Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

SinterCast

SinterCast

SinterCast resultat juli-september 2013

09:00 / 6 November 2013 SinterCast Press release

Tredje året i rad med rekord i installationsåtaganden

Fortsatt hög serieproduktion

Tredje kvartalet 2013 * Periodens omsättning: 14,0  MSEK (8,5 MSEK) * Rörelseresultat: 2,3 MSEK (-2,3 MSEK) * Resultat per aktie: 0,3 SEK per aktie (-0,3 SEK per aktie) * Kassaflöde från verksamheten: 1,3 MSEK (-0,5 MSEK) * Nytt rekord i installationsintäkter, med ytterligare möjligheter innan årets slut * Produktion för tunga fordon ökar med 95 % sedan årets början * Försäljningsstarten av Jeep Grand Cherokee-dieseln ökar medvetenheten om diesel i Nordamerika * Start av serieproduktion av den första bensinmotorn i stora volymer beräknas innan årets slut

Niomånadersperioden 2013 * Omsättning: 37,5 MSEK (31,5 MSEK) * Rörelseresultat: 5,2 MSEK (-1,0 MSEK) * Resultat per aktie: 0,9 SEK per aktie (0,0 SEK per aktie) * Kassaflöde från verksamheten: 6,8 MSEK (-0,5 MSEK) * Befintliga installationer: 22 helautomatiska system och 16 mini-system i Europa, Asien och Amerika

Serieproduktion*

För grafisk kurva se PDF

Serieproduktionen förblev stabil under tredje kvartalet 2013, på 1,6 miljoner motorekvivalenter uttryckt i årstakt, trots industrisemester under juli och augusti. Produktionen motsvarar en ökning på 23 % mot föregående år.

* Kvartalets genomsnittliga produktion av motorekvivalenter, uppräknat till årstakt (1 motorekvivalent = 50 kg)

Vd:s kommentarer

Stabil serieproduktion

Efter tillväxten under det andra kvartalet, där  serieproduktionen uppgick till rekordhöga 1,65 miljoner motorekvivalenter, upprätthölls produktionen på 1,60 miljoner motorekvivalenter under det tredje kvartalet, trots industrisemester i juli och augusti. Ökningen av serieproduktionen sedan årsskiftet kan härledas till en 95 % volymökning inom tunga fordon, drivet av produktionsstarten under det andra kvartalet av två nya icke namngivna motorer. Serieproduktionen påverkades även positivt av förserieproduktionen avseende den första CGI- bensinmotorn i stora volymer samt en ökad efterfrågan på dieslar i Nordamerika. Ford tillkännagav under perioden att 500 000 av 6.7 liter V8-dieseln har producerats,  vilket innebär att cirka två tredjedelar av Fords tunga pick-uper beställs med dieselmotor.  I och med att Nissan Titan Pick-up annonserats med en Cummins 5.0 liter V8-diesel med motorblock i SinterCast-CGI, samt i och med försäljningsstarten av Jeep Grand Cherokee med VM Motori 3.0 liter V6-diesel med motorblock och bottenplatta i SinterCast-CGI, har dieselmotorn stärkts inom den viktiga amerikanska pick-up-sektorn. Försäljningsstarten av Ram 1500 pick-up med VM Motori V6 är fortfarande planerad till det första kvartalet 2014. Inom sektorn för industriell kraft utökades produktutvecklingsaktiviteterna under kvartalet, med nyutveckling inom sektorerna för jordbruk, bygg och stationär kraft. Fördelningen av serieproduktion mellan de tre huvudområdena är för närvarande cirka 55 % bilmotorer, 35 % tunga fordon, och 10 % komponenter för industriell kraft och motorer utöver motorblock och cylinderhuvuden.

Installationsrekord I och med tillkännagivandet den 31 oktober av en installationsorder av ett System 3000 Plus, har SinterCast för tredje året i rad uppnått rekord i installationsåtaganden. Tillsammans med två andra installationsåtaganden av System 3000, två Mini-System-installationer samt installation av en automatisk basbehandling för att uppgradera ett befintligt System 3000 till System 3000 Plus-funktionalitet, innebär den nya beställningen årets sjätte installation och överträffar därigenom det tidigare rekordet i installationsintäkter från 2012. SinterCast har pågående samtal om ytterligare installationer i Europa, Asien och Amerika, vilket ger möjligheter till ytterligare installationsåtaganden och intäkter innan årets slut.

