Snabbväxande mediekoncern

Shortcut Media Group

Shortcut Media Group är en mediekoncern beståendes av sju rörelsedrivande bolag och är marknadsledande i Sverige inom filmproduktion i kortformat; t.ex. reklam- och företagsfilm, trailers, animerad film samt relaterade digitala tjänster. Bolaget har ett tydligt tillväxtfokus dels genom organisk tillväxt, dels genom en aktiv förvärvsstrategi för att komplettera och stärka den befintliga verksamheten. Under 2017 uppvisade Shortcut en omsättningstillväxt om 53% samt en rörelsemarginal på 3%.Digitalisering och sociala medier driver marknaden

Shortcut Media Group är en mediekoncern med verksamhet inom filmproduktion i kortformat. Koncernen består av de sju bolagen Bond Street Film, Oddway Film, Shortcut Post, Good Motion, Shortcut Film, Shortcut Graphics samt Frost VFX.

Marknaden är generellt sett fragmenterad. Totala medieinvesteringar ökade med cirka 4% under 2016. Dock är variationen på tillväxten stor, under 2015 ökade investeringar i digitala medier med 20% medan investeringarna i de mer traditionella medier så som TV, radio och bio minskade med 3%. Den strukturella trenden med sociala och digitala mediers utveckling driver på tillväxten och efterfrågan för företag att kunna profilera sig med rörlig bild och ljud ökar stadigt.

Shortcut Medias ambition är att växa både organiskt och dels via förvärv. Bolaget har under de senaste åren genomfört ett antal förvärv för att komplettera och stärka upp den befintliga verksamheten. Många av aktörerna på marknaden är idag kreatörsledda fåmansbolag. Shortcut Media ser goda möjligheter att delta i konsolideringen av marknaden genom att kunna utnyttja de intäkts- och kostnadssynergier som uppstår. Affärsmodellen innebär att Shortcut är majoritetsägare i de flesta av dotterbolagen och ger därmed ledningen fortsatta incitament att utveckla bolagen. Majoriteten av heltidsmedarbetarna i koncernbolagen är dessutom delägare i Shortcut Media. Koncernen noterades på Aktietorget i juni 2016.

Koncernen har en hög grad återkommande kunder (över 150 st) med långa kundavtal som ger verksamheten en god stabilitet. Därutöver har bolaget en diversifierad kundbas vilket gör att Shortcut inte är beroende av enda stor kund. Bolagets fem största kunder står för cirka 38% av omsättningen.

Shortcut har ramavtal med bland annat Discovery, Cmore, Tillväxtverket, Statens Fastighetsverk, Migrationsverket samt Skolverket. Bland kunderna återfinns även SVT, PostkodLotteriet och Vera & John.

Intäktsmodellen är vanligtvis baserad på fasta budgetar för respektive produktion. Skulle förändringar ske under processen sker tillägg. Många konkurrerande bolag har frilansande personal vilket gör att beläggningsgraden kan variera kraftigt. Shortcut Media har däremot en större andel heltidsanställda (ca-60-70%) som är multikompetenta, vilket gör att bolaget successivt kan öka beläggningsgraden med växande försäljning och ökad lönsamhet.

Sju rörelsedrivande bolag

Moderbolaget Shortcut Media AB ansvarar för koncernledning, administration, avtal samt finansiering. Nedan följer en kortfattad beskrivning av respektive dotterbolag.

  • Bond Street Film - Producerar reklam- och high-end företagsfilm, trailers, promos, samt filmrelaterad digital produktion. Både filmproduktionen och trailers tillhör high-end segmentet. Bond Street utgör därmed koncernens premievarumärke i Stockholmsregionen inom dessa områden. Bolaget förvärvades under Q1 2016 och ägs till 65% av Shortcut Media.

  • Good Motion - Producerar3D-animationer och visuella effekter. Både 3D-animationen och visuella effekterna tillhör high-end segmentet. Bolaget förvärvades under hösten 2016 och ägs till 60% av koncernen.

  • Oddway Film - Producerar reklam- och varumärkes- och profilfilm samt high-end företagsfilm. Samtliga produktionstyper tillhör high-end segementet. Oddway är koncernens premiumvarumärke i södra samt västra Sverige inom dessa områden. Ägarandelen uppgår till 60%.

  • Shortcut Media Post - Ägs till 100% är verksamt inom efterbearbetning av TV, reklam-, företags- och myndighetsfilm samt bio.Bolaget efterbearbetar kort sagt alla typer av inspelat, rörligt material. Bl.a. tankas material in, textas, sorteras, klipps, färgkorrigeras och ljudbehandlas. Post hanterar därför producerat material från flera av dess systerbolag, samt en lång rad externa kunder såsom t ex TV- och filmproduktionsbolag.

  • Shortcut Media Film - Producerar beställningsfilm till företag, byråer, myndigheter, mm. Shortcut Film gör fler men enklare filmproduktioner per år, jämfört med Bond Street. Koncernens ägarandel uppgår till 100%.

  • Shortcut Media Graphics AB – Produktion av animerad film, rörlig företagsgrafik samt TV-grafik. Shortcut Graphics gör fler men enklare grafikproduktioner per år, jämfört med Good Motion.

  • Frost VFX - Producerar visuella effekter, animation och specialeffekter inom premiumsegmentet. Bolaget förvärvades i juni 2017 och ägs till 100% av Shortcut Media Group.

Videointrervju med Shortcut Media Groups VD Anders Brinck.

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.