Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

SinterCast

SinterCast

SinterCast resultat oktober-december 2020

08:00 / 10 February 2021 SinterCast Press release

Rekord installationsintäkter

Fjärde kvartalet 2020
· Periodens omsättning: 32,9 MSEK (29,3 MSEK)
· Rörelseresultat: 9,3 MSEK (3,8 MSEK)
· Resultat per aktie: 1,26 SEK per aktie (1,64 SEK per aktie), i och med skatteintäkt 2019
· Kassaflöde från verksamheten: 11,7 MSEK (7,2 MSEK)
· Näst högsta kvartalsomsättningen, näst efter 2Q19 (33,5 MSEK)
· Installationer hos FAW i Kina och Scania i Sverige driftsattes under fjärde kvartalet
· Kapacitetsuppgradering för CGI-produktion installerad i Teksid-gjuteriet i Mexiko
 
Helår 2020
· Periodens omsättning: 95,4 MSEK (116,5 MSEK)
· Rörelseresultat: 21,7 MSEK (40,1 MSEK)
· Resultat per aktie: 3,13 SEK per aktie (6,80 SEK per aktie)
· Kassaflöde från verksamheten: 27,5 MSEK (37,8 MSEK)
· Utdelning: Föreslagen ordinarie utdelning om 4,00 SEK per aktie (3,50 SEK per aktie) och en extra utdelning på 0,00 SEK (0,00 SEK per aktie), vilket representerar en utdelning på 28,4 MSEK (24,8 MSEK), utbetalas i två lika stora utbetalningar
· 16,6 MSEK i installationsintäkter för helåret; dubbelt så höga som genomsnittsintäkterna för de senaste tio åren
· Installationsbas: 54 installationer i 14 länder (24 [26] helautomatiska system, 25 [26] mini-system och fem [fem] spårbarhetssystem)

Serieproduktion*
Serieproduktionen under fjärde kvartalet uppgick till 2,6 miljoner motorekvivalenter uppräknat till årstakt, vilket motsvarar 84 % av volymen för fjärde kvartalet 2019. Produktionen för andra halvåret 2020 landade på 2,7 miljoner motorekvivalenter, motsvarande 82 % av volymen för samma period 2019.

* Kvartalets genomsnittliga produktion av motorekvivalenter, uppräknat till årstakt (1 motorekvivalent = 50 kg)

Vd:s kommentarer
 
Serieproduktionstakten inför nya året är drygt 80 % av produktionen innan Corona
Efter årslägsta 1,6 miljoner motorekvivalenter under andra kvartalet 2020 ökade serieproduktionen under andra halvåret och gav en stabil inledning på 2021. Produktionen under fjärde kvartalet uppgick till 2,6 miljoner motorekvivalenter i årstakt, vilket motsvarar 84 % av produktionsvolymen samma period 2019. Serieproduktionen minskade från 2,8 miljoner motorekvivalenter under tredje kvartalet till 2,6 miljoner motorekvivalenter under fjärde kvartalet, främst på grund av ett modellbyte av Ford F-150 som producerats i stora volymer och de traditionella produktionsstoppen i gjuterierna vid årsskiftet. Sett i ett vidare perspektiv var produktionen i det fjärde kvartalet den näst bästa för kvartal fyra i företagets historia.
 
Under andra halvåret uppgick serieproduktionen till 2,7 miljoner motorekvivalenter, vilket motsvarar en förbättring med 20 % jämfört med det första halvåret och 82 % av produktionstakten under andra halvåret 2019. Nedgången berodde främst på globala nedgångar i produktion av personvagnar och tunga fordon men förvärrades av utbytet av 3.0 liter V6 dieselmotor i Jaguar- och Land Rover-fordon, vilket var ett resultat av avslutandet av Fords leveransavtal med JLR efter 17 års produktion. 3.0 liter V6 fortsätter att produceras för andra fordon i Ford-gruppen. Trots coronavirusets negativa påverkan fortsatte försäljningen av tunga fordon och personvagnar att öka i Europa och Nordamerika under det fjärde kvartalet. Försäljningen av tunga fordon i Nordamerika, vår största slutkundsmarknad, var nära rekordnivåer under fjärde kvartalet och försäljningen av personvagnar återvände till över 90 % av produktionsvolymen före Corona.
 
Serieproduktionen för helåret slutade på 2,5 miljoner motorekvivalenter, vilket motsvarar 76 % av volymen 2019 på 3,3 miljoner. Helårsproduktionen av personvagnar och tunga fordon minskade båda med 24 %, vilket resulterade i en produktionsmix av 60 % personvagnar, 35 % tunga fordon och 5 % industriell kraft och andra fordonskomponenter utöver motorblock och cylinderhuvuden.
 