SinterCast ger fortsatt tekniskt stöd till produktutvecklingsprogram för bilar, tunga fordon och industriella kraftapplikationer i Europa, Asien och Amerika. Den sammanlagda potentialen av de nuvarande serieproduktionsprogrammen och de program som nu är under utveckling, beräknas representera en marknadsmöjlighet på ungefär 4,65 miljoner motorekvivalenter per år inom SinterCasts femårsplaneringshorisont.

Segjärnsteknologi SinterCast processtyrningsteknologi för produktion av segjärn presenterades på det internationella Millis Symposium on Ductile Iron den 15 oktober, en av världens ledande segjärnskonferenser, som hålls vart femte år. Presentationen togs väl emot och den tekniska rapporten publicerades på SinterCasts hemsida den 16 oktober. Fältförsök fortsatte under kvartalet och två referensinstallationer hos gjuterier förhandlas för närvarande. Segjärnsteknologin förväntas att ge kostnadsbesparingar genom reducerad magnesiumförbrukning, förbättrat gjutgodsutbyte, minskade gjutdefekter i gjuteriet samt förbättrad maskinbearbetning. Finansiell sammanfattning Intäkter Intäkterna för SinterCast-koncernen härrör sig huvudsakligen från utrustning, serieproduktion och kundservice.

Nettoomsättning per intäktsslag Juli-September Januari-September

(Belopp i miljoner kronor om 2013 2012 2013 2012 inte annat anges) ------------------------------------------------------------------------------- Antal levererade mätkoppar 27 800 12 100 89 900 80 900

Utrustning (1) 3,2 1,6 5,9 2,0

Serieproduktion (2) 10,5 6,5 30,2 28,6

Service( 3) 0,3 0,4 1,2 0,8

Annat 0,0 0,0 0,2 0,1 ------------------------------------------------------------------------------- Summa 14,0 8,5 37,5 31,5 -------------------------------------------------------------------------------

Noter: 1. Intäkter från försäljning och leasing av system och reservdelar

2. Intäkter från produktionsavgifter, förbrukningsmaterial och avgifter för programvarulicenser

3. Intäkter från teknisk support, kunddemonstrationer och försäljning av testbitar

Under juli-september 2013 uppgick intäkterna till 14,0 MSEK (8,5 MSEK). Intäktsökningen på 65 % är främst ett resultat av ökning i serieproduktion, mätkoppsleveranser och försäljning av ny utrustning. Intäkterna från serieproduktion ökade med 62 % till 10,5 MSEK (6,5 MSEK), beroende på att ca 1,6 miljoner (1,3 miljoner) motorekvivalenter uppräknat till årstakt har producerats och att 27 800 (12 100) mätkoppar har levererats. Intäkter från utrustning uppgick till 3,2 MSEK (1,6 MSEK), och avser främst det Mini-System 3000 som levererats till Jiangling Motors Corporation (JMC) i Kina, det automatiska styrsystemet för basbehandling (System 3000 Plus-uppgradering) hos Tupy, Brasilien och den nya System 3000-installationen och uppgraderingen hos Halberg Guss, Tyskland. Serviceintäkter uppgick till 0,3 MSEK (0,4 MSEK) avseende kundstöd till främst amerikanska och tyska kunder.

Intäkterna för januari-september 2013 uppgick till 37,5 MSEK (31,5 MSEK) som resultat av ökad serieproduktion och försäljning av utrustning. Intäkter från såld utrustning uppgick till 5,9 MSEK (2,0 MSEK), och härrör från installation av Mini-System 3000 hos JMC och University of Alabama, installation av System 3000 hos Scania och Halberg och det automatiska styrsystemet för basbehandling (System 3000 Plus uppgradering) hos Tupy. Intäkter från förhyrd utrustning periodiseras över leasingperioden.

