Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Semcon

Semcon

SEMCON BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2018

08:00 / 7 February 2019 Semcon Press release

Kraftigt förbättrat rörelseresultat för året

Kommentar från koncernchef Markus Granlund:
Tack vare en fantastisk insats av mina dedikerade kollegor har vi genomfört ett bra år med en stark avslutning i fjärde kvartalet. Vårt fokus på ständiga förbättringar i alla dimensioner har för 2018 resulterat i ett förbättrat rörelseresultat med 26 procent och en ökad vinst per aktie med 31 procent jämfört med 2017.

I det fjärde kvartalet ökar vi rörelseresultatet och förbättrar rörelsemarginalen till 8,4 procent jämfört med 7,7 procent samma period föregående år. Koncernens finansiella ställning är god och nettokassan uppgick vid årsskiftet till 44 miljoner kronor. Kassaflödet, före förvärv och finansiella poster uppgick till 102 miljoner kronor. Mot bakgrund av detta och den positiva resultatutvecklingen föreslår styrelsen, i linje med vår utdelningspolicy, en höjning av den ordinarie utdelningen till 3,00 kr per aktie.

Efterfrågan på våra digitala erbjudanden kombinerade med vårt djupa kunnande inom produktutveckling, produktionsoptimering och produktinformation har varit god. Utvecklingen av Semcons digitala erbjudanden har fortsatt under 2018 inom bland annat AI, autonoma lösningar och elektrifiering - innovativ produktutveckling som är mindre konjunkturberoende. Branschfördelningen är idag mer balanserad och vi har de senaste tre åren ökat andelen av vår försäljning väsentligt till exempelvis tillverkningsindustrin, energi, life science och telekom. Samtidigt har vi utvecklat vårt erbjudande till fordonsindustrin inom strategiskt viktiga områden där det krävs fortsatta investeringar oavsett konjunkturläge.

Utvecklingen av våra digitala erbjudanden och fortsatt hög produktivitet har varit en starkt bidragande orsak till den positiva utvecklingen inom affärsområdet Engineering Services som har förbättrat sitt rörelseresultat med närmare 50 procent jämfört med föregående år. Affärsområdet Product Information fortsätter sin återhämtning mot tidigare resultatnivåer under det fjärde kvartalet med en rörelsemarginal på 11,4 procent och en organisk tillväxt på 5 procent. Även här har digitaliseringen, med starka erbjudanden mot våra kunders eftermarknadsaffär varit en bidragande faktor. Den positiva trenden förväntas fortsätta under 2019.

En rad strukturella effektiviseringar har genomförts i koncernen under året för att bli än mer kundnära - ett arbete som fortsätter in i 2019. Det har dock redan gett resultat i ökat samarbete mellan affärsområden, marknader och branschspecialister. Vi hade en bra avslutning på 2018 och går in i 2019 med stort engagemang för att göra skillnad för både kunder och slutanvändare.

Fjärde kvartalet
  • Rörelsens intäkter uppgick till 490 Mkr (473) och den organiska tillväxten blev 1 procent 
  • Rörelseresultatet uppgick till 41 Mkr (37), vilket gav en rörelsemarginal på 8,4 procent (7,7) 
  • Resultat efter skatt uppgick till 34 Mkr (28) 
  • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 1,92 kr (1,55)
Januari-december
  • Rörelsens intäkter uppgick till 1 842 Mkr (1 762) och den organiska tillväxten blev 2 procent 
  • Rörelseresultatet uppgick till 120 Mkr (95), vilket gav en rörelsemarginal på 6,5 procent (5,4) 
  • Resultat efter skatt uppgick till 94 Mkr (72) 
  • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 5,25 kr (4,00)
  • Avkastning på sysselsatt kapital blev 21 procent (14)
  • Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning om 3,00 kr (2,50) per aktie.

Informationen är sådan som Semcon AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 februari, 2019, kl. 08.00 (CET).

Semcon är ett internationellt teknikföretag som utvecklar produkter baserat på mänskliga behov och beteenden. Genom att alltid utgå från slutanvändaren stärks kundernas konkurrenskraft, eftersom den som vet mest om användarens behov skapar bäst produkter och tydligast nytta för människor. Semcon samarbetar främst med företag inom branscherna fordon, industri, energi och life science. Med över 2000 specialiserade medarbetare finns förmåga att ta hand om hela produktutvecklingscykeln. Från strategi och teknikutveckling till design och produktinformation. Semcon grundades 1980 i Sverige och har kontor på fler än 30 platser i åtta olika länder. År 2018 omsatte koncernen 1,8 miljarder kronor. Läs mer på semcon.com (https://semcon.com/sv/)

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/