Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Social media

facebook   Meet us at Facebook

facebook   Follow us on Twitter

   Follow us on LinkedIn

Seafire

Active owner with value-creating acquisition strategy

Seafire

Investmentbolaget Seafires affärsidé är att förvärva och vidareutveckla onoterade bolag med starka varumärken och ledande marknadspositioner. Seafire tar en tydlig roll som aktiv ägare där operationella och finansiella resurser tillsätts för att accelerera potentialen i portföljbolagen. Seafire utgörs idag av portföljbolagen Hedén Group och Followit Sweden som åtnjuter marknadsledande positioner i sina respektive nischer. Målsättningen är att förvärva 2-3 bolag per år.Förvärvsstrategin

Gemensam nämnare för förvärvsobjekten är att de ska besitta en ledande marknadsposition, beprövad affärsmodell, etablerad kundbas, lönsam grundaffär och en årlig omsättning upp till 100 MSEK. Seafire ser gärna att bolagen står inför ett generationsskifte och/eller är ett entreprenörsbolag. Målsättning är att genomföra två till tre förvärv per år och avser både plattformsbolag (fristående enheter) samt tilläggsförvärv till befintliga affärsenheter. Förvärvsstrategin är inte begränsad till någon enskild bransch vilket öppnar upp ett stort förvärvsspektrum att kunna exekvera flertalet förvärv utan att göra avkall på förvärvskriterier och potential. Betalningsstrukturen som tillämpas är en mix av kontantvederlag, aktier och säljreverser vilket möjliggör en solid kapitalstruktur på koncernnivån även när förvärvstempot växlar upp.

Adderad värdetillväxt genom vidareutveckling

Seafire är en aktiv ägare med lång ägarhorisont. Vid tillträde initieras initiativ för att vidareutveckla den långsiktiga potentialen i den redan beprövade affärsmodellen. Med utgångspunkt från portföljbolagens marknadsposition och varumärken tillför Seafire operationella och finansiella resurser ofta med syfte att expandera eller på annat sätt bygga vidare på ökat värdeskapande i produkt/serviceerbjudandet. En långsiktig strategi utarbetas med utveckling av affärsmodellen, effektiviseringar och rationaliseringar, produktutveckling tillsammans med marknads- och försäljningssatsningar. Därigenom kan bolagens tillväxt accelereras och det strategiska värdet öka. Som en del av affärsstrategin kan vid behov någon från Seafires team axla rollen som interim-vd i portföljbolagen för att driva igenom operationella och strategiska satsningar.

Nuvarande portföljbolag

Hedén Group  är ett Göteborgsbaserat entreprenörsbolag med anor från 1964. Bolaget säljer egenutvecklade externa motorer och kontrollenheter för filmkameror inom high-end segmentet. Produkterna avser styrning av fokus, iris och zoom. Kundbasen utgörs bl.a. av produktionsbolag inom den professionella film- och medieindustrin. Under åren har man levererat utrustning till flertalet framträdande produktioner, däribland storfilmer som Avatar, Game of Thrones, James Bond och Star Wars. Hedén har sedan Seafires övertagande utvecklat en produkt för integration med Fujifilm Corporation och Sonys produkter. Där den första leveransen beräknas ske under Q4 2017.

Se nedanstående instruktionsvideo för bolagets senaste linskontrollsystem.


Followit Sweden
 är en nischspelare med marknadsledande position inom spårnings- och positioneringsutrustning via GPS/GSM/radio. Verksamhetsområdena innefattar mobil positionering av djur för forskning, övervakning av transporter, fordon och stöldbegärlig egendom. Produktutveckling, slutproduktion och montering sker i egen regi i bolagets lokaler i Lindesberg. Produkterna präglas av hög grad av kundanpassning och för att klara extrema krav. Ett exempel på produktutbudet är GPS-halsband som är utformade för att optimera forskningsmöjligheter samt djurens välbefinnande.

Se intervju med VD Johan Bennarsten från oktober 2017 nedan (Finwire).