Resultat SinterCasts affärsverksamhet återspeglas bäst av rörelseresultatet. Detta beror på att "Periodens resultat efter skatt" och "Resultat per aktie" påverkas av finansiella intäkter och kostnader samt omvärdering av skattefordran.

Resultatsammanfattning Juli-September Januari- September

(Belopp i miljoner kronor om inte annat 2013 2012 2013 2012 anges) ------------------------------------------------------------------------------- Rörelseresultat 2,3 -2,3 5,2 -1,0

Periodens resultat efter skatt 2,4 -1,9 6,0 -0,1

Resultat per aktie (SEK) 0,3 -0,3 0,9 0,0 -------------------------------------------------------------------------------

Rörelseresultatet för perioden juli-september 2013 på 2,3 MSEK (-2,3 MSEK) ökade genom ett förbättrat bruttoresultat på 3,9 MSEK som uppnåtts genom högre intäkter, lägre rörelsekostnader på 0,9 MSEK, samt av högre kursförluster från rörelsefordringar och -skulder på 0,2 MSEK.

Resultat efter skatt för perioden uppgick till 2,4 MSEK (-1,9 MSEK), ökningen beror främst på det förbättrade rörelseresultatet på 4,6 MSEK, en minskning av finansnettot på 0,5 MSEK samt ökade skatteintäkter på 0,2 MSEK.

Rörelseresultatet för januari-september 2013 på 5,2 MSEK (-1,0 MSEK), förbättrades på grund av ett högre bruttoresultat på 4,5 MSEK som erhölls genom ökade intäkter, samt lägre rörelsekostnader på 1,7 MSEK.

Resultat efter skatt för perioden uppgick till 6,0 MSEK (-0,1 MSEK), och beror främst på det ökade rörelseresultatet på 6,2 MSEK, ett minskat finansnetto på 1,1 MSEK samt ökade skatteintäkter på 1,0 MSEK.

Uppskjuten skattefordran Skatt uppgick till 0,7 MSEK (-0,3 MSEK) under perioden januari-september 2013, varav 0,8 MSEK förklaras av den ökning av uppskjuten skattefordran som gjordes under det första kvartalet 2013. Den bedömda framtida beskattningsbara vinsten och uppskjuten skattefordran omvärderas varje kvartal. Per den 30 september 2013 gav den uppdaterade beräkningen att 128,5 MSEK (125,1 MSEK) av SinterCasts totala underskottsavdrag kan beaktas, vilket resulterade i att 28,3 MSEK (32,9 MSEK) har aktiverats som uppskjuten skattefordran. Minskningen av uppskjuten skattefordran jämfört med föregående år förklaras främst av förändringen av den svenska bolagsskattesatsen från 26,3 % till 22 % den 1 januari 2013. Uppskjuten skattefordran ingår bland finansiella tillgångar i balansräkningen.

Kassaflöde, likviditet och investeringar

Översikt kassaflöde Juli-September Januari-September

(Belopp i miljoner kronor om inte annat 2013 2012 2013 2012 anges) ------------------------------------------------------------------------------- Kassaflöde från verksamheten 1,3 -0,5 6,8 -0,5

Kassaflöde från investeringsverksamheten -0,2 0,0 -0,5 -0,2 Kassaflöde från finansieringsverksamheten - - -7,0 -11,9 (utdelning) ------------------------------------------------------------------------------- Summa kassaflöde 1,1 -0,5 -0,7 -12,6

Likviditet 34,7 35,0 34,7 35,0 -------------------------------------------------------------------------------

Kassaflödet från verksamheten under juli-september 2013 uppgick till 1,3 MSEK (- 0.5 MSEK). Kassaflödesökningen beror främst på inbetalningar från serieproduktionen samt från kunder avseende installationer, vilket resulterar i ett totalt kassaflöde på 1,1 MSEK (-0,5 MSEK), efter investeringar på 0,2 MSEK.

