Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Semcon

Semcon

SEMCON: Semcon bokslutskommuniké 2020 - inklusive nya finansiella mål

08:00 / 10 February 2021 Semcon Press release

Nu ökar vi takten med nya finansiella mål.

Fjärde kvartalet 
 • Rörelsens intäkter uppgick till 401 Mkr (489) och den organiska tillväxten blev -17 procent
 • Rörelseresultatet uppgick till 49 Mkr (49), vilket gav en rörelsemarginal på 12,1 procent (10,0)
 • Resultat efter skatt uppgick till 40 Mkr (38) 
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 2,28 kr (2,18)
Januari-december
 • Rörelsens intäkter uppgick till 1 627 Mkr (1 858) och den organiska tillväxten blev -13 procent
 • Rörelseresultatet före omstruktureringskostnader uppgick till 167 Mkr (150), vilket gav en justerad rörelsemarginal på 10,3 procent (8,1) 
 • Rörelseresultatet efter omstruktureringskostnader om -37 Mkr (-8) uppgick till 130 Mkr (142), vilket gav en rörelsemarginal på 8,0 procent (7,6)
 • Resultat efter skatt uppgick till 100 Mkr (106)
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 5,70 kr (6,04)
 • Nettokassa exklusive leasingsskulder uppgick till 199 Mkr (63)
 • Styrelsen avser att ta upp frågan om utdelning efter utgången av maj 

Kommentar från koncernchef Markus Granlund:

Det gläder mig att trenden från tidigare kvartal fortsatt med marginalförbättring och ett starkt kassaflöde under slutet av året. Omsättningen påverkades fortsatt av lägre volymer till följd av covid-19-pandemin, men vi ser en successivt ökad investeringsvilja inom flera branscher. Vår anpassningsförmåga under året har givit resultat - under fjärde kvartalet når vi ett rörelseresultat om 49 Mkr (49), vilket är i linje med en stark jämförelseperiod och motsvarar en historiskt hög rörelsemarginal om 12,1 % (10,0).

Trots engångskostnader för omstruktureringar på 37 Mkr (8) under andra kvartalet når vi ett rörelseresultat för 2020 om 130 Mkr (142) och en rörelsemarginal om 8,0 % (7,6) - vilket innebär att vi nu nått samtliga finansiella mål som styrelsen tidigare fastställt. En fantastisk prestation av våra dedikerade medarbetare.

Accelererad strategisk förflyttning 

Året som gått har varit utmanande på många sätt, men även innehållit positiv utveckling - bl.a. från en förstärkt digital trend. Styrkan i våra digitala eftermarknadslösningar syns inom affärsområdet Product Information (PI) som växer med 8 % under 2020. Merparten av affärsområdets största kunder visar på organisk tillväxt under årets avslutande kvartal, samtidigt som produktiviteten i affärsområdet varit hög, andelen multisite-leveranser fortsätter att öka och andelen långsiktiga helhetsåtaganden ligger på 75 %. Rörelsemarginalen för PI var 15,4 % för 2020, en förbättring med 6 procentenheter jämfört med 2019.

Affärsområdet Engineering & Digital Services (EDS) har i större utsträckning än PI påverkats negativt av effekter av covid-19, men avslutar året på ett positivt sätt med en rörelsemarginal på 12,2 % (10,9) för det fjärde kvartalet. Tillväxten har påverkats negativt av pandemin, bland annat genom minskad efterfrågan från fordonsindustrin. Den omstrukturering som genomfördes under det andra kvartalet har accelererat den strategiska förflyttningen genom kompetensväxling och branschdiversifiering. Teknikutveckling är en avgörande del för att skapa en hållbar värld och investeringar i innovativ teknik inom bland annat digitalisering, elektrifiering och automation fortsätter att öka. Med Semcons kombination av avancerad ingenjörskunskap och digital spets är vi väl positionerade för att växa.

