Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Semcon

Semcon

RÄTTELSE I PRESSMEDDELANDE 2019-03-18: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SEMCON AB (PUBL)

19:50 / 18 March 2019 Semcon Press release

Rättelsen avser att ovan nämnda pressmeddelande felaktigt angivit att informationen var sådan att det fanns en skyldighet att offentliggöra den enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Pressmeddelandet skulle inte ha innehållet denna skrivelse. Pressmeddelandet i dess helhet följer nedan.

Aktieägarna i Semcon AB (publ), org. nr. 556539-9549, kallas till årsstämma onsdagen den 24 april 2019 kl. 15.00 i bolagets lokaler på Lindholmsallén 2 i Göteborg.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Rätt att delta i årsstämman har aktieägare som dels är införd i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för bolaget per tisdagen den 16 april 2019, dels anmält sitt deltagande till bolaget senast tisdagen den 16 april 2019 kl. 16.00. Aktieägare får ha med sig högst två biträden, dock endast om antalet biträden anmälts till bolaget senast nämnda tidpunkt. Anmälan kan göras skriftligen till Semcon AB, att: Annika Tedenhag, 417 80 Göteborg, per e-post till annika.tedenhag@semcon.comeller per telefon 0736-84 07 99. Vid anmälan bör aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer under kontorstid och aktieinnehav samt namn på eventuella biträden uppges.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Omregistrering begärs hos förvaltaren och måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast tisdagen den 16 april 2019. Aktieägare som önskar omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före detta datum.

FULLMAKT

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt i original till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda senast den 16 april 2019 under ovanstående e-post eller postadress och bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär på svenska och engelska finns på bolagets hemsida www.semcon.com och kan även beställas på adress och telefonnummer som gäller för anmälan till stämman enligt ovan.

ANTALET AKTIER OCH RÖSTER

I bolaget finns 18 112 534 aktier och röster. Samtliga aktier är stamaktier. Bolaget innehar per dagen för kallelsen 694 199 egna aktier. Bolaget får inte rösta för egna aktier.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av två justeringspersoner att jämte ordföranden justera protokollet
6. Prövning av om stämman blivit i behörig ordning sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen och i anslutning därtill redogörelse för det gångna årets arbete i styrelsen, anförande av koncernchefen och frågor från aktieägarna till bolagets styrelse och ledning
8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
9. Beslut om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt avstämningsdag för utdelning
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
11. Redogörelse för valberedningens arbete och förslag
12. Beslut om antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
13. Beslut om antal revisorer och revisorssuppleanter eller registrerat revisionsbolag
14. Fastställande av arvode åt styrelsen
15. Fastställande av arvode åt revisorer
16. Val av styrelseordförande, styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
17. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter eller registrerat revisionsbolag
18. Beslut om valberedning
19. Beslut om riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till ledande befattningshavare
20. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
A) Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier
B) Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier
21. Övriga frågor
22. Stämmans avslutande

BESLUTSFÖRSLAG

Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman
Valberedningen, som utsetts enligt den procedur som beslutades av årsstämman 2018, utgörs av Ulf Gillberg (JCE Group Aktiebolag) ordförande i valberedningen, Mats Andersson (Nordea Investment Funds), Faruk Tairi (Europea i Malmö) och styrelsens ordförande Tore Bertilsson (adjungerad ledamot), vilka tillsammans per den sista augusti 2018 representerade cirka 37,9 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget. Valberedningen föreslår styrelsens ordförande Tore Bertilsson som ordförande vid stämman.

Punkt 9 - Beslut om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt avstämningsdag för utdelning
Styrelsen föreslår att en vinstutdelning på 3,00 kronor per aktie ska utgå och att övriga till stämmans förfogande stående vinstmedel ska överföras i ny räkning. Som avstämningsdag för utdelning föreslås den 26 april 2019. Om stämman beslutar enligt förslaget beräknas utbetalning ske genom Euroclear Sweden AB den 2 maj 2019.

Punkt 12 - Beslut om antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem bolagsstämmovalda styrelseledamöter utan suppleanter.

