Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Social media

facebook   Meet us at Facebook

facebook   Follow us on Twitter

   Follow us on LinkedIn

QuickCool

QuickCool: BOKSLUTSKOMMUNIKÉ, 1 januari 2018 - 31 december 2018 (12 månader)

08:30 / 28 February 2019 QuickCool Press release

FJÄRDE KVARTALET OKTOBER - DECEMBER 2018
Nettoomsättningen uppgick till 0 KSEK (0). Resultatet efter skatt uppgick till -2 947 KSEK (-2 240).
Resultatet per aktie uppgick till -0,12 SEK (-0,12).

JANUARI - DECEMBER 2018
Nettoomsättningen uppgick till 0 KSEK (0). Resultatet efter skatt uppgick till -9 781 KSEK (-5 037).
Resultatet per aktie uppgick till -0,42 SEK (-0,27). Soliditeten uppgick till 78% (91).

Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med antal aktier under perioden. Antal aktier* per den 28 december 2018 uppgick till 23 207 280 stycken.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER 2018
 • En prioritetsgrundande patentansökan som avser en ny typ av huvudgrimma som förbättrar kylförmågan vid intranasal kylning av hjärtstoppspatienter lämnas in i Sverige.
 • QuickCool AB's kvalitetsledningssystem recertifieras enligt ISO 13485:2016.
 • Meddelar senareläggning av QuickCool® SYSTEM p.g.a. tillägg i mjukvaran, leverantörsproblem samt osäkerhet om genomförandetid hos det certifieringsinstitut som ska genomföra granskningen för CE-märkningen.
 • QuickCool AB ingår ett finansieringsavtal med European High Growth Opportunities Securitization Fund (EHGO) genom deras finansiella rådgivare Alpha Blue Ocean Inc.
 • Distributörsavtal tecknas för åtta marknader: Storbritannien, Irland, Portugal, Spanien, Estland, Lettland, Litauen och Israel.
 • Företrädesemission tecknas till 67 procent och tillför Bolaget ca. 4 MSEK efter emissionskostnader.
VIKTIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODEN
 • Utökad organisation, Jonas Wahlfrid tillträdde såsom Senior Embedded Software Engineer den 4 februari 2019.
 • Riktad nyemission till EHGO som tillför Bolaget ca. 940.000 SEK.
 • Kallelse till extra bolagsstämma den 18 februari 2019, för beslut om sammanläggning av bolagets aktier 1:10.
  

VD FREDRIK RADENCRANTZ HAR ORDET

Året som gått

2018 har varit ett intensivt år. Under året meddelade vi om senareläggning av QuickCool® SYSTEM p.g.a. leverantörsproblem, ytterligare förstärkning av vår patentportfölj, recertifiering av vårt kvalitetsledningssystem enligt ISO13485:2016, en finansieringslösning med EHGO, distributörsavtal som avser åtta marknader, samt genomförande av en företrädesemission.

Utvecklingsarbetet

I början på året beslutade vi att göra tillägg i mjukvaran för att möjliggöra s.k. line extensions till QuickCool® SYSTEM. CE-märkning kommer att göras på de olika beståndsdelarna såsom kylenheten, slangkassetten och ballongkatetrarna. På detta sätt kan QuickCool med större flexibilitet, introducera nya engångslösningar som adresserar nya indikationer.

Vi påverkades negativt av leverantörsproblem under året. Vår leverantör av flödesmätare upphörde med sin produktion och meddelade oss detta först när vi lade våra beställningar i juni. Vi har nu ersatt denna kritiska komponent och anpassat vår konstruktion. Ändringen har inneburit extra arbete med designjusteringar av vår kylenhet,  omtestning och ytterligare dokumentation. Fördelen på längre sikt är att vi minskar enhetskostnader av våra engångsartiklar.

