Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Semcon

Semcon

SEMCON: BESLUT OM ÅTERKÖP AV AKTIER

18:30 / 15 July 2019 Semcon Press release

Styrelsen för Semcon AB (publ.) har med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 24 april 2019 fattat beslut om återköp av högst 200 000 stamaktier.

Syftet med styrelsens beslut är att förbättra bolagets kapitalstruktur. Förvärv får ske vid ett eller flera tillfällen under perioden från och med den 17 juli 2019 fram till årsstämman 2020. Sammantaget får högst 200 000 stamaktier förvärvas. Förvärv ska ske över Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet och betalning ska erläggas kontant. Tillämpliga bestämmelser i Nasdaq Stockholms regelverk ska tillämpas.

Semcon innehar för närvarande 685 738 egna aktier, motsvarande 3,8 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 juli 2019, kl. 18.30.

Semcon är ett internationellt teknikföretag som utvecklar produkter baserat på mänskliga behov och beteenden. Genom att alltid utgå från slutanvändaren stärks kundernas konkurrenskraft, eftersom den som vet mest om användarens behov skapar bäst produkter och tydligast nytta för människor. Semcon samarbetar främst med företag inom branscherna fordon, industri, energi och life science. Med över 2 100 specialiserade medarbetare finns förmåga att ta hand om hela produktutvecklingscykeln. Från strategi och teknikutveckling till design och produktinformation. Semcon grundades 1980 i Sverige och har kontor på fler än 30 platser i åtta olika länder. År 2018 omsatte koncernen 1,8 miljarder kronor. Läs mer på semcon.com (https://semcon.com/sv/)

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/