Punkt 13 - Beslut om antal revisorer och revisorssuppleanter eller registrerat revisionsbolag
Valberedningen föreslår att ett registrerat revisionsbolag utses till revisor.

Punkt 14 - Fastställande av arvode åt styrelsen
Valberedningen föreslår att ett sammanlagt arvode om 1 785 000 kronor (innebärande en ökning om 65 000 kronor jämfört med 2018 då det sammanlagda arvodet uppgick till 1 720 000 kronor) ska utgå till de bolagsstämmovalda styrelseledamöterna varav 625 000 kronor ( 600 000 kronor för 2018) till styrelsens ordförande och 290 000 kronor (280 000 kronor för 2018) till respektive övrig stämmovald ledamot. Valberedningen föreslår vidare att särskilt arvode inte ska utgå för arbete i styrelsens eventuella kommittéer/utskott.

Punkt 15 - Fastställande av arvode åt revisorer
Valberedningen föreslår att arvode åt bolagets revisor ska utgå enligt av bolaget godkänd räkning.

Punkt 16 - Val av styrelseordförande, styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
Valberedningen föreslår omval av Tore Bertilsson, Jeanette Reuterskiöld och Karl Thedéen samt nyval av Eva Elmstedt och Carl Backman som styrelseledamöter.

Valberedningen föreslår omval av Tore Bertilsson som styrelseordförande.

De föreslagna styrelseledamöterna är att anse som oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare i bolaget förutom Carl Backman som inte anses vara oberoende i förhållande till större aktieägare då han är vd i ett företag som är en större aktieägare i bolaget samt Tore Bertilsson som inte anses vara oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget då han är styrelseordförande i ett företag som är en större aktieägare i bolaget. Valberedningens motiverade yttrande beträffande förslaget till styrelse och information om de föreslagna styrelseledamöterna finns på bolagets hemsida, www.semcon.com. Yttrandet innehåller även en kort redogörelse för hur valberedningens arbete har bedrivits.

Punkt 17 - Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter eller registrerat revisionsbolag
Vid årsstämman 2018 valdes Ernst & Young Aktiebolag till bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2019. Valberedningen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag intill slutet av nästa årsstämma, i enlighet med av valberedningen erhållen rekommendation från styrelsen.

Punkt 18 - Beslut om valberedning
Valberedningen föreslår att följande principer avseende valberedningens arbete och tillsättande, som antogs av årsstämman 2018, skall gälla tills vidare intill dess att beslut om ändring av dessa principer fattas av årsstämman, nämligen att bolaget ska ha en valberedning, att ingen ersättning ska utgå till valberedningens ledamöter, dock att bolaget ska svara för kostnader hänförliga till valberedningens arbete, samt i övrigt en valberedningsprocess med följande huvudsakliga innehåll: Valberedningen ska bestå av tre eller, i visst fall, fyra ledamöter. Härutöver ska styrelsens ordförande vara adjungerad ledamot. Baserat på ägarstatistik per den 31 augusti ska styrelsens ordförande kontakta de tre röstmässigt största aktieägarna och erbjuda dem att utse en ledamot vardera. Om någon avstår övergår rätten till den till röstetalet närmast följande största aktieägaren. Den ledamot som utsetts av den till röstetalet största aktieägaren ska vara valberedningens ordförande. Om förändring sker i bolagets ägarstruktur efter den 31 augusti men tidigare än två månader före årsstämman, och om aktieägare som efter denna förändring kommit att utgöra en av de tre till röstetalet största aktieägarna framställer önskemål om att ingå i valberedningen, ska denne aktieägare ha rätt att antingen utse en ytterligare ledamot eller, om valberedningen så beslutar, utse en ledamot som ska ersätta den ledamot som utsetts av den efter ägarförändringen till röstetalet minsta aktieägaren. Avgår ledamot eller blir ledamot förhindrad att fullfölja sitt uppdrag ska valberedningens ordförande utan onödigt dröjsmål uppmana den aktieägare som utsett ledamoten att inom skälig tid utse ny ledamot. Om aktieägaren inte utövar rätten att utse ny ledamot, ska - förutsatt att antalet av aktieägare utsedda ledamöter av valberedningen därigenom kommer att understiga tre - andra större aktieägare erbjudas att utse en ledamot till valberedningen. Om sådant erbjudande lämnas, ska det gå i turordning till de röstmässigt största aktieägarna som inte redan utsett eller avstått från att utse ledamot av valberedningen. Förfarandet ska fortgå till dess att valberedningen består av tre ledamöter samt styrelsens ordförande såsom adjungerande ledamot. Valberedningen ska utföra de arbetsuppgifter som från tid till annan följer av Svensk kod för bolagsstyrning. I valberedningens uppdrag ingår bl.a. att lämna förslag till (i) ordförande vid årsstämma, (ii) styrelseordförande och övriga styrelseledamöter, (iii) arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna, (iv) arvodering av revisor, (v) val av revisor samt (vi) arvodering av valberedningens ledamöter och valberedningsprocess i övrigt. Valberedningen ska förse bolaget med sådan information som krävs för att bolaget ska kunna fullgöra sin informationsskyldighet enligt Svensk kod för bolagsstyrning.