Arbetet med prototyp 4 (4e generationen) och 0-serien försenades p.g.a. långa ledtider för komponenter. Övriga delar av utvecklingsarbetet följer vår plan. Vi kan också notera en betydande osäkerhet om tillgång till kapacitet och genomförandetid hos det certifieringsinstitut som ska genomföra granskningen för CE-märkningen. Det nya MDR-direktivet har inneburit att certifieringsinstitutens handläggningstider förlängts.

Patentportfölj

Det Europeiska Patentverket meddelade i september att de anser att vår patentansökan via PCT (Patent Cooperation Treaty), avseende en av grundkomponenterna i vår portabla kylenhet för temperaturhantering (Targeted Temperature Management/TTM) är patenterbar. Vi har sedan tidigare motsvarande patent beviljat i Sverige.

Vi lämnade in en patentansökan som avser en ny typ av huvudgrimma, vars konstruktion förbättrar kylförmågan vid intranasal kylning av hjärtstoppspatienter. Den kompletterar den ansökan som lämnades in i oktober förra året och breddar därmed vårt patentskydd.

Kvalitetsledningssystem
Vårt kvalitetsledningssystem recertifierades enligt ISO 13485:2016. Certifikatet är utställt av TÜV SÜD och gäller till och med november 2020. Certifikatet intygar att QuickCool AB har ett kvalitetsledningssystem som uppfyller kraven avseende utveckling, produktion och distribution av medicintekniska produkter.

Företrädesemission och finansiering

I juni ingick vi i ett finansieringsavtal med European High Growth Opportunities Securitization Fund (EHGO). Finansieringslösningen är baserad på utgivandet av konvertibla skuldebrev med tillhörande teckningsoptioner. Finansieringslösningen innebär att vi, under en 18-månadersperiod, kommer att erhålla totalt 14,0 MSEK, varav 8,0 MSEK levererades under 2018. Vi har option att erhålla ytterligare 12,0 MSEK under 2019. Om samtliga medföljande teckningsoptioner utnyttjas kan potentiellt ytterligare 7,8 MSEK tillföras.

Teckningsperioden i Quickcools nyemission med företrädesrätt för våra aktieägare avslutades i slutet av året. Emissionen tecknades till 67 procent. Bolaget tillfördes därmed en emissionslikvid om cirka 4,3 MSEK (varav 2,2 MSEK tillfördes genom kvittning) före avdrag för emissionskostnader vilka uppgick till ca 0,3 MSEK.

Positiv marknadsutveckling

The QuickCool® SYSTEM är ett unikt kylsystem för framtidens behandling av patienter. Det möjliggör en obruten kylkedja, där patienter även kan kylbehandlas vid förflyttning, t ex mellan avdelningar på sjukhuset. Systemet kan även övergå till att underhållskyla i upp till 72 timmar och dess smidighet och design lämnar större delen av kroppen tillgänglig för övriga vårdinsatser då den bara tar näshålan i anspråk. Vår lösning är smidig och enkel att använda. Enkelhet genomsyrar vårt koncept.

Under året har vi träffat Key Opinion Leaders (KOLs), forskare, läkare, potentiella distributörer och kunder på en rad olika mässor, kongresser och sammankomster. Några av dem inkluderar SAMTIT-mässan och 2nd BrainGain Sweden Innovation i Göteborg, Arab Health i Dubai, the 7th International Hypothermia and Temperature Management Symposium (IHTMS) i Sydney, StrokeSyd i Lund, StrokeTeam Kongressen i Stockholm och Medica i Tyskland.

Vi tecknade distributionsavtal med fem distributörer på åtta olika marknader: Storbritannien, Irland, Portugal, Spanien, Estland, Lettland, Litauen och Israel.
Dessa distributörer har mycket gemensamt. De är väletablerade på sina respektive marknader och har därmed  etablerade försäljningsnätverk, goda kontakter med KOLs och slutkunder på sjukhus. Dessutom har de produktportföljer som kompletterar vår kyllösning, vilket sänker försäljningskostnaderna samt förbättrar möjligheterna att delta i större upphandlingar, vilket är vanligt på många marknader.
Framtiden

Att behandla hjärtstoppspatienter med kyla är i stort sett praxis i hela västvärlden. Marknadspotentialen uppgår till flera miljarder SEK årligen för behandling av hjärtstoppspatienter.

