Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Social media

facebook   Meet us at Facebook

facebook   Follow us on Twitter

   Follow us on LinkedIn

Stendörren

Expansive real estate company with Stockholm in focus

Stendörren

Stendörren Fastigheter skapar långsiktig tillväxt och värdeökning genom att förvärva, utveckla och förvalta fastigheter. Bolaget ska primärt verka i Storstockholm med fokus på fastigheter inom segmenten lager och lätt industri.Renodlat fastighetsbolag

Stendörren är ett expansivt fastighetsbolag med fokus på kommersiella lokaler, primärt lätt industri och lager i Stockholmsregionen och Mälardalen. Portföljen har sitt ursprung i Kvalitena AB som grundades vid mitten av 1990-talet. Under 2013 delade Kvalitena upp huvuddelen av sin fastighetsportfölj i Storstockholmsregionen i två delportföljer, en delportfölj med enbart bostadsfastigheter och en delportfölj med fastigheter för lager och lätt industri. Bostadsportföljen separerades från Kvalitena under våren 2014 genom börsnoteringen av D. Carnegie & Co AB. Portföljen för lager och lätt industri börsnoterades av Kvalitena senare samma höst och bolaget fick namnet Stendörren Fastigheter. 

Strategi med tre stöttepelare

Stendörren har som mål att skapa en hög riskjusterad avkastning för sina aktieägare genom sina bolagsaktiviteter och bolaget har vuxit kraftigt sedan 2014. Strategin grundar sig på tre stöttepelare: förvärv, förvaltning och utveckling samt ekonomi och finans.

Förvärv
Sett till förvärv eftersträvar bolaget en hög riskjusterad avkastning inom segmenten lager och lätt industri primärt i Stockholmsregionen med en flexibilitet i sina användningsområden.

Förvaltning och utveckling
Arbeta med förvaltning och förädling i egen regi, långsiktigt och effektivt, samt fokusera på fastigheter som kan utvecklas genom aktivt arbete. Eftersträva långa avtalsstrukturer med välrenommerade hyresgäster.

Ekonomi och Finans
Bibehålla ett fokus på starka och stigande kassaflöden. Agera proaktivt med bolagets kapitalförsörjning för att hålla en balanserad risknivå i verksamheten och vara positionerat för nya förvärv.

Kostnadseffektiv förvaltning till låg risk och hög direktavkastning

Stendörren ämnar bibehålla ett tydligt fokus på kassaflöde och öka sitt förvaltningsresultat. Vanligtvis innebär fokus mot lager och lätt industri en relativt låg operativ risk i och med avtalsstrukturen, särskilt om detta kombineras med en stark lokal marknad och välrenommerade hyresgäster. Avtalsstrukturen innebär i regel att kontrakten är långa och att en stor del av driften ligger hos kund. Bolagets fastigheter har, jämfört med andra segment, relativt höga direktavkastningar vilket skapar möjligheter för löpande kassaflöden till nyinvesteringar.

Lager och lätt industri i Stockholmsregionen

Stendörrens ansats till marknaden utgår från Stockholms betydelse som Sveriges viktigaste ekonomiska centrum vilket erbjuder fastighetsägare i regionen bra affärsmöjligheter. Den demografiska och ekonomiska tillväxten i Storstockholm har över tid var stark och bolaget bedömer att tillväxten kommer fortsätta under lång tid. Därtill är Stendörrens andel av det samlade fastighetsbeståndet i marknaden fortfarande liten och bolagets uppfattning är att de fortfarande har stor tillväxtpotential i regionen.

Stendörren arbetar med fastigheter som kan utvecklas genom aktivt arbete för minskade vakanser, hyreshöjningar, hyresgästanpassningar men även exploatering. Stockholms läns befolkning har ökat med över 400 000 personer sedan år 2000, understött av en kraftig urbaniseringstrend. Under samma period har utbudet av fastigheter inom lätt/lager industri minskat, i huvudsak på grund av konverteringar av ytorna till annan användning, exempelvis bostäder och kontor. Med tanke på denna dynamik begränsas vakansrisken och således även den operationella risken i verksamheten. Samtidigt underbyggs förutsättningarna för en positiv hyresutveckling medan de relativt enkla ytorna ger en långsiktig option på eventuella förädlingsarbeten.

Ökad tillgång till finansiell flexibilitet

Bolagets struktur och växande portfölj i kombination med noteringen skapar möjligheter att bygga en effektivare kapitalstruktur. Bland annat har Stendörren introducerat icke säkerställt kapital i finansieringsstrukturen via obligationer. En större portfölj och minskade enskilda hyresgästexponeringar ger också fördelar på banklånemarknaden. Vidare strävar Stendörren efter relativt lång ränte- och kapitalbindning. Räntebindningen minskar räntekänsligheten samtidigt som en spridning av lånens kapitalbindning över flera år minskar refinansieringsrisken.

Stendörrens finansiella målsättning är en långsiktig soliditet om minst 35% som aldrig får understiga 20%, en räntetäckningsgrad om 2,0 ggr och en årlig avkastning på det egna kapitalet (ROE) om lägst 12%. Stendörrens utdelningspolicy är att utdelningen långsiktigt ska uppgå till cirka 50% av förvaltningsresultatet efter avdrag för schablonskatt.