Uppdaterade mål med nytt tillväxtfokus

Sedan 2015 har koncernens rörelsemarginal ökat från 3,5 % till 8,0 %. Vi har under samma period stärkt vår finansiella ställning från en nettoskuld om 78 Mkr (2015) till dagens nettokassa om 199 Mkr. Efter att ha stärkt vår lönsamhet och finansiella ställning går vi nu in i en ny fas, där vi tar avstamp i en stark position och ökar vårt tillväxtfokus, både organiskt och genom strategiska förvärv.

De nya finansiella mål som nu fastställts av styrelsen tydliggör denna ambition. Vi lägger till ett finansiellt mål för årlig tillväxt på minst 10 % inklusive förvärv. Dessutom höjer vi rörelsemarginalmålet från minst 8 % (EBIT) till minst 10 % (EBITA) med ambitionen att ha en fortsatt stark finansiell ställning genom en skuldsättningsgrad som inte bör vara högre än cirka 1,5x (nettoskuld/EBITDA). Vår ambition är också att fortsätta ge hög direktavkastning med en ny utdelningspolicy på cirka 50 % av resultatet efter skatt över tid, en ökning från tidigare långsiktigt minst en tredjedel. Våra nya mål markerar början på nästa kapitel av vår resa - med fokus på tillväxt. 

Vi ser positivt på framtiden

Jag är stolt över att vi trots lägre volymer under 2020 lyckats stärka lönsamheten och ser, även om pandemin fortsatt innebär viss osäkerhet, positivt på framtiden. I början av 2021 kommer omsättningen att vara lägre än första kvartalet 2020 till följd av genomförda omstruktureringar under 2020 samt en arbetsdag mindre. De åtgärder vi vidtagit förväntas bidra till en fortsatt lönsamhetsförbättring från och med andra kvartalet.

Korttidspermittering har bidragit till lägre kostnader under året, men sedan sista november tar vi inte emot någon ersättning. Möjligheten att lämna utdelning begränsas till följd av erhållet stöd och styrelsen avser därför att ta upp utdelningsfrågan efter utgången av maj. 

Göteborg den 10 februari 2021
Markus Granlund, vd och koncernchef

 

Semcons nya finansiella mål
Försäljningstillväxten inklusive förvärv ska uppgå till minst 10 procent per år.
 • EBITA-marginalen ska uppgå till minst 10 procent. 
I tillägg har styrelsen beslutat om en ny utdelningspolicy och riktlinje för finansiell ställning:
Cirka hälften av resultatet efter skatt ska över tid delas ut till aktieägarna.
 • Baserat på inställningen om en stark balansräkning och finansiell flexibilitet bör skuldsättningsgraden inte vara högre än cirka 1,5 gånger (nettoskuld/EBITDA).

 

Telefonkonferens och ljudsändning (engelska)

Idag kl. 10:00 presenterar vd och koncernchef Markus Granlund och CFO Björn Strömberg rapporten och svarar på frågor. Mer information om telefonkonferensen hittar du på https://semcon.com/sv/investerare/ (https://mb.cision.com/Main/1934/3277097/1366108.pdf).
Prenumerera

För att prenumerera på pressmeddelanden och finansiella rapporter från Semcon, vänligen besök https://semcon.com/sv/om-semcon/prenumerera/.
 

Denna information är sådan information som Semcon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 februari 2021, kl. 08.00.

 

 

Semcon är ett internationellt teknikföretag som genom att förena fysiska och digitala världar skapar användarupplevelser som gör skillnad - för människor och för vår planet. Vare sig du strävar efter att uppgradera en befintlig produkt eller tjänst, uppfinna ny teknologi eller tänka helt nytt kring framtida behov, vårt fokus är alltid på mänskliga behov och beteenden. Med olika bakgrund och specialistkompetenser bidrar våra team med nya perspektiv i utvecklingen av hållbara och konkurrenskraftiga lösningar. Genom att kombinera 40 år av avancerad ingenjörskonst, strategisk innovation, digitala tjänster och produktinformationslösningar driver vi utvecklingen framåt i flera branscher. Vi är mer än 1 800 dedikerade medarbetare baserade i sju olika länder. Läs mer på semcon.com (https://semcon.com/sv/)

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/