Medical and secure communication systems

Sectra

Sectra utvecklar, producerar och säljer produkter för effektivare sjukvård och för ett tryggare och stabilare samhälle. Försäljningen sker dels genom distributörer samt genom bolagets egna försäljningsorganisationer. Koncernen består av fyra affärsområden; Imaging IT Solutions, Business Innovation, Secure Communications och Sectra Customer Financing.Imaging IT Solutions - största affärsområdet

Allt fler människor drabbas av sjukdomar såsom cancer, skelettskador och hjärt- och kärlsjukdomar, vilket i sin tur leder till ökade kostnader med stor belastning på vården. Behovet av en effektivare sjukvård ökar således ständigt. Affärsområdet Imaging IT Solutions utvecklar och säljer Medicinska IT-system och tjänster som bidrar till att kunderna kan ge fler pateinter vård med bibehållen eller ökad kvalitet. Exempelvis IT-system för hantering, arkivering och presentation av alla typer av medicinska bilder och patientinformation.

Kunderna är offentliga och privata vårdgivare som använder medicinska bilder i sin verksamhet, vanligtvis stora sjukhus, sjukhuskedjor och privata kedjor av kliniker som växer och konsolideras. Affärsområdets största marknader är Holland, Skandinavien, Storbritannien och USA. Sectra har en stor kundbas och några av världens största IT-installationer för hantering av röntgenbilder är levererade av bolaget. Mer än hälften av verksamhetsområdets intäkter kommer från långa kundrelationer.

Secure Communications

Sectra är också en ledande leverantör av säkra kommunikationssystem i Europa. Användarna är beslutsfattare och tjänstemän inom myndigheter, försvar och samhällsfunktioner som kommuner, landsting, polis, tull, räddningstjänst och kustbevakning. Bolagets största marknad är Sverige som står för över halva omsättningen, följt av Holland. Sectra har lång erfarenhet av att utveckla säkra kommunikationssystem och produkterna är godkända av EU och NATO samt av flera nationella säkerhetsmyndigheter.

Erbjudandet består av kryptoprodukter och system för säker tal-, sms- och faxkommunikation samt säkra nätverk för data- och telekommunikation. Dessutom erbjuder Sectra produkter för administration av kryptonycklar samt säker radiokommunikation i TETRA-nät och taktiska militära nät. Bolaget gör kundspecifika utvecklingsuppdrag och tillhandahåller tjänster som prenumeration på säkert tal, installation och driftsättning, service- och supportavtal samt utbildningar. Bolaget har ett samarbete med Samsung gällande vidareutveckling av den säkra mobiltelefonilösningen Sectra Tiger/R som främst riktar sig mot myndigheter, kritisk infrastruktur samt privat näringsliv.

Business Innovation   

Business Innovation innefattar affärsenheterna Ortopedi, Medicinsk utbildning och Sectras forskningsavdelning. Inom Business Innovation utvecklas också Sectras patentportfölj. Genom nära samarbete med universitet, forskningscentra och kunder har Sectra lång erfarenhet av att affärsutveckla och omvandla nya tekniska framsteg till produkter och tjänster som bidrar till bättre vård. Ett exempel är ett unikt visualiseringsbord för medicinsk utbildning, operationsplanering och virtuella obduktioner. Syftet med Business Innovation är att antingen bilda ett nytt affärsområde som på sikt kan utgöra cirka 10% av koncernens totala försäljningen eller exempelvis integrera lösningen i ett existerande affärsområde. År 2014 flyttades Digital Patologi över till Imaging IT Solutions. Bolaget kan även avyttra affärsenheter, vilket exempelvis genomfördes år 2011 då lågdosmammografin avyttrades till Philips. 

SECTRA Customer Financing

Koncernen bedriver även en finansieringsverksamhet, Sectra Customer Financing som avser att finansiera stora driftsavtal med sjukvårdskunder samt kapitalförvaltning. Trenden är att Sectras kunder köper IT-system och mjukvara som en tjänst, exempelvis i form av långa driftsavtal, istället för att göra tunga kapitalinvesteringar i kompletta IT-system. Denna typ av lösning ger bolaget en konkurrensfördel samtidigt som det främjar långsiktiga kundrelationer. Tillväxten för Sectra Customer Financing hänger samman med utvecklingen inom Imaging IT Solutions. 

Fokus på kundnöjdhet och återkommande intäkter

Sectra har stort fokus på kundnöjdhet. Bolagets system för medicinsk bildhantering, Sectra PACS, har haft högst kundnöjdhet både i USA och globalt flera år i rad. Koncernens grundsyn är att det är bättre att vara stor i ett mindre antal länder än liten i många. Målet är att vara den största eller näst största leverantören i de länder där Sectra har etablerat dotterbolag. Mer än 50% av bolagets intäkter är återkommande. Kontrakten omfattar antingen mångåriga driftsavtal eller fleråriga service- och uppgraderingsavtal. 

Finansiella mål

  • Soliditet 30%
  • EBIT-marginal om minst 15%
  • Rörelseresultatet per aktie ska växa med minst 50% över en femårsperiod.

Tell a friend

Here you can tip someone by sending a link to this page:

Share

Share this link to your network through social media.