Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

SinterCast

SinterCast

SinterCast resultat januari-mars 2020

12:30 / 21 April 2020 SinterCast Press release

Produktionsstopp hos kunder i mars minskar serieproduktionen med 6,4 % mot föregående års kvartal

Första kvartalet 2020
  • Periodens omsättning: 24,6 MSEK (22,9 MSEK)
  • Rörelseresultat: 7,9 MSEK (8,9 MSEK)
  • Resultat per aktie: 0,9 SEK per aktie (1,2 SEK per aktie)
  • Kassaflöde från verksamheten: 9,1 MSEK (7,2 MSEK)
  • Osäkra utsikter på kort sikt; fortsatt tilltro till långsiktig tillväxt
  • Order för stora motorkomponenter i stora volymer för industriell kraft mottagen
  • Installationer hos First Automobile Works och Scania planerade till halvårsskiftet
  • Installationsbas: 26 (25) helautomatiska system, 26 (23) mini-system och fem (fyra) spårbarhetssystem i 14 (14) länder

Serieproduktion*
[image]

Efter en ökning av serieproduktionen i januari och februari med 5,4 % jämfört med samma period föregående år, minskade serieproduktionen i mars med 29 % på grund av produktionsstopp hos kunder under andra halvan av mars. Serieproduktionen under det första kvartalet slutade på 2,9 miljoner motorekvivalenter, en nedgång med 6,4 % jämfört med det första kvartalet 2019.

* Kvartalets genomsnittliga produktion av motorekvivalenter, uppräknat till årstakt (1 motorekvivalent = 50 kg)

Vd:s kommentarer

Coronaviruset orsakar osäkerhet på kort sikt inom gjuteri- och fordonsindustrin
Januari och februari inleddes positivt. Serieproduktion ökade med 5,4 % jämfört med samma period föregående år och mätkoppsleveranserna ökade med 8 % mot fjolårstakten. Spridningen av coronaviruset till Europa och Amerika förorsakade produktionsstopp hos flera av våra gjuterikunder och slutanvändare av fordon under andra halvan av mars. I mars minskade serieproduktionen till 2,4 miljoner motorekvivalenter i årstakt (-29 % mot föregående år), vilket resulterade i en produktionstakt på 2,9 miljoner motorekvivalenter under det första kvartalet, en nedgång med 6,4 % jämfört med det första kvartalet 2019.  Trots att det ännu inte är möjligt att förutse hur länge produktionsstoppen pågår, anser de flesta bedömare inom industrin att det är rimligt att förutse ett svagt andra kvartal med början på en återhämtning under andra halvåret. Medan serieproduktionen tillfälligt kan påverkas av coronaviruset förblir SinterCast fortsatt övertygade om den långsiktiga tillväxten inom CGI.

Som svar på den plötsliga förändringen av marknadsutsikterna har SinterCast implementerat en serie proaktiva åtgärder. Den första åtgärden var att öka lagret av mätkoppar och termoelementpar till sex månaders förbrukning hos kund för att säkerställa leveranser globalt, i händelse av produktionsstopp hos våra lokala leverantörer av förbrukningsmaterial. För det andra, medan många av våra kunder har stängt ned, ser vi avmattningen som en möjlighet att fokusera på interna utvecklingsaktiviteter. Denna möjlighet följer på en särskilt upptagen period de senaste 18 månaderna, där intensifierad kundaktivitet resulterade i en ansamling av projekt inom produktutveckling och kontinuerliga förbättringskoncept. Den tredje åtgärden under marknadsavmattningen var att senarelägga offentliggörandet av årsredovisningen 2019 från den 2 april till den 19 maj och att senarelägga årsstämma från den 19 maj till den 23 juni 2020.  Styrelsen bedömer att senareläggningen förbättrar visibiliteten av marknadsutsikterna och kommer att möjliggöra styrelsen att göra en välgrundad avvägning mellan likviditet och utdelningsförslag. Vidare information gällande utdelningsförslaget kommer att offentliggöras den 15 maj.