Potentialen för QuickCool® SYSTEM bekräftas av det intresse vi möter hos blivande distributörer. Värt att återupprepa är potentialen för den globala TTM-marknaden som beräknades uppgå till cirka USD 2,4 Miljarder 2017, men som beräknas öka till USD 2,72 miljarder år 2022 och USD 4,6 miljarder under 2025.*

Vi kommer att teckna ytterligare distributörsavtal under 2019. Förberedande försäljningsaktiviteter har påbörjats, men ingen försäljning kommer att ske förrän efter det att QuickCool© SYSTEM är CE-märkt. Vi ser fram emot ett spännande 2019!

Februari 2019
Fredrik Radencrantz, VD

* GrandViewResearch. "Patient Temperature Management Market By Product (Patient Warming Systems, Patient Cooling Systems), By Application (Surgery, Cardiology, Pediatrics, Neurology), By End Use (Operating Room, Neonatal ICU, ER, ICUs), And Segment Forecasts, 2018 - 2025".

ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN

Vid hjärtstopp upphör tillförsel av blod och syrgas till kroppens organ, vilket får dramatiska konsekvenser för hjärnan, som redan efter ett par minuter utan syre drabbas av skador - skador som fortsätter att utvecklas negativt när hjärtat startar igen. Nedkylning av kroppen och hjärnan kan bromsa de skadliga processerna, vilket medför att hjärnskadorna kan minska betydligt och ge hjärtstoppspatienten större chans att överleva.

QuickCool utvecklar ett portabelt och batteridrivet kylsystem med snabb intranasal applicering för kroppstemperatursreglering av intensivvårdspatienter. Genom att QuickCools system endast tar näshålan i anspråk har sjukvårdspersonalen full tillgång till patienten för monitorering och behandling.

Marknaden generellt

Sverige är en pionjärmarknad inom kylbehandling och så gott som alla större sjukhus i landet kyler idag hjärtstoppspatienter. I flertalet europeiska länder är trenden densamma vad gäller hjärtstoppspatienter medan det på andra marknader, såsom exempelvis USA, har tagit mycket längre tid att införa kyla som standardbehandling efter hjärtstopp trots rekommendationer från American Heart Association (AHA). Marknaden för kylbehandling av hjärtstoppspatienter bedöms för närvarande uppgå till en dryg miljard SEK globalt med en årlig tillväxt på 7-10%. Samtidigt bedöms potentialen för den globala marknaden med nya eller utökade indikationer som t ex feber och stroke till flera miljarder SEK.

UTVECKLING I SIFFROR

Omsättning

Nettoomsättningen för 2018 uppgick till 0 KSEK (0).

Resultat

Bolagets resultat efter skatt under fjärde kvartalet uppgick till -2 947 KSEK (-2 240). Resultatet efter skatt för helåret 2018 uppgick till -9 781 KSEK (-5 037). Underskottet är större än föregående år på grund av ökad aktivitet i bolaget under 2018 för att slutföra produktutvecklingsprojektet och förbereda inför CE-märkning och tredjepartstester.

Finansiell ställning, kassaflöde och investeringar

I slutet av 2018 avslutades teckningsperioden i Quickcools nyemission vilken tecknades till 67 procent. Som brutto kommer att tillföra bolagets egna kapital ca 4,3 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Utgående likvida medel uppgick vid årets slut till 263 KSEK (6 623). Under fjärde kvartalet förvärvades immateriella tillgångar om totalt 3 285 KSEK (3 834), bestående av balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 3 181 KSEK (1 616) samt 104 KSEK (78) avseende utgifter för patent och varumärken. Totalt för året var motsvarande siffror 11 694 KSEK (9 078), bestående av balanserade utgifter 11 494 (8 867) och 200 KSEK (212) för patent och varumärken.