Punkt 19 - Beslut om riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till ledande befattningshavare
Styrelsen föreslår att stämman fastställer riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till ledande befattningshavare med följande huvudsakliga innehåll: Bolaget ska ha de ersättningsnivåer och anställningsvillkor i övrigt som fordras för att behålla och rekrytera ledande befattningshavare med kompetens och kapacitet att nå uppställda mål. Totalersättningen - som utgörs av olika komponenter och kan bestå av fast lön, bonus, deltagande i aktierelaterade incitamentsprogram, pensionsförmåner samt övriga ersättningar och förmåner - ska vara skälig, konkurrenskraftig och marknadsmässig och ska bestämmas med beaktande av bl.a. prestation, position och betydelse för koncernen. Fast lön ska utgå för fullgjort arbete och ska normalt omprövas kalenderårsvis. Bonus får erbjudas, men ska primärt vara baserad på resultat och bonusmål, fastställas per verksamhetsår och maximalt uppgå till 9 månadslöner. Ledande befattningshavare får ges rätt att på individuell basis arrangera pensionslösningar under vissa villkor genom löne- eller bonusavstående. Pensionslösningar ska vara premiebaserade. Uppsägningstid om lägst 6 och högst 12 månader ska gälla vid uppsägning från ledande befattningshavares sida. Uppsägningstid om högst 12 månader ska gälla vid uppsägning från bolagets sida. Uppsägningslön och avgångsersättning får sammanlagt inte överstiga 18 månadslöner. Härutöver får andra ersättningar och förmåner som bidrar till att underlätta möjligheterna att fullgöra arbetsuppgifterna lämnas. Styrelsen har rätt att frångå riktlinjerna om det i enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Punkt 20 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
Motivet till förslaget och skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen vill skapa en kostnadseffektiv och flexibel möjlighet att erlägga betalning för förvärv av företag eller verksamhet eller del därav. Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att intill nästa årsstämma bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission av stamaktier i bolaget på följande villkor:

1) Nyemission får endast ske för att möjliggöra användandet av stamaktier i bolaget som likvid vid förvärv av företag eller verksamhet eller del därav.
2) Nyemission ska ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
3) Nyemission får ske av sammanlagt högst 1 811 253 stamaktier i bolaget.
4) Teckningskursen per aktie ska motsvara stamaktiens bedömda marknadsvärde i anslutning till nyemissionen.
5) Betalning för tecknade stamaktier i bolaget ska erläggas med apportegendom.
6) Styrelsen har rätt att fastställa övriga villkor för nyemissionerna.

Vid fullt utnyttjande av bemyndigandet kan antalet aktier och röster i bolaget öka med 1 811 253, vilket motsvarar en utspädning om ca tio procent av nuvarande aktier och röster.
Förslaget är identiskt med föregående års lämnat bemyndigande från årsstämman. 