Kassaflödet från verksamheten under januari-september 2013 uppgick till 6,8 MSEK (-0,5 MSEK). Det ökade kassaflödet beror på serieproduktionsökningen, inbetalningar för installationer och lägre rörelsekostnader jämfört med samma period föregående år. Efter utdelningen på 7,0 MSEK (11,9 MSEK), uppgår det totala kassaflödet i perioden till -0,7 MSEK (-12,6 MSEK), vilket resulterar i 34,7 MSEK (35,0 MSEK) i likvida medel per 30 september 2013. Investeringar under perioden uppgick till 0,6 MSEK (0,2 MSEK) varav 0,5 MSEK påverkade kassaflödet. Personaloptionsprogram Per den 30 september 2013, beräknades den totala kostnaden för personaloptionsprogrammet 2009-2013 till 2,9 MSEK (2,9 MSEK), baserat på en aktiekurs på 58,8 SEK (46,0 SEK). Hittills under 2013 har 0,2 MSEK (0,3 MSEK) redovisats som kostnader relaterade till optionsprogrammet. Risker och osäkerhetsfaktorer Den främsta osäkerhetsfaktorn för SinterCast fortsätter att vara tidpunkten för när CGI-marknaden ökar i volym. Detta beror främst på OEM-företagens beslut om nya produkter i CGI, på den globala nybilsförsäljningen och på individuella försäljningsframgångar för de fordon som har utrustats med komponenter i SinterCast-CGI. Det ekonomiska läget i Europa och Asien är fortsatt osäkert, vilket kan påverka försäljningen av bilar och tunga fordon. SinterCasts diversifiering mellan V-dieselmotorer för bilar, motorkomponenter till tunga fordon och andra applikationer såsom avgasgrenrör och motorer för industriell kraft i kombination med SinterCasts närvaro i Europa, Asien och Amerika, minskar beroendet av enskilda produktområden och geografiska regioner.

SinterCast varumärke är globalt erkänt. SinterCast är respekterat som ledande inom CGI-teknologin och anses vara en pålitlig och trovärdig partner inom industrin. Men praktiskt taget alla företag utsätts för konkurrens och SinterCast är inget undantag. SinterCast bedömer att dess teknologi och dess ingenjörskunnande ger den mest pålitliga och kostnadseffektiva lösningen för serieproduktion av högkvalitativt CGI.

Nya teknologier för framdrivning av fordon såsom hybrider, elbilar och bränsleceller får betydande uppmärksamhet i media, men utvecklingen och implementationen av dessa teknologier fortsätter att vara långsiktiga projekt och SinterCast bedömer inte att dessa teknologier kommer att ha någon betydande effekt på bolagets konkurrensposition inom en överskådlig framtid.

För utförlig information om risker och osäkerhetsfaktorer, var vänlig se not 26 sid 42 i SinterCasts årsredovisning 2012

Organisation SinterCast har etablerat en global organisation med medarbetare och representanter i Sverige, Storbritannien, USA, Kina och Korea, med framgångsrik CGI-produktion i stora volymer hos gjuterier belägna i Europa, Asien och Amerika. Per den 30 september 2013 hade koncernen 17 (20) anställda, efter att två medarbetare har övergått från att vara anställd till konsulter. Tre (tre) av de anställda är kvinnor. Företaget är väl förberett för att stödja globala marknadsaktiviteter och att driva fram SinterCasts nästa tillväxtfas.

Moderbolaget SinterCast AB (publ) är moderbolaget för SinterCast-koncernen, med säte i Stockholm. Moderbolaget har 12 (16) anställda, minskningen beror delvis på att de kinesiska medarbetarna har överförts till det kinesiska dotterbolaget. Merparten av verksamheten leds från moderbolaget medan verksamheterna i Storbritannien, USA, Korea och Kina leds av de lokala bolagen. Den information som lämnats i denna rapport för koncernen gäller i allt väsentligt även för moderbolaget.

Redovisningsprinciper Informationen avgiven för koncernen i denna delårsrapport har upprättats i enlighet med den svenska Årsredovisningslagen och IAS 34 Delårsrapportering. Rapporterna för moderbolaget har upprättats i enlighet med den svenska Årsredovisningslagen och RFR 2. Förutom förändringen, som beskrevs i den första kvartalsrapporten 2013, i tillägget till IAS 1 - (Utformning av finansiella rapporter), överensstämmer de redovisningsprinciper som har använts för koncernen och moderbolaget med de redovisningsprinciper som har använts vid upprättande av företagets senaste årsredovisning.

