelse:

Antalet aktier skall vara lägst 15 937 500 och högst 63 750 000.

§ 5 föreslås få följande lydelse:

Antalet aktier skall vara lägst 1 593 750 och högst 6 375 000.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman:

Beslutar om sammanläggning av bolagets aktier i förhållandet 1:10, vilket innebär att tio (10) befintliga stamaktier byts ut mot en (1) ny aktie av samma slag. Sammanläggning av aktier syftar till att resultera i ett för bolaget mer ändamålsenligt antal aktier med hänsyn tagen till kursrörelsen i bolagets aktier.

Beslutet får verkställas under förutsättning att en överenskommelse träffats med en eller flera aktieägare om att vederlagsfritt och genom Euroclear Sweden AB:s försorg tillhandahålla sådana aktieägare vars aktieinnehav inte är jämnt delbara med tio (10) så många aktier att deras respektive aktieinnehav blir jämnt delbart med tio (10).

Styrelsen föreslås bemyndigas att besluta om avstämningsdag för sammanläggningen.

Styrelsen, eller den som styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre ändringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB, eller på grund av andra formella krav.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om minskning av aktiekapitalet i bolaget för avsättning till fritt eget kapital. Minskningen föreslås ske med minst 11 603 640 och högst 12 303 640. Minskningen ska resultera i ett nytt kvotvärde om 1 kr per aktie, varför minskningsbeloppet beror på aktiekapitalet vid tillfället för registrering.

Minskningen föreslås ske utan indragning av aktier.

Styrelsens förslag föreläggs en extra bolagsstämma den 18 februari 2019 för beslut. Kallelse till bolagsstämman offentliggörs på måndag genom separat pressmeddelande.

Lund den 18 januari 2019
QuickCool AB (publ)
Styrelsen

För information om QuickCool AB, vänligen kontakta
Fredrik Radencrantz, VD
Telefon: 046-286 38 40
E-post: fredrik.radencrantz@quickcool.se

Denna information är sådan information som QuickCool AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 januari 2019.

QuickCool är ett svenskt medicintekniskt bolag, vars affärsidé är att rädda liv och förhindra hjärnskador vid akut hjärnischemi (otillräcklig blodförsörjning till hjärnan) genom att utveckla och tillhandahålla ett unikt och globalt patenterat kylsystem, The QuickCool© system. QuickCool är verksamt på den snabbväxande marknaden, Targeted Temperature Management (TTM), för hjärnskyddande kylbehandling av patienter som drabbats av t.ex. akut hjärtstopp och stroke. QuickCools system skyddar hjärnan genom att kyla i näshålan och utnyttjar därmed den medfödda värmeväxlaren i näsan. QuickCools intranasala metod erbjuder skonsam och oavbruten kylbehandling. QuickCool är noterat på Spotlight Stock Market och bedriver sin verksamhet på Ideon Science Park i Lund. För mer information, hänvisar vi till vår hemsida: www.quickcool.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/