Utdelning

Styrelsen föreslår att ingen utdelning utgår.

Transaktioner med närstående

Bolaget definierar ledande befattningshavare, styrelseledamöter och nära familjemedlemmar till dessa personer som närstående. Alla närståendetransaktioner under perioden har skett till marknadsmässiga priser.

Aktien

Det finns ett aktieslag i QuickCool AB. QuickCools aktie listas på Spotlight Stock Market under kortnamnet "QUICK".  Per den 28 december 2018 uppgick antalet aktier i QuickCool till 23 207 280 stycken.

Största aktieägare i bolaget den 31/12 2018

+-------------------+----------------------+
|Namn |Kapital och röster i %|
+-------------------+----------------------+
|Parkallén Invest AB|20,98% |
+-------------------+----------------------+
|Mats Danielsson |7,26% |
+-------------------+----------------------+
|Avanza Pension |5,11% |
+-------------------+----------------------+
|Henrik Gustafsson |3,09% |
+-------------------+----------------------+
|Tadeusz Wieloch |3,07% |
+-------------------+----------------------+

Principer för bokslutskommunikéns upprättande

Rapporten har upprättats i enlighet med samma redovis-ningsprinciper som i Bolagets senaste årsredovisning, det vill säga i enlighet med BFNAR 2012:1, Årsredovisning och koncernredovisning (K3).  Rapporten är upprättad i svenska kronor.

VÄRDERINGSPRINCIPER

Immateriella anläggningstillgångar

Utvecklingskostnader har redovisats och aktiverats till den del de inte finansierats med bidrag. Avskrivning påbörjas när projektet i huvudsak har slutförts. Till den del utvecklingskostnaderna som aktiverats och som finansierats med bidrag har dessa bidrag avräknats mot det aktiverade beloppet.

Externa utgifter för upparbetade patent och varumärken har balanserats. Avskrivning inleds då försäljningen av bolagets produkter och dess tjänster påbörjats. I de fall en tillgångs redovisade värde överstiger dess beräknade återvinningsvärde skrivs tillgången omedelbart ned till sitt återvinningsvärde.

Risker och osäkerhetsbedömningar

QuickCools verksamhet och marknad påverkas av ett antal riskfaktorer, vilka enskilt eller sammantaget kan innebära en risk för Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat. Nedanstående riskfaktorer beskrivs utan inbördes ordning.
 •  QuickCool är ett utvecklingsbolag vilket kan innebära att det kan dröja innan bolaget kan redovisa försäljningsintäkter.
 •  Utvecklingskostnaderna är svåra att på förhand uppskatta. Kostnaderna kan bli högre än planerat.
 •  Valideringsstudierna kan resultera i oförutsedda
eller negativa forskningsresultat.
 •  Det finns risk att QuickCool inte erhåller nödvändiga registreringar för att sälja och marknadsföra sina produkter.
 •  QuickCool är föremål för flera statliga regleringar vilka kan komma att ändras.

Årsstämma och årsredovisningens tillgänglighet

Årsstämman kommer att hållas i Lund 7 maj 2019. Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig för nedladdning i PDF format på Bolagets hemsida (www.quickcool.se) (http://%28www.quickcool.se%29/) från och med 2019-04-16.

Granskning av revisor

Bokslutskommunikén har inte granskats av Bolagets revisor.

Rapportkalender
 •  Bokslutskommuniké för januari-december 2018 publiceras den 28 februari 2019
 •  Delårsrapport för januari-mars 2019 publiceras den 7 maj 2019
 •  Delårsrapport för januari-juni 2019 publiceras den 29 augusti 2019
 •  Delårsrapport för januari-september 2019 publiceras den 5 november 2019
 •  Delårsrapport för kvartal 4 samt helår 2019 publiceras den 27 februari 2020.

