Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Social media

facebook   Meet us at Facebook

facebook   Follow us on Twitter

   Follow us on LinkedIn

Rottneros

Specialists in pulp

Rottneros

Rottneros är en världsledande nischaktör som utvecklar och producerar pappersmassa. Bolaget är specialiserat inom ett antal utvalda områden, bl.a. avseende massa för kartong, mjukpapper, grafiskt papper och filter. Massatyperna anpassas efter kundens användningsområden och önskemål för att bidra till en högkvalitativ slutprodukt. Försäljningen är global och produktionen sker i Sverige.Marknadsledande inom utvalda nischprodukter

Rottneros utvecklar och producerar högkvalitativ, kundanpassad avsalumassa (pappersmassa som säljs på den öppna marknaden). Bolaget inriktar sig på utvalda nischområden för bolagets kemiska och mekaniska massor som produceras vid Vallviks bruk respektive Rottneros bruk. Fokus på nischer, samt att erbjuda hög grad av kundanpassning och servicenivå har medfört att Rottneros åtnjuter en marknadsledande position inom sina specialområden. De utvalda nischerna är bl.a. massa för kartong och förpackning, massa för grafiska papper (skriv- och tryckpapper), e-massa för elektriskt isoleringsmaterial, samt massa som används till filter inom livsmedels- och fordonsindustrin etc.

En gemensam nämnare för de olika typerna av pappersmassa som Rottneros erbjuder är högt ställda kundkrav. Detta kan exempelvis avse renhet och opacitet för tunna tryck- och förpackningskvaliteter, porositetsegenskaper (luft- och vätskegenomtränglighet) för filtermassan, styrka och tryckbarhet gällande massan för förpackningar och kartong. Således är aktiv produktutveckling och kundanpassning en central del i Rottneros kunderbjudande och en väsentlig parameter för att skapa mervärde och konkurrensfördelar.

Rottneros Bruk och Vallviks bruk

Pappersmassan produceras vid två massabruk. Vid Rottneros Bruk produceras mekaniska massor av kategorierna CTMP och slipmassa. Massorna finns i närmare 30 produktvarianter med olika egenskaper vilket innebär att Rottneros har en av världens mest kompletta produktpaletter gällande mekanisk massa. Produktionen sker vid två produktionslinjer och linjerna tillverkar såväl blekt som oblekt massa. Tillverkningskapaciteten uppgår till 173 000 ton per år vilket gör Rottneros bruk till en av Europas största tillverkare av mekanisk avsalumassa. Vid Rottneros bruk finns även det nystartade utvecklingsområdet Packaging som utvecklar fibertråg främst avseende livsmedelsförpackningar.

Vid Vallviks bruk tillverkas kemisk massa. Detta innefattar långfibrig kemisk sulfatmassa av två kvaliteter; helblekt och oblekt sulfatmassa. Båda massakvaliteterna tillverkas på samma produktionslinje och utgör ca 60% av koncernens produktion. Sulfatprocessen för framställning av kemisk massa ger en starkare slutprodukt. Hela 99% av bränslet som används i bruket är fosilfritt och bruket är nästintill självförsörjande på el (70% av förbrukad el produceras i bruket). Produktionskapaciteten vid Vallviks bruk uppgår till 235 000 ton per år givet 2016 års produktmix. Aggregerad siffra för båda bruken är ca 408 000 ton.

Rottneros Packaging och hållbarhet i fokus

Under 2016 initierades utvecklingen av Rottneros Packaging, innebärande slutprodukten av tråg som huvudsakligen används till livsmedelsförpackningar - med målsättningen att vara helt fosilfritt. Satsningen innebär att bolaget adderar ett tredje affärsområde (inte endast mekanisk- och kemisk pappersmassa utan även slutprodukten förpackningstråg). Packaging möter en stark efterfrågebild i termer av biobaserade, miljövänliga förpackningar. Detta går även i linje med Rottneros övergripande fokus på hållbarhet som genomsyrar bolagets strategiska och operativa initiativ. Hållbarhet är även en stark efterfrågedrivare då kundmönstren går mot miljövänliga lösningar – detta är centralt inte minst för att framtidssäkra en uthållig och lönsam tillväxt.

Rottneros tillväxtstrategi – Agenda 500.

I februari 2015 beslutade styrelsen om en ny strategisk handlingsplan för att långsiktigt stärka och utveckla koncernen och således ge god avkastning till bolagets aktieägare. Detta uppnås genom fokus på utvalda nischer, att utöka brukens kapacitet och att erbjuda produkter och tjänster av högsta kvalitet. Investeringsprogrammet syftar dels till att eliminera trånga sektorer i produktionslinjen, uppfylla de nya miljökraven och att öka fabrikens tillgänglighet. I termer av produktionsexpansion innefattar investeringsprogrammet att på sikt nå en produktionskapacitet om 460 000 – 500 000 ton per år. Målsättningen är att nå minst 470 000 ton vid utgången av 2021. Expansionsinvesteringarna är fullt finansierade genom ett nyemitterat obligationslån i augusti 2017 om 400 MSEK (ramverk 600 MSEK).

Geografisk exponering och finansiella mål

Rottneros producerade massa säljs över hela världen. Tyngdpunkten ligger huvudsakligen i Europa (ca 80%), följt av Asien (12%) och USA (8%). Fördelat per kundsegment är en fjärdedel kartong och förpackning, följt av grafiskt papper (skriv- och tryckpapper), filter, mjukpapper och elektriskt isoleringsmaterial. Avkastning på sysselsatt kapital uppgick under 2017 till 13% (17), vilket innebär att Rottneros levererade en lönsamhet bland de högsta av sektorkollegorna. Koncernens finansiella mål är att leverera en högre räntabilitet på sysselsatt kapital än jämförbara massproducerande bolag.