Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Social media

facebook   Meet us at Facebook

facebook   Follow us on Twitter

   Follow us on LinkedIn

QuickCool

QuickCool AB (publ) ("Quickcool") Kommuniké från extra bolagsstämma

18:00 / 18 February 2019 QuickCool Press release

Måndagen den 18 februari, 2019 hölls extra årsstämma i QuickCool AB (publ) i bolagets lokaler i Lund.

Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades, samtliga med erforderlig majoritet.
  • Göran Brorsson valdes till stämmans ordförande.
  • Vid stämman var 7 523 017 aktier representerade vilket utgör 30,76% av aktiekapitalet.
  • Bolagsstämman beslutade om ändrad lydelse av bolagsordningens bestämmelser om gränserna för bolagets aktiekapital enligt styrelsens förslag dvs. att aktiekapitalet ska vara lägst 1 593 750 kronor och högst 6 375 000 kronor.
  • Bolagsstämman beslutade även om sammanläggning av bolagets aktier i förhållandet 1:10, vilket innebär att tio (10) befintliga stamaktier byts ut mot en (1) ny aktie av samma slag. Sammanläggning av aktier syftar till att resultera i ett för bolaget mer ändamålsenligt antal aktier med hänsyn tagen till kursrörelsen i bolagets aktier.
  • Bolagsstämman bemyndigar Styrelsen att besluta om avstämningsdag för sammanläggningen.
  • Bolagsstämman bemyndigar Styrelsen, eller den som styrelsen utser, att vidta de smärre ändringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB, eller på grund av andra formella krav.
  • Bolagsstämman beslutar om att minska aktiekapitalet i bolaget för avsättning till fritt eget kapital. Minskningen sker med minst 11 603 640 och högst 12 303 640. Minskningen kommer att resultera i ett nytt kvotvärde om 1 kr per aktie, varför minskningsbeloppet beror på aktiekapitalet vid tillfället för registrering.
  • Bolagsstämman beslutar om att minskningen ska ske utan indragning av aktier.
  • Inga övriga frågor uppkom och stämman avslutades.

Lund den 18 februari 2019
QuickCool AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Radencrantz, VD
Telefon: 046-286 38 40
E-post: fredrik.radencrantz@quickcool.se

QuickCool är ett svenskt medicintekniskt bolag, vars affärsidé är att rädda liv och förhindra hjärnskador vid akut hjärnischemi (otillräcklig blodförsörjning till hjärnan) genom att utveckla och tillhandahålla ett unikt och globalt patenterat kylsystem, The QuickCool® SYSTEM. QuickCool är verksamt på den snabbväxande marknaden, Targeted Temperature Management (TTM), för hjärnskyddande kylbehandling av patienter med t ex akut hjärtstopp och stroke. QuickCool® SYSTEM skyddar hjärnan genom att kyla i näshålan och utnyttjar därmed den medfödda värmeväxlaren i näsan. QuickCools intranasala metod erbjuder skonsam och oavbruten kylbehandling för både medvetna och sövda patienter. QuickCool är noterat på Spotlight Stock Market och bedriver sin verksamhet på Ideon Science Park i Lund. För mer information, hänvisar vi till vår hemsida: www.quickcool.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/