Lund den 28 februari 2019
QuickCool AB
Styrelsen

För ytterligare information, kontakta:

Fredrik Radencrantz, VD 073 834 11 88
Göran Brorsson, styrelseordförande 070 511 78 60

RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG

+------------------------+-----------+-----------+------------+------------+
|Summa rörelseintäkter, |3 186 172 |1 616 582 |11 503 822 |8 870 169 |
|lagerförändringar m.m. | | | | |
+------------------------+-----------+-----------+------------+------------+
| | | | | |
+------------------------+-----------+-----------+------------+------------+
|Rörelsekostnader  |
+------------------------+-----------+-----------+------------+------------+
|Övriga externa kostnader|-4 890 479 |-3 089 685 |-16 909 835 |-12 080 606 |
+------------------------+-----------+-----------+------------+------------+
|Personalkostnader |-1 142 961 |-758 454  |-4 173 057  |-1 800 973  |
+------------------------+-----------+-----------+------------+------------+
|Av- och nedskrivningar |-99 314 |- 6 499 |-152 612 |-22 829 |
+------------------------+-----------+-----------+------------+------------+
|Summa rörelsekostnader |-6 132 754 |-3 854 638 |-21 235 504 |-13 904 408 |
+------------------------+-----------+-----------+------------+------------+
|Rörelseresultat |-2 946 582 |-2 238 056 |-9 731 682  |-5 034 239  |
+------------------------+-----------+-----------+------------+------------+
| | | | | |
+------------------------+-----------+-----------+------------+------------+
|Finansiella poster  |
+------------------------+-----------+-----------+------------+------------+
|Övriga ränteintäkter och| | | |39 |
|liknande resultatposter | | | | |
+------------------------+-----------+-----------+------------+------------+
|Räntekostnader och |-710 |-1 545 |-49 061 |-2 384 |
|liknande resultatposter | | | | |
+------------------------+-----------+-----------+------------+------------+
|Summa finansiella poster|-710 |-1 545 |-49 061 |-2 345 |
+------------------------+-----------+-----------+------------+------------+
| | | | | |
+------------------------+-----------+-----------+------------+------------+
|Resultat efter |-2 947 291 |-2 239 601 |-9 780 742 |-5 036 584 |
|finansiella poster  | | | | |
+------------------------+-----------+-----------+------------+------------+
|  | | | | |
+------------------------+-----------+-----------+------------+------------+
|Resultat före skatt  |-2 947 291 |-2 239 601 |-9 780 742 |-5 036 584 |
+------------------------+-----------+-----------+------------+------------+
| | | | | |
+------------------------+-----------+-----------+------------+------------+
|Årets resultat  |-2 947 291 |-2 239 601 |-9 780 742 |-5 036 584 |
+------------------------+-----------+-----------+------------+------------+

BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG

+---------------------------------+-----------------------------+-----------+
| |2018-12-31 |2017-12-31 |
+---------------------------------+-----------------------------+-----------+
|TILLGÅNGAR | | |
+---------------------------------+-----------------------------+-----------+
|Tecknat men ej inbetalt kapital |844 113 |2 618 682 |
+---------------------------------+-----------------------------+-----------+
| | | |
+---------------------------------+-----------------------------+-----------+
|Anläggningstillgångar | | |
+---------------------------------+-----------------------------+-----------+
|Immateriella | | |
|anläggningstillgångar  | | |
+---------------------------------+-----------------------------+-----------+
|Balanserade utgifter för |35 930 958  |24 436 651 |
|utvecklingsarbeten och liknande | | |
|arbeten | | |
+---------------------------------+-----------------------------+-----------+
|Koncessioner, patent, licenser, |1 320 049 |1 120 125 |
|varumärken samt liknande | | |
|rättigheter | | |
+---------------------------------+-----------------------------+-----------+
|Summa immateriella |37 251 007  |25 556 776 |
|anläggningstillgångar | | |
+---------------------------------+-----------------------------+-----------+
|Materiella anläggningstillgångar | | |
+---------------------------------+-----------------------------+-----------+
|Inventarier, verktyg och |15 956 |168 568 |
|installationer | | |
+---------------------------------+-----------------------------+-----------+
|Summa materiella |15 956 |168 568 |
|anläggningstillgångar | | |
+---------------------------------+-----------------------------+-----------+
|Summa anläggningstillgångar  |37 266 963  |25 725 344 |
+---------------------------------+-----------------------------+-----------+
|   | | |
+---------------------------------+-----------------------------+-----------+
|Omsättningstillgångar | | |
+---------------------------------+-----------------------------+-----------+
|Varulager | | |
+---------------------------------+-----------------------------+-----------+
|Varulager m.m. |34 577 |0 |
+---------------------------------+-----------------------------+-----------+
|Summa varulager |34 577 |0 |
+---------------------------------+-----------------------------+-----------+
|Kortfristiga fordringar | | |
+---------------------------------+-----------------------------+-----------+
|Övriga fordringar |298 458 |347 970  |
+---------------------------------+-----------------------------+-----------+
|Förutbetalda kostnader och |509 965 |142 417 |
|upplupna intäkter | | |
+---------------------------------+-----------------------------+-----------+
|Summa kortfristiga fordringar |                     808 423 |490 387  |
+---------------------------------+-----------------------------+-----------+
|Kassa och bank | | |
+---------------------------------+-----------------------------+-----------+
|Kassa och bank  |263 370 |6 622 701 |
+---------------------------------+-----------------------------+-----------+
|Summa kassa och bank  |263 370 |6 622 701 |
+---------------------------------+-----------------------------+-----------+
|Summa omsättningstillgångar |1 950 483 |9 731 770 |
+---------------------------------+-----------------------------+-----------+
| | | |
+---------------------------------+-----------------------------+-----------+
|Summa tillgångar |39 217 446 |35 457 114 |
+---------------------------------+-----------------------------+-----------+

+--------------------------------------------+------------+-----------+
| |2018-12-31  |2017-12-31 |
+--------------------------------------------+------------+-----------+
|Eget kapital och skulder | | |
+--------------------------------------------+------------+-----------+
|Bundet eget kapital | | |
+--------------------------------------------+------------+-----------+
|Aktiekapital |13 924 368 |6 376 000 |
+--------------------------------------------+------------+-----------+
|Ej registrerat aktiekapital |2 576 470 |8 300 106 |
+--------------------------------------------+------------+-----------+
|Reservfond   |5 597 197 |5 597 197 |
+--------------------------------------------+------------+-----------+
|Fond för utvecklingsutgifter |26 875 508 |15 381 201 |
+--------------------------------------------+------------+-----------+
|Summa bundet eget kapital |48 973 543  |35 654 504 |
+--------------------------------------------+------------+-----------+
| | | |
+--------------------------------------------+------------+-----------+
|Fritt eget kapital  | | |
+--------------------------------------------+------------+-----------+
|Balanserat resultat |-10 656 128 |-4 552 985 |
+--------------------------------------------+------------+-----------+
|Överkursfond |2 064 172 |6 152 958 |
+--------------------------------------------+------------+-----------+
|Periodens resultat |-9 780 742  |-5 036 584 |
+--------------------------------------------+------------+-----------+
|Summa fritt eget kapital |-18 372 698 |-3 436 611 |
+--------------------------------------------+------------+-----------+
|Summa eget kapital  |30 600 845  |32 217 893 |
+--------------------------------------------+------------+-----------+
| | | |
+--------------------------------------------+------------+-----------+
|Långfristiga skulder | | |
+--------------------------------------------+------------+-----------+
|Konvertibla lån |4 600 000 |0 |
+--------------------------------------------+------------+-----------+
|Summa långfristiga skulder |4 600 000 |0 |
+--------------------------------------------+------------+-----------+
|Kortfristiga skulder  | | |
+--------------------------------------------+------------+-----------+
|Leverantörsskulder |1 864 954  |1 634 743  |
+--------------------------------------------+------------+-----------+
|Övriga skulder |322 826  |463 856  |
+--------------------------------------------+------------+-----------+
|Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter|1 828 821  |1 140 622  |
+--------------------------------------------+------------+-----------+
|Summa kortfristiga skulder |4 016 601  |3 239 221  |
+--------------------------------------------+------------+-----------+
| | | |
+--------------------------------------------+------------+-----------+
|Summa eget kapital och skulder  |39 217 446 |35 457 114 |
+--------------------------------------------+------------+-----------+

KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG

+---------------------------+-----------+-----------+------------+-----------+
| |2018-10 |2017-10 |2018-01 |2017-01 |
| |-012018-12 |-012017-12 |-012018-12 |-012017-12 |
| |-313 mån |-313 mån |-3112 mån |-3112 mån |
+---------------------------+-----------+-----------+------------+-----------+
|Den löpande verksamheten  | | | | |
+---------------------------+-----------+-----------+------------+-----------+
|Rörelseresultat efter |-2 947 291 |-2 239 601 |-9 780 743 |-5 036 584 |
|finansiella poster | | | | |
+---------------------------+-----------+-----------+------------+-----------+
|Avskrivningar/nedskrivninga|457 709 |6 494 |152 612 |22 824 |
|r/omrubriceringar | | | | |
+---------------------------+-----------+-----------+------------+-----------+
|Förändring kortfristiga |- 729 569  |-2 559 696 |1 456 534  |-2 456 168 |
|fordringar | | | | |
+---------------------------+-----------+-----------+------------+-----------+
|Förändring kortfristiga |1 051 694  |-1 449 931 |777 381  |-2 124 455 |
|skulder | | | | |
+---------------------------+-----------+-----------+------------+-----------+
|Förändring i lager |-34 577 |0 |-34 577 |0 |
+---------------------------+-----------+-----------+------------+-----------+
|Kassaflöde från den |-2 202 034 |-6 242 734 |-7 428 793  |-9 594 383 |
|löpande verksamheten | | | | |
+---------------------------+-----------+-----------+------------+-----------+
| | | | | |
+---------------------------+-----------+-----------+------------+-----------+
|Investeringsverksamheten  | | | | |
+---------------------------+-----------+-----------+------------+-----------+
|Förvärv av immateriella |-3 284 487 |-1 694 668 |-11 694 231 |-9 078 302 |
|anläggningstillgångar | | | | |
+---------------------------+-----------+-----------+------------+-----------+
|Förvärv av materiella |0 |-26 392 |0 |-191 392 |
|anläggningstillgångar | | | | |
+---------------------------+-----------+-----------+------------+-----------+
|Kassaflöde från |-3 284 487 |-1 721 060 |-11 694 231 |-9 269 694 |
|investeringsverksamheten | | | | |
+---------------------------+-----------+-----------+------------+-----------+
| | | | | |
+---------------------------+-----------+-----------+------------+-----------+
|Finansieringsverksamheten  | | | | |
+---------------------------+-----------+-----------+------------+-----------+
|Nyemission/optionslikvider/|5 705 544 |14 453 064 |12 763 693 |14 453 064 |
|lån | | | | |
+---------------------------+-----------+-----------+------------+-----------+
|Kassaflöde från |5 705 544 |14 453 064 |12 763 693 |14 453 064 |
|finansieringsverksamheten | | | | |
+---------------------------+-----------+-----------+------------+-----------+
| | | | | |
+---------------------------+-----------+-----------+------------+-----------+
|Periodens kassaflöde |219 023 |6 489 270 |- 6 359 331 |-4 411 013 |
+---------------------------+-----------+-----------+------------+-----------+
|Likvida medel vid |44 347 |133 431 |6 622 701 |11 033 714 |
|periodens början | | | | |
+---------------------------+-----------+-----------+------------+-----------+
|Likvida medel vid |263 370 |6 622 701 |263 370 |6 622 701 |
|periodens slut  | | | | |
+---------------------------+-----------+-----------+------------+-----------+