Under perioden har inga materiella transaktioner förekommit mellan SinterCast och styrelsen eller ledningen.

Händelser efter balansdagen Inga händelser av väsentlig betydelse har inträffat efter balansdagen per den 30 september 2013 som i sak påverkar denna rapport. Följande pressmeddelanden har utgivits:

14 oktober 2013 - Erik Penser Bankaktiebolag publicerar bolagsanalyser av SinterCast 31 oktober 2013 - Tredje året i rad med rekordmånga installationer för SinterCast

Valberedning Valberedningen, vald på årsstämman 2013, består av Karl-Arne Henriksson, ordförande, Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist och Andrea Fessler. Aktieägare som önskar att ge valberedningen synpunkter eller förslag skall inkomma med skriftligt förslag till: , innan den 1 mars 2014.

Årsstämma SinterCast AB (publ) årsstämma 2014 kommer att hållas tisdagen den 20 maj 2014. Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman skall inkomma med skriftligt förslag till eller till företaget: SinterCast AB (publ), Box 10203, 100 55 Stockholm, minst sju veckor innan årsstämman för att förslaget ska ingå i kallelsen till årsstämman. Ytterligare information om hur och när man ska registrera sig kommer att offentliggöras innan årsstämman.

Information Delårsrapport för oktober-december och bokslutskommuniké 2013 kommer att publiceras den 26 februari 2014 Delårsrapport för januari-mars 2014 kommer att publiceras den 23 april 2014 Delårsrapport för april-juni 2014 kommer att publiceras den 20 augusti 2014 Delårsrapport för juli-september 2014 kommer att publiceras den 5 november 2014

Stockholm 6 november 2013

För mer information vänligen kontakta:

Dr. Steve Dawson

Vd

SinterCast AB (publ)

Telefon: +46 8 660 7750

Mobil: +44 771 002 6342

E-post:

Webbplats: www.sintercast.com

Revisors rapport över översiktlig granskning av finansiell delårsinformation i sammandrag (delårsrapport) upprättad i enlighet med IAS 34 och 9 kap. årsredovisningslagen

Inledning Vi har utfört en översiktlig granskning av delårsrapporten för Sintercast AB (publ) för perioden 1 januari till 30 september 2013. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna finansiella delårsinformation i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna finansiella delårsinformation grundad på vår översiktliga granskning.

Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med Standard för översiktlig granskning (SÖG) 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.

Slutsats Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen.

Stockholm den 6 november 2013

Öhrlings PricewaterhouseCoopers

Tobias Stråhle Auktoriserad revisor

SinterCast är världens ledande leverantör av processtyrningssystem för tillförlitlig volymproduktion av kompaktgrafitjärn (CGI). Med minst 75 % högre draghållfasthet, 45 % högre styvhet och med en ungefärlig dubbel utmattningshållfasthet mot konventionellt gjutet gråjärn och aluminium, ger CGI ingenjörerna möjligheten att förbättra prestanda, bränsleekonomi och hållbarhet samtidigt som motorns vikt, buller och avgasutsläpp minskas. SinterCasts teknologi används för att producera mer än 50 CGI-komponenter i storlekar från 2 kg till 17 ton, alla producerade med samma processtyrningsteknologi. Slutanvändare av SinterCast-CGI-komponenter är Allen Diesels, Aston Martin, Audi, Cameron Compression, Caterpillar, Chrysler, DAF Trucks, Ford, Ford-Otosan, General Electric Transportation Systems, General Motors, Hyundai, Jaguar, Jeep, Kia, Lancia, Land Rover, MAN, Maserati, Navistar, Porsche, PSA Peugeot-Citroën, Renault-Nissan, Scania, Toyota, VM Motori, Volkswagen, Volvo och Waukesha Engine. SinterCast-aktien är noterad hos NASDAQ OMX Stockholm på Small Cap- listan (Stockholmsbörsen: SINT). För mer information: www.sintercast.com

SLUT

Press Release PDF : hugin.info/1205/R/1740671/584738.pdf

This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that: (i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and (ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein. Source: SinterCast via Thomson Reuters ONE


http://www.sintercast.com

SinterCast

Show as PDF