Nya installationer lägger grunden för ny produktion
Installationsaktiviteten intensifierades under fjärde kvartalet med installation av System 4000 Plus system vid First Automobile Works (FAW) gjuteri i Kina och vid det nya Scania-gjuteriet i Sverige. Under fjärde kvartalet installerades även en kapacitetsuppgradering vid Teksid-gjuteriet i Mexiko för att förbättra produktiviteten i produktion. Dessa aktiviteter, tillsammans med utnyttjandet av en köpoption av System 4000 vid WHB-gjuteriet i Brasilien, gav installationsintäkter på 16,6 MSEK för helåret. Installationsintäkterna översteg det tidigare rekordet på 11,9 MSEK från 2019 med 40 % och de är mer än dubbelt så höga som genomsnittsintäkterna från 2010 till 2019 på 7,4 MSEK. Efter de rekordhöga installationsintäkterna uppgick de totala intäkterna för fjärde kvartalet till 32,9 miljoner kronor, den näst högsta kvartalsintäkten i företagets historia, näst efter andra kvartalet 2019 (33,5 miljoner kronor).
 
Med planerad serieproduktionsstart vid FAW och Scania under 2021 utgör de nya installationerna grunden för ytterligare tillväxt. FAW-installationen kommer att stödja produktionen av ett cylinderhuvud i SinterCast-CGI för en ny 16-litersmotor för tunga fordon med en planerad initial produktion på mer än 100 000 motorekvivalenter per år. Scania-installationen kommer att stödja produktionen av cylinderhuvud och motorblock i SinterCast-CGI för en ny 13-litersmotor för användning inom MAN, Navistar, Scania och Volkswagen (Traton-koncernen). Den totala volymen för 13-litersmotorn förväntas innebära en tillkommande produktion på en miljon motorekvivalenter per år vid full volym.
 
Diskussioner pågår gällande processtyrningssystem för CGI, kapacitetsuppgraderingar, och installationer av spårbarhetssystem för grå-, CGI- och segjärnsgjuterier. För närvarande är det dock många gjuterier som senarelägger eller begränsar både investeringar och servicebesök. SinterCast undersöker även möjligheten att utveckla andra unika teknologier – inom och utanför ramen för termisk analys – för att förbättra kvalitet och produktionseffektivitet inom gjutjärnsindustrin, och för att bredda produktportfölj och produktionsbas.

För mer information kontakta:
 
Dr Steve Dawson
Vd
SinterCast AB (publ)
Telefon: +46 150 794 40
Mobil: +44 771 002 6342
E-post: steve.dawson@sintercast.com
Hemsida: www.sintercast.com
Org.nr: 556233-6494

Detta pressmeddelande innehåller information som SinterCast AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom vd Steve Dawsons försorg, för offentliggörande den 10 februari 2021 kl. 08:00 CET.

SinterCast är världens ledande leverantör av processtyrningssystem för tillförlitlig volymproduktion av kompaktgrafitjärn (CGI). Med minst 75 % högre draghållfasthet, 45 % högre styvhet och med ungefär dubbelt så hög utmattningshållfasthet mot konventionellt gjutet gråjärn och aluminium, ger CGI ingenjörerna möjligheten att förbättra prestanda, bränsleekonomi och hållbarhet samtidigt som motorns storlek, vikt, buller och avgasutsläpp minskas. SinterCast-teknologin används för produktion av motorblock för bensin- och dieselmotorer och avgaskomponenter för personvagnar, motorblock och cylinderhuvuden för mellantunga och tunga fordon, samt motorkomponenter inom industriell kraft för användning inom lantbruk, marint, lokomotiv, off-road och stationära motorer. SinterCast stödjer serieproduktion av komponenter som gjuts i vikter från 2,7 kg till 9 ton, alla producerade med samma erkända processtyrningsteknologi. Som specialistleverantör av lösningar för precisionsmätning och processtyrning till metallindustrin, tillhandahåller SinterCast även spårbarhetsteknologierna SinterCast Ladle Tracker® och SinterCast Cast Tracker® för att förbättra processtyrning, produktivitet och spårbarhet inom flera olika applikationer. SinterCast har 54 installationer i 14 länder och är noterat vid Nasdaq Stockholm, Small Cap, (SINT). För mer information: www.sintercast.com

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/