Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

SinterCast

SinterCast

SinterCast resultat juli-september 2018

08:00 / 14 November 2018 SinterCast Press release

Serieproduktionen ökar med 15 % samt resultat per aktie

ökar med 43 % jämfört mot föregående år

Tredje kvartalet 2018
 • Periodens omsättning: 19,7 MSEK (16,7 MSEK)
 • Rörelseresultat: 6,0 MSEK (4,7 MSEK)
 • Resultat per aktie: 1,0 SEK per aktie (0,7 SEK per aktie)
 • Kassaflöde från verksamheten: 9,9 MSEK (1,0 MSEK)
 • Produktionsstart av raddieselmotor för personvagnar med leveransstart under det fjärde kvartalet
 • Poitras Foundry i Kanada beställer SinterCast Ladle Tracker®-installation för segjärnsproduktion
 • Kimura Foundry i Japan beställer Mini-System 3000 för produktutveckling i CGI och prototyptillverkning
Niomånadersperioden 2018
 • Periodens omsättning: 63,1 MSEK (47,8 MSEK)
 • Rörelseresultat: 21,9 MSEK (12,3 MSEK)
 • Resultat per aktie: 3,2 SEK per aktie (1,9 SEK per aktie)
 • Kassaflöde från verksamheten: 20,8 MSEK (8,4 MSEK)
 • Befintliga installationer: 24 helautomatiska system, 22 mini-system och fyra spårningssystem i 14 länder

Serieproduktion*

[image]

Produktionen under det tredje kvartalet ökade med 15 % jämfört med föregående år, till 2,3 miljoner motorekvivalenter. Produktionen under det tredje kvartalet låg dock 11,5 % under det första halvårets produktionstakt, beroende på traditionella sommaruppehåll i juli och augusti.

* Kvartalets genomsnittliga produktion av motorekvivalenter, uppräknat till årstakt (1 motorekvivalent = 50 kg)

Vd:s kommentarer

Rekordserieproduktion för ett sommarkvartal, fortsatt stark basproduktion

Det tredje kvartalets resultatutfall återspeglar styrkan i serieproduktionsbasen. En volymökning på 15 % jämfört med föregående år, gav ett nytt produktionsrekord för ett sommarkvartal. Kvartalets serieproduktionsvolym på 2,3 miljoner motorekvivalenter är det tredje bästa kvartalet i företagets historia, trots att serieproduktionen minskade med 11,5 % i jämförelse med det första halvåret, främst beroende på de traditionella sommaruppehållen i juli och augusti. Parallellt med produktionsökningen ökade mätkoppsleveranserna med 5 %, ökade omsättningen med 18% och resultat per aktie ökade med 43 % jämfört med föregående år. För helåret har mätkoppsleveranserna ökat med 41 %, intäkterna ökat med 32 % och resultat per aktie ökat med 68 %. Totalt sett fortsätter produktionsbasen att vara stark, vilket ger möjlighet att nå 3,0 miljoner motorekvivalenter på kort sikt.

Serieproduktion har påbörjats av ett tidigare annonserat raddieselmotorblock i stora volymer till personvagnar. Tupy-gjuteriet i Saltillo, Mexiko har påbörjat gjuteriproduktionen under kvartalet, men leverans från gjuteriet har försenats till det fjärde kvartalet på grund av slutkundens produktionsplanering av motorer. Volymerna från detta program har därför inte inkluderats i resultatet för det tredje kvartalet. Leveranser i full volym, upp till cirka 300 000 motorekvivalenter i årstakt, förväntas att starta innan årsskiftet.

