Samhällsbyggnadsbolagets dotterbolag SBB i Norden har framgångsrikt emitterat obligationer om 150 miljoner kronor

12:18 / 20 juli 2017 Samhällsbyggnadsbolaget Pressmeddelande

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) ("Samhällsbyggnadsbolaget") offentliggjorde den 30 mars 2017 en emission av ett icke säkerställt obligationslån med en ram om upp till 1 500 miljoner kronor ("Obligationen"), utfärdad av dotterbolaget SBB i Norden AB (publ) ("Bolaget" eller "SBB i Norden"). Initialt emitterades 1 000 miljoner kronor och därefter har ytterligare 350 miljoner kronor emitterats. SBB i Norden kommer per 27 juli att emittera ytterligare Obligationer om 150 miljoner kronor och rambeloppet kommer därmed att vara full utnyttjat.

Obligationerna kommer att emitteras till kurs 101,25% av nominellt belopp vilket motsvarar en rörlig kupongränta om STIBOR 3m + cirka 595 räntepunkter fram till slutligt förfallodatum den 6 april 2020.

Emissionslikviden kommer att användas till allmänna verksamhetsändamål, inklusive amortering av annan skuld. Obligationerna kommer att inregistreras vid Nasdaq Stockholm.

"Det fortsatt starka investerarintresset från större institutionella investerare att finansiera vår verksamhet till lägre marginaler än tidigare är mycket positivt. Denna emission tillsammans med i närtid annonserade transaktioner rörande vår byggrättsportfölj och anskaffande av hybridkapital medför att vi har en fortsatt stark finansiell ställning och likviditet simultant som vi konsoliderar Bolagets verksamhet och optimerar balansräkningen" säger Ilija Batljan, VD, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden.

Nordea har agerat finansiell rådgivare i emissionen.

Om Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)

Samhällsbyggnadsbolagets B-aktie handlas på Nasdaq First North (symbol SBB B). Certified Adviser är Remium Nordic AB (www.remium.com). Bolaget äger bostads- och samhällsfastigheter i Norden och har som grundidé att äga och förvalta långsiktigt. Genom bolagets stora samhällsengagemang kommer kommuner och andra intressenter att finna en långsiktig samarbetspartner i bolaget. Mer information om bolaget finns på www.sbbnorden.se.

Visa original från Cision

Cision

Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se/

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.