Under tiden har det också varit positiva tecken och marknadsframsteg. Genom att mätkoppsleveranserna ökade med 23 % jämfört med föregående år, ökade intäkterna för det första kvartalet med 7,4 % trots att serieproduktionen gick ned med 6,4%. Den förbättrade omsättningen bidrog till en likviditetsökning från 32,9 MSEK vid årets början till 41,5 MSEK, vilket förstärker den finansiella positionen ytterligare. Serieproduktionen i Korea återgick till normala nivåer under mars. Hyundai påbörjade produktionen av en ny bottenplatta för en 3.0 liter V6 under kvartalet. Bottenplattan konverterades från segjärn till CGI för att förbättra effektiviteten och produktiviteten i både gjuteriet och inom bearbetning. SinterCast fick även en ny order för serieproduktion av stora motorkomponenter för användning inom industriell kraft. Serieproduktionen förväntas börja under första halvåret 2020, med potential att ge mer än 100 000 motorekvivalenter årligen vid full volym. Den nya ordern ger sektorn industriell kraft möjlighet att fortsätta stå för 5-10 % av den totala volymen, även då kärnverksamheten inom motorblock och cylinderhuvuden fortsätter att växa.

Installationsutsikterna fortsatt positiva
Beställningarna som mottogs 2019 på System 4000 Plus-installationer till både det nya Scania-gjuteriet i Sverige och till gjuteriet vid First Automobile Works (FAW) i Kina leder till att utsikterna för installationer för 2020 är fortsatt goda.  Installationer planeras att tas i drift i mitten av 2020 med planerad serieproduktion av motorkomponenter för tunga fordon vid båda anläggningar innan årets slut. Även ett komplett System 4000 installerades under 2019 vid WHB-gjuteriet i Brasilien, initialt som en kunddemonstration, med köpoption för förhandling under andra kvartalet 2020. Förhandling om eventuellt köp har pausat under produktionsstoppet men kommer att återtas under andra kvartalet 2020.   Vi kvarstår vid vår ambition att under 2020 uppnå ett andra år i rad med rekord i installationsintäkter.

Installationsdiskussioner pågår gällande processtyrningssystem för CGI, kapacitetsuppgraderingar och installationer av spårbarhetsteknologier i gjuterier för gråjärn, CGI och segjärn. Utöver dessa installationsmöjligheter undersöker SinterCast även utvecklingen av annan unik teknologi - inom och utanför ramen för termisk analys - för att förbättra kvaliteten och produktionseffektiviteten i metallindustrin och för att bredda produktportföljen och produktionsbasen.

Information Publiceringsdatum
Offentliggörande av reviderat utdelningsförslag 15 maj 2020
Kallelse till årsstämma 2020          20 maj 2020
 
Delårsrapporter Publiceringsdatum
April-juni 2020 19 augusti 2020
Juli-september 2020 28 oktober 2020
Oktober-december 2020 och bokslutskommuniké 2020 10 februari 2021
Januari-mars 2021 21 april 2021

SinterCast är världens ledande leverantör av processtyrningssystem för tillförlitlig volymproduktion av kompaktgrafitjärn (CGI). Med minst 75 % högre draghållfasthet, 45 % högre styvhet och med ungefär dubbelt så hög utmattningshållfasthet mot konventionellt gjutet gråjärn och aluminium, ger CGI ingenjörerna möjligheten att förbättra prestanda, bränsleekonomi och hållbarhet samtidigt som motorns storlek, vikt, buller och avgasutsläpp minskas. SinterCast-teknologin används för produktion av motorblock för bensin- och dieselmotorer och avgaskomponenter för personvagnar, motorblock och cylinderhuvuden för mellantunga och tunga fordon, samt motorkomponenter inom industriell kraft för användning inom lantbruk, marint, lokomotiv, off-road och stationära motorer. SinterCast stödjer serieproduktion av komponenter som gjuts i vikter från 2.7 kg till 9 ton, alla producerade med samma erkända processtyrningsteknologi. Som specialistleverantör av lösningar för precisionsmätning och processtyrning till metallindustrin, tillhandahåller SinterCast även spårbarhetsteknologierna SinterCast Ladle Tracker® och SinterCast Cast Tracker® för att förbättra processtyrning, produktivitet och spårbarhet inom flera olika applikationer. SinterCast har 57 installationer i 14 länder och är noterat vid Nasdaq Stockholm, Small Cap, (SINT). För mer information: www.sintercast.com

SLUT

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/