Punkt 21 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier
Motivet till förslagen och skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt, är att styrelsen vill skapa en kostnadseffektiv och flexibel möjlighet att (i) förbättra bolagets kapitalstruktur och därigenom öka aktievärdet och (ii) erlägga betalning för förvärv av företag eller verksamhet eller del därav.

A. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att intill nästa årsstämma bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen besluta om förvärv av stamaktier i bolaget på följande villkor:
1) Förvärv får ske endast i syfte att (i) förbättra bolagets kapitalstruktur och (ii) möjliggöra användandet av stamaktier i bolaget som likvid vid förvärv av företag eller verksamhet eller del därav.
2) Förvärv får endast ske på Nasdaq Stockholm eller genom riktat förvärvserbjudande till samtliga ägare av stamaktier i bolaget.
3) Förvärv får vid varje tillfälle ske av högst så många stamaktier i bolaget att bolaget efter förvärvet innehar högst tio procent av samtliga aktier i bolaget.
4) Förvärv på Nasdaq Stockholm ska ske till ett pris per aktie inom det vid var tid gällande kursintervallet för stamaktien i bolaget, eller för det fall styrelsen ger en börsmedlem i uppdrag att ackumulera en viss mängd av bolagets aktier i egen bok under en viss tidsperiod, till ett pris per aktie inom det vid var tid gällande kursintervallet eller motsvarande volymvägd genomsnittskurs, och förvärv genom förvärvserbjudande ska ske till ett pris per aktie som högst motsvarar börskursen för stamaktien i bolaget vid tidpunkten för erbjudandet med tillägg av högst tjugo procent.
5) Betalning för förvärvade stamaktier ska erläggas kontant.
6) Vid förvärv ska tillämpliga bestämmelser i Nasdaq Stockholms regelverk iakttas.
7) Styrelsen har rätt att fastställa övriga villkor för förvärven.

B. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att intill nästa årsstämma bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om överlåtelse av stamaktier i bolaget på följande villkor:
1) Överlåtelse får ske endast för att använda stamaktier i bolaget som likvid vid förvärv av företag eller verksamhet eller del därav.
2) Överlåtelse får vid varje tillfälle ske av hela det antal stamaktier i bolaget som bolaget innehar.
3) Överlåtelse ska ske till ett pris per aktie motsvarande stamaktiens bedömda marknadsvärde i anslutning till överlåtelsen.
4) Betalning för stamaktier ska erläggas med apportegendom.
5) Styrelsen har rätt att fastställa övriga villkor för överlåtelserna.

Särskilda majoritetskrav
För giltigt beslut enligt punkterna 20 samt 21 A respektive B krävs att förslagen biträds av en majoritet om minst två tredjedelar av de vid stämman angivna rösterna.

UPPLYSNINGAR PÅ STÄMMAN

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation, eller bolagets förhållande till annat koncernföretag.

REDOVISNINGSHANDLINGAR OCH FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG M.M.

Årsredovisningen med revisionsberättelse för 2018, revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen, valberedningens fullständiga förslag, styrelsens fullständiga förslag och styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § respektive 19 kap. 22 § aktiebolagslagen finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.semcon.com. De hålls också tillgängliga hos bolaget på ovanstående adress och skickas kostnadsfritt till aktieägare som begär det och uppger sin adress.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur dina personuppgifter behandlas se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

_______________________________
Styrelsen för Semcon AB (publ)
Göteborg i mars 2019

Semcon är ett internationellt teknikföretag som utvecklar produkter baserat på mänskliga behov och beteenden. Genom att alltid utgå från slutanvändaren stärks kundernas konkurrenskraft, eftersom den som vet mest om användarens behov skapar bäst produkter och tydligast nytta för människor. Semcon samarbetar främst med företag inom branscherna fordon, industri, energi och life science. Med över 2100 specialiserade medarbetare finns förmåga att ta hand om hela produktutvecklingscykeln. Från strategi och teknikutveckling till design och produktinformation. Semcon grundades 1980 i Sverige och har kontor på fler än 30 platser i åtta olika länder. År 2018 omsatte koncernen 1,8 miljarder kronor. Läs mer på semcon.com (https://semcon.com/sv/)

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/