Effektiviserar sjukvård och avlyssningssäker kommunikation

Sectra

Sectras verksamhet är uppdelad i fyra affärsområden Imaging IT Solutions, Secure Communications, Business Innovation samt Sectra Customer Financing. Bolaget har kunder i ett sextiotal länder och försäljningen bedrivs både via partners samt i egen regi.Medicinska system för ökad effektivitet inom sjukvården

Sectras produkter och tjänster syftar till att förbättra effektiviteten inom sjukvården med bibehållen eller förbättrad vårdkvalitet. Kunderna utgörs av både privata och offentliga vårdgivare vilka i allmänhet påverkas mycket av skatteintäkter och budgetar för sjukvård. Minskade resurser i kombination med fler och äldre patienter gör att behovet av effektiva IT-lösningar ökar, vilket gynnar Sectra.

Sectra har en stor kundbas och några av världens största IT-installationer för hantering av röntgenbilder är levererade av bolaget. Mer än hälften av verksamhetsområdets intäkter kommer från långa kundrelationer.

Verksamhetsområdet Imaging IT Solutions omfattar IT-system och tjänster för hantering av röntgenbilder och patientinformation, analys av benskörhet och ledgångsreumatism, planering av ortopediska operationer och medicinsk utbildning.

Varje år görs mer än 70 miljoner röntgenundersökningar i Sectras system, vilket gör bolaget till en av de fem största leverantörer av IT-system för röntgenbilder som är Sectras störst produktområde. Analys av benskörhet, planering av operationer och val av medicinering vid ledgångsreumatism är nya spännande produkter som kan bidra till att spara stora kostnader för vård och behandling. Bolaget erbjuder också tjänster såsom underhåll, uppgraderingar, integration, datamigrering och kundutbildningar.

Secure Communications

Sectra är också en ledande leverantör av säkra kommunikationssystem i Europa. Användarna är beslutsfattare och tjänstemän inom myndigheter, försvar och samhällsfunktioner som kommuner, landsting, polis, tull, räddningstjänst och kustbevakning. Bolagets största marknad är Sverige som står för över halva omsättningen, följt av Holland. Sectra har lång erfarenhet av att utveckla säkra kommunikationssystem och produkterna är godkända av EU och NATO samt av flera nationella säkerhetsmyndigheter.

Erbjudandet består kryptoprodukter och system för säker tal-, sms- och faxkommunikation samt säkra nätverk för data- och telekommunikation. Dessutom erbjuder Sectra produkter för administration av kryptonycklar samt säker radiokommunikation i TETRA-nät och taktiska militära nät. Bolaget gör kundspecifika utvecklingsuppdrag och tillhandahåller tjänster som prenumeration på säkert tal, installation och driftsättning, service- och supportavtal samt utbildningar. Bolaget har ett samarbete med Samsung gällande vidareutveckling av den säkra mobiltelefonilösningen Sectra Tiger/R som främst riktar sig mot myndigheter, kritisk infrastruktur samt privat näringsliv. 

Innovationer gör nytta

Genom nära samarbete med universitet, forskningscentra och kunder har Sectra lång erfarenhet av att affärsutveckla och omvandla nya tekniska framsteg till produkter och tjänster som bidrar till bättre vård. Exempel på resultat av dessa samarbeten är:

  • Ett unikt visualiseringsbord för medicinsk utbildning, operationsplanering och virtuella obduktioner.
  • Digitala protesmallar som underlättar ortopedernas planering av operationer.
  • Röntgenapparaten MicroDose Mammography som minskar stråldosen vid mammografi med 50%. Produktområdet såldes år 2011 till Royal Philips Electronics.

Affärsområdet Business Innovation omfattar segmenten Medicinsk utbildning, Ortopedi samt Sectras forskningsavdelning. Bolagets patentportfölj förvaltas och utvecklas inom detta affärsområde. Koncernen bedriver även en finansieringsverksamhet, Sectra Customer Financing som avser att finansiera stora driftsavtal med sjukvårdskunder samt kapitalförvaltning.

Sectra har tre finansiella mål:

  • Soliditet överstigande 30%.
  • Rörelsemarginal (EBIT-marginal) om minst 15%.
  • Tillväxt rörelseresultat/aktie skall över en femårsperiod öka med minst 50%.

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.