Kommuniké från årsstämma 2017 Sportamore AB (publ)

18:13 / 9 maj 2017 Sportamore Pressmeddelande

Sportamore AB (publ) höll årsstämma den 9 maj 2017 varvid i huvudsak följande beslut fattades.

Vid årsstämman fastställdes bolagets och koncernens framlagda resultat- och balansräkning. Stämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och den verkställande direktören för deras uppdrag för bolaget under räkenskapsåret 2016. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag att den balanserade vinsten om 94 827 204 kronor och årets vinst om 39 993 222 kronor, totalt 134 820 426 kronor, skulle balanseras till nästa års räkenskaper och att ingen utdelning skulle lämnas.

Stämman beslutade att arvode skulle utgå till styrelseledamöterna varvid ett arvode om 200 000 kronor utgår till styrelseordföranden och ett arvode om 100 000 kronor utgår till var och en av styrelsens övriga ordinarie ledamöter. För det fall att styrelsen inrättar s.k. Ersättningsutskott och/eller Revisionsutskott skall arvode om 30 000 kronor till utskottets ordförande och 15 000 till ledamot utgå för arbete i dessa utskott.

Stämman beslutade att revisorn skulle ersättas enligt löpande och godkänd räkning.

Stämman beslutade att omvälja Jan Friedman, Kent Stevens Larsen, Mariette Kristenson, Gunilla Herlitz och Birgitta Stymne Göransson samt nyvälja Mikael Schiller som styrelseledamöter i bolaget intill slutet av den årsstämma som hålls under näst följande räkenskapsår. Jan Friedman omvaldes till styrelsens ordförande. Till revisor omvaldes BDO Mälardalen AB, med Jörgen Lövgren som huvudansvarig revisor.

Stämman fastställde riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier samt emission av konvertibler och teckningsoptioner i bolaget. Aktierna, konvertiblerna och/eller teckningsoptionerna skall emitteras med eller utan företrädesrätt för bolagets aktieägare och med utgivande av, konvertering till eller nyteckning av högst det antal aktier, och representerande det aktiekapital, som motsvarar 10 procent av antalet aktier vid tidpunkten för emissionsbeslutet. Betalning skall, förutom kontant, kunna ske med apportegendom, genom kvittning eller i övrigt med villkor.

Stämman beslutade att fastställa nomineringsförfarande för valberedningen i enlighet med valberedningens förslag.

Vidare beslutade styrelsen att inrätta ett Revisionsutskott bestående av Birgitta Stymne Göransson (ordförande) och Kent Stevens Larsen samt ett Ersättningsutskott bestående av Mariette Kristenson (ordförande) och Jan Friedman.

Om Sportamore

Sportamore AB (publ) är Nordens största och snabbast växande sportbutik på nätet. Bolaget grundades under 2009 och hade sin första handelsdag på nätet 1 maj 2010. I maj 2015 noterades bolaget på NASDAQ Stockholm och blev utnämnda till Årets Nätbutik inom Sport och Outdoor av Prisjakts medlemmar samt Årets Kundtjänst på Nordic E-Commerce Awards. Under 2016 har Bolaget fortsatt vinna priser och blivit utsedda till Årets bästa e-handelssajt av Internet World och attraherade över 45 miljoner besökare. Sportamore säljer cirka 15 000 produkter från cirka 300 olika varumärken representerande mer än 30 olika sporter. Bolaget har sedan starten fokuserat på att ha ett mycket attraktivt kunderbjudande genom fri frakt, fria returer, 30 dagars öppet köp samt prisgaranti.

För mer information www.sportamore.se.

Visa som PDF

Visa original från Cision

Cision

Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se/

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.