Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

SJR

SJR

SJR in Scandinavia AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2018

08:30 / 29 May 2018 SJR Press release

Fortsatt tillväxt med god lönsamhet

Perioden januari - mars 2018
  •  Omsättningen uppgick till 107,2 MSEK (99,2), vilket motsvarar en tillväxt om 8,1 % (17,2)
  •  Rörelseresultatet uppgick till 11,5 MSEK (10,5) vilket ger en rörelsemarginal om 10,7 % (10,6)
  •  Resultat efter skatt uppgick till 9,0 MSEK (8,2)
  •  Resultat per aktie uppgick till 0,85 SEK (0,78)
  •  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 9,5 MSEK (10,1)

Vd:s kommentar

Tillväxten första kvartalet var 8,1 % vilket är tillfredställande. Helgdagar hämmar tillväxten något jämfört med samma period föregående år. Lönsamheten inom koncernen är förbättrad. Samtliga enheter går enligt plan. De nya affärsområdena IT och HR uppvisar god tillväxt. Konjunkturen är fortsatt god under första kvartalet.

En sammanslagning av verksamheterna i SJR moderbolaget och dotterbolaget SW skedde vid årsskiftet. Denna har gått helt enligt förväntan. Intentionen med sammanslagningen har varit att bli mer specialiserade i våra affärsområden. Våra affärsområden efter sammanslagningen är Finance, HR, Supply Chain, IT samt Executive Search inom Ogunsen.

Sammanslagningen påverkar främst Stockholmskontoret, detta då det är den största enheten inom koncernen.

SJR Finance i Stockholm går nu från att tidigare endast arbetat med chefs- och specialisttjänster till att bli en helhetsleverantör inom finance. SJR region Väst och Syd har varit helhetsleverantörer inom finance hela tiden. Intentionen med förändringen är att bli mer specialiserade inom nämnda affärsområden. Detta för att kunna fortsätta expandera verksamheten med bibehållen lönsamhet. Förändringen medför också att ytterligare nya affärsområden startat.

Personlig service och kvalité är fortsatt SJR koncernens huvudfokus.

Per Ogunro, Verkställande Direktör

Denna information är sådan information som SJR in Scandinavia AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 maj 2018 kl 08:30 CET.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/