FÖRÄNDRING EGET KAPITAL I SAMMANDRAG

+------------------+----------++--------+----------+--------+----------+--------+------++
| |Aktie- |Fond för|Reservfond|Överkurs|Balanserat|Årets |Totalt||
| |kapital |utv. | |- |resultat |resultat| ||
| | |utgifter| |fond | | | ||
+------------------+----------++--------+----------+--------+----------+--------+------++
|2017 |
+------------------+----------++--------+----------+--------+----------+--------+------++
|Belopp vid årets |6 376 000 |6 514 |5 597 197 |8 129 |-39 995 |-3 775 |22 801||
|ingång | |424 | |400 | |612 |414 ||
+------------------+----------++--------+----------+--------+----------+--------+------++
|Resultatdisposition |
|enligt |
|bolagsstämman |
+------------------+----------++--------+----------+--------+----------+--------+------++
|Balanseras i ny | | | |-8 129 |4 353 788 |3 775 |0 ||
|räkning | | | |400 | |612 | ||
+------------------+----------++--------+----------+--------+----------+--------+------++
|Nyemission |8 300 106 | | |6 152 | | |14 453||
| | | | |958 | | |064 ||
+------------------+----------++--------+----------+--------+----------+--------+------++
|Förändring av fond| |8 866 | | |-8 866 777| |0 ||
|för utv. utgifter | |777 | | | | | ||
+------------------+----------++--------+----------+--------+----------+--------+------++
|Årets resultat | | | | | |-5 036 |-5 036||
| | | | | | |584 |584 ||
+------------------+----------++--------+----------+--------+----------+--------+------++
|Belopp vid årets |14 676 106 |15 381 |5 597 197 |6 152 |-4 552 984|- 5 036 |32 217||
|slut | |201 | |958 | |584 |894 ||
+------------------+----------++--------+----------+--------+----------+--------+------++
|2018 |
+------------------+----------++--------+----------+--------+----------+--------+------++
|Belopp vid årets |14 676 106|15 381 |5 597 197 |6 152 |-4 552 984|-5 036 |32 217 |
|ingång | |201 | |958 | |584 |894 |
+------------------+----------++--------+----------+--------+----------+--------+------++
|Resultatdisposition |
|enligt |
|bolagsstämman |
+------------------+----------++--------+----------+--------+----------+--------+------++
|Balanseras i ny | | | |-6 152 |1 116 374 |5 036 |0 |
|räkning | | | |958 | |584 | |
+------------------+----------++--------+----------+--------+----------+--------+------++
|Nyemission |6 099 521 | | |2 064 | | |8 163 |
| | | | |172 | | |693 |
+------------------+----------++--------+----------+--------+----------+--------+------++
|Förändring av fond| |11 494 | | |-11 494 | |0 |
|för utv. utgifter | |306 | | |306 | | |
+------------------+----------++--------+----------+--------+----------+--------+------++
|Nedsättning |-4 274 789| | | |4 274 789 | | |
|aktiekapital | | | | | | | |
+------------------+----------++--------+----------+--------+----------+--------+------++
|Årets resultat | | | | | |-9 780 |-9 780 |
| | | | | | |742 |742 |
+------------------+----------++--------+----------+--------+----------+--------+------++
|Belopp vid årets |16 500 838|26 875 |5 597 197 |2 064 |-10 656 |-9 780 |30 600 |
|slut | |508 | |172 |128 |742 |845 |
+------------------+----------++--------+----------+--------+----------+--------+------++
| | || | | | | | ||
+------------------+----------++--------+----------+--------+----------+--------+------++

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/