Installationsaktiviteter intensifieras  

Efter att Tupy-gjuteriet i Brasilien beställt ett SinterCast Ladle Tracker® -system och Scania-gjuteriet i Sverige beställt ett SinterCast Cast Tracker™ -system under det andra kvartalet, fortsatte framgången för våra spårningsteknologier under det tredje kvartalet, genom att Poitras-gjuteriet i Kanada beställde ett Ladle Tracker-system. Poitras är det första gjuteriet i världen att anta skänkspårningsteknologin för segjärnsproduktion. Installationen hos Poitras kommer även att bli det första Ladle Tracker-systemet att fungera fristående, utan System 3000s CGI-plattform. Utöver spårningsinstallationerna såldes och offentliggjordes ett CGI Mini-System 3000 till Kimura-gjuteriet i Japan den 1 oktober. Beställningen kommer att möjliggöra Kimura att erbjuda kompletta gjutgodslösningar i CGI för OEM-företag inom bilindustrin, för tunga fordon och inom industriell kraft för prototyp- och nichvolymtillverkning.

Installationen för Kimura planeras att utföras innan årsskiftet och bidra till de totala installationsintäkterna för 2018, men installationerna och intäktsredovisningen för Tupy och Poitras kan komma att förskjutas till första kvartalet 2019 på grund av kundernas höga kapacitetsutnyttjande. Flera andra installationsdiskussioner pågår om CGI-processtyrningssystem, kapacitetsuppgraderingar samt spårningsinstallationer i grå-, CGI- och segjärnsgjuterier. I tillägg till de aktuella installationsmöjligheterna undersöker SinterCast även utveckling av andra unika teknologier - inom och bortom ramen för termisk analys - för att förbättra kvalitet och produktionseffektivitet inom metallindustrin.

Valberedning

Valberedningen, vald på årsstämman 2018, består av Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist, ordförande, Andrea Fessler, Hans-Erik Andersson, styrelsens ordförande och Aage Figenschou. Aktieägare som önskar att ge valberedningen synpunkter eller förslag skall inkomma med skriftligt förslag till valberedningen (e-post:   nomination.committee@sintercast.com)senast sju veckor innan årsstämman för att förslaget ska kunna ingå i kallelsen till årsstämman.

Årsstämma

SinterCast AB (publ) årsstämma 2019 kommer att hållas torsdagen den 23 maj 2019.

Aktieägare som önskar att få ett ärende behandlat på årsstämman skall inkomma med skriftligt förslag till agm.registration@sintercast.comeller till bolaget: SinterCast AB (publ), Kungsgatan 2, 641 30 Katrineholm, minst sju veckor innan årsstämman för att förslaget ska kunna ingå i kallelsen till årsstämman. Ytterligare information om hur och när man ska registrera sig till stämman kommer att offentliggöras innan årsstämman. 

Information

Delårsrapporter        Publiceringsdatum 
Oktober-december 2018 och bokslutskommuniké 2018 20 februari 2019
Januari-mars 2019 24 april 2019
April-juni 2019 22 augusti 2019
Juli-september 2019  13 november 2019

SinterCast är världens ledande leverantör av processtyrningssystem för tillförlitlig volymproduktion av kompaktgrafitjärn (CGI). Med minst 75 % högre draghållfasthet, 45 % högre styvhet och med ungefär dubbelt så hög utmattningshållfasthet mot konventionellt gjutet gråjärn och aluminium, ger CGI ingenjörerna möjligheten att förbättra prestanda, bränsleekonomi och hållbarhet samtidigt som motorns storlek, vikt, buller och avgasutsläpp minskas. SinterCast-teknologin används främst för produktion av motorblock för bensin- och dieselmotorer och avgaskomponenter för bilar; motorblock och cylinderhuvuden för mellantunga och tunga fordon; samt industrimotorkomponenter till marin-, lokomotiv-, off-road samt stationära motorapplikationer. SinterCast stödjer serieproduktion av komponenter som gjuts i vikter från 2.7 kg till 9 ton, alla producerade med samma erkända processtyrningsteknologi. Som specialistleverantör av lösningar för precisionsmätning och processtyrning till metallindustrin, tillhandahåller SinterCast även en serie spårningsteknologier, SinterCast Ladle Tracker®, Cast Tracker™ and Operator Tracker™, för att förbättra processtyrning, produktivitet och spårbarhet inom flera olika applikationer. SinterCast har 50 installationer i 14 länder och är noterat vid Nasdaq Stockholm (SINT). För mer information: www.sintercast.com 

                                                                                              SLUT

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/