Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Stockwik

Stockwik

Kommuniké från Stockwiks årsstämma 2021

11:00 / 14 May 2021 Stockwik Press release

Stockwik Förvaltning AB (publ) har idag hållit årsstämma. Årsstämman beslutade i enlighet med samtliga förslag som styrelsen och valberedningen lagt fram.

  • Årsstämman fastställde resultat- och balansräkning för moderbolaget respektive koncernen och beviljade ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör

  • Årsstämman beslutade att bolagets resultat ska balanseras i ny räkning och att ingen vinstutdelning ska ske

  • Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Rune Rinnan, Oskar Lindström, Olof Nordberg och Mathias Wiesel samt omval av Rune Rinnan till styrelseordförande

  • Årsstämman beslutade att fastställa arvoden åt styrelsen i enlighet med valberedningens förslag

  • Årsstämman beslutade om omval av revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers som revisor. Öhrlings PricewaterhouseCoopers har låtit meddela att Tobias Stråhle fortsatt ska vara huvudansvarig revisor

  • Årsstämman godkände styrelsens ersättningsrapport

  • Årsstämman godkände styrelsens förslag till långsiktigt incitamentsprogram (LTI 2021/2024) innebärande en emission av högst 100.000 teckningsoptioner till ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom Stockwikkoncernen

  • Årsstämman fastställde föreslagna bemyndiganden för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier

  • Årsstämman fastställde föreslaget emissionsbemyndigande för styrelsen

  • Årsstämman beslutade att anta ny bolagsordning i enlighet med styrelsens förslag

Information i anledning av årsstämman finns tillgänglig hos bolaget och på bolagets webbplats: www.stockwik.se under menyn Bolagsstyrning/Bolagsstämma/2021.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Stockwik Förvaltning AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 maj 2021 kl. 11:00 (CEST).

För ytterligare information kontakta:

David Andreasson, VD och koncernchef
Stockwik Förvaltning AB (publ)
Telefon: nollsjunolltresexåttatrettonnittionio

Om Stockwik

Stockwik ger sina aktieägare möjlighet att vara delägare i en portfölj av välskötta, stabila och lönsamma, mindre, svenska kvalitetsföretag. Stockwik erbjuder en stabil plattform för småföretag att utvecklas organiskt och via kompletterande förvärv. Stockwik tar tillvara på de mindre bolagens spetskompetens och erbjuder det stora bolagets trygghet och möjligheter. Vi investerar långsiktigt och förvärvar bolag för att behålla dem. I vår investeringsprocess ställer vi krav på såväl kvantitativa parametrar såsom kapitaleffektivitet som kvalitativa värden såsom god affärsetik samt ordning och reda. Vårt arbete baseras på tre grundprinciper; Rätt människor, rätt värderingar, rätt bolag. Stockwik är noterat på Nasdaq Stockholm Small Cap med kortnamn STWK.

Bilaga


GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/