Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Semcon

Semcon

SEMCON DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2019

08:00 / 16 July 2019 Semcon Press release

Kommentar från koncernchef Markus Granlund:
Under andra kvartalet har vi fortsatt vårt arbete med att stärka våra kunders och Semcons konkurrenskraft genom värdeskapande produktutveckling, produktionsoptimering och produktinformation. Vi har framgångsrikt genomfört de åtgärder som krävs för att stärka lönsamheten ytterligare. Åtgärderna under första halvåret förväntas ge en marginell positiv effekt för helåret 2019 och sänka koncernens kostnader med cirka 15 miljoner kronor med full effekt 2020.

Det finansiella resultatet för perioden är på en bra nivå jämfört med föregående år justerat för strukturkostnader och kalendereffekt i kvartalet. De lönsamhetsförstärkande åtgärderna i affärsområdet Engineering & Digital Services belastar kvartalsresultatet med cirka 6 miljoner kronor och kalendereffekten med en färre arbetsdag påverkar koncernens resultat med ytterligare cirka 6 miljoner jämfört med samma period föregående år.

Det är glädjande att vår strategi för att diversifiera vår branschnärvaro fortsätter ge resultat. Inom Life Science har vi under första halvåret ökat vår omsättning med 18 procent, jämfört med samma period föregående år. Samtidigt är potentialen stor att fortsatt kraftigt öka våra intäkter inom det segmentet framöver. Under kvartalet fick vi även förtroendet av Trafikverket att under den kommande treårsperioden framtidssäkra energiförsörjningen i de anläggningar som förser tågtrafiken i Sverige med elkraft.

Omstruktureringen i affärsområdet Engineering & Digital Services går enligt plan och skapar möjligheter till större fokus på vårt digitala erbjudande. Vi stärker vår mjukvarukompetens ytterligare enligt vår strategi och divisionen Digital Services redovisar en tillväxt på 11 procent för det första halvåret 2019. Efterfrågan på digitala lösningar är stark.

Affärsområdet Product Information förbättrar både intäkter och resultat väsentligt jämfört med samma period föregående år. Semcons globala och strategiska partnerskap med AGCO (en av världens största tillverkare av jordbruksmaskiner) är ett bra exempel på hur vi skapar goda förutsättningar för fortsatt tillväxt. Genom våra effektiva och digitala lösningar ökar kvaliteten i kundernas produktinformation och stärker konkurrenskraften, inte minst när det gäller deras serviceaffär.

Med de lönsamhetsförstärkande åtgärder som vi vidtagit under första halvåret och en positiv kalendereffekt under andra halvåret är vi väl positionerade för fortsatta resultatförbättringar under 2019.

Andra kvartalet
  • Rörelsens intäkter uppgick till 476 Mkr (479) och den organiska tillväxten blev -0,4 procent.
  Kvartalet innehöll en färre arbetsdag jämfört med föregående år
  • Rörelseresultatet uppgick till 17 Mkr (21), vilket gav en rörelsemarginal på 3,6 procent (4,3).

  Kostnader för omstrukturering har belastat rörelseresultatet med cirka -6 Mkr (-) och en färre
  arbetsdag har påverkat med cirka -6 Mkr

  • Resultat efter skatt uppgick till 12 Mkr (16)
  • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,69 kr (0,87)
Januari-juni
  • Rörelsens intäkter uppgick till 959 Mkr (948) och den organiska tillväxten blev 0,1 procent.
  Perioden innehöll en färre arbetsdag jämfört med föregående år
  • Rörelseresultatet uppgick till 61 Mkr (61), vilket gav en rörelsemarginal på 6,4 procent (6,4).
  Kostnader för omstrukturering har belastat rörelseresultatet med cirka -8 Mkr (-) och en färre
  arbetsdag har påverkat med cirka -6 Mkr
  • Resultat efter skatt uppgick till 45 Mkr (46)
  • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 2,52 kr (2,55)
Denna information är sådan information som Semcon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 juli 2019, kl. 08.00.

Semcon är ett internationellt teknikföretag som utvecklar produkter baserat på mänskliga behov och beteenden. Genom att alltid utgå från slutanvändaren stärks kundernas konkurrenskraft, eftersom den som vet mest om användarens behov skapar bäst produkter och tydligast nytta för människor. Semcon samarbetar främst med företag inom branscherna fordon, industri, energi och life science. Med över 2 100 specialiserade medarbetare finns förmåga att ta hand om hela produktutvecklingscykeln. Från strategi och teknikutveckling till design och produktinformation. Semcon grundades 1980 i Sverige och har kontor på fler än 30 platser i åtta olika länder. År 2018 omsatte koncernen 1,8 miljarder kronor. Läs mer på semcon.com (https://semcon.com/sv/)

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/