Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Social media

facebook   Meet us at Facebook

facebook   Follow us on Twitter

   Follow us on LinkedIn

Studsvik

Service provider to the nuclear industry

Studsvik

Studsvik levererar kvalificerade tjänster till den internationella kärnkraftsindustrin. Bolaget bedriver verksamhet inom avfallshantering, avveckling, teknik- och underhållstjänster samt driftoptimering och man har lång erfarenhet inom kärnteknik och tjänsteverksamhet i radiologisk miljö.Tjänsteleveratör till kärnkraftsindustrin

Studsvik levererar tjänster till den internationella kärnkraftsindustrin. Verksamheten bedrivs i segmenten Sverige, Tyskland, Storbritannien, USA och Global Services. Inom dessa segment har bolaget i huvudsak tre olika verksamhetsområden: avveckling, driftoptimering samt teknik- och underhållstjänster. Studsviks breda kunderbjudande täcker in hela kärnkraftverkets livscykel men har alltmer koncentrerats mot verksamhetsområdena avveckling och avfallshantering. Inom dessa områden har stora satsningar gjort genom förvärv och investeringar på nya geografiska marknader och dessa två områden svarar i dagsläget för drygt två tredjedelar av bolagets försäljning.

För att skapa ett så attraktivt erbjudande som möjligt utgår Studsviks tjänster alltid utifrån en hög grad av anpassning till kundernas särskilda behov. Driften av kärntekniska anläggningar ställer höga krav på både säkerhet och miljöansvar och man kan erbjuda en rad tjänster inom dessa områden. Vidare är självklart även lönsamheten viktig för kunden och där kan Studsvik också hjälpa till, exempelvis genom programvara för driftoptimering eller teknik- och underhållstjänster vilket förlänger anläggningarnas livslängd.


 Nettoomsättning per segment (%) Q4 2017:

Källa: Introduce 

Tre olika verksamhetsområden

Studsviks expertis inom bränsle- och materialteknik bidrar till förbättrad driftsekonomi och höjd säkerhet inom kärnkraftsindustrin. Lång livslängd och god bränsleekonomi är förutsättningar för att nå god lönsamhet i driften av ett kärnkraftverk. Bränsle- och materialteknik tillhandahåller innovativa tekniska lösningar för att testa och utvärdera material i våra flexibla testanläggningar i Studsvik. Resultaten ger kunderna underlag för att på ett effektivt och säkert sätt optimera konstruktionsmaterial och bränsle vid både drift och reinvestering. Det finns en ökad efterfrågan av tjänster när det gäller hantering av bränsle efter drift, dvs tjänster för mellan- och slutförvar. Studsvik Scandpower levererar världsledande programvaror för optimering och övervakning av bränsle och härd. Programvarorna ökar utbränningen av reaktorbränslet och därmed effektuttaget samtidigt som driftsäkerheten inte äventyras. Studsvik Scandpower blev 2017 ett tredje affärsområde för koncernen.

Studsviks konsulttjänster bidrar till förbättrad lönsamhet och säkerhet inom kärnkraftsindustrin och andra branscher som hanterar radioaktivt material. Bolaget bistår sina kunder genom hela livscykeln med strategier, policys och planer för hantering och förvaring av avfall som uppstår inom kärntekniska anläggningar samt hantering av naturligt förekommande radioaktivt material inom främst olje-, gas- och gruvindustrin (NORM, ”Naturally Occurring Radioactive Material”). Konsulttjänsterna omfattar också strålskydd såsom mätning och analys av strålningsnivåer samt åtgärder för att minimera stråldosen vid arbete i strålningsklassade miljöer. Studsviks tjänster inom avveckling och rivning av kärnkraftsanläggningar omfattar allt från förstudier, planering och projektledning till praktiskt arbete med rivning och därpå följande avfallshantering.

Dynamisk marknad i tillväxt

Studsviks bransch är både växande och dynamisk och kunderna är framför allt kärnkraftverk och leverantörer till kärnkraftindustrin. Efterfrågan på tjänster med anknytning till kärnteknik ökar på många marknader och det internationella atomenergiorganet IAEA förutspår en fördubbling av produktion av kärnkraftselektricitet till 2030. Marknadens underliggande tillväxt beror av ett flertal komponenter, däribland nybyggnationer och moderniseringar samt avveckling och rivning av äldre reaktorer. Strategin är att bolagets tillväxt på prioriterade marknader ska säkras genom organisk tillväxt i kombination med allianser och förvärv.

Studsviks position som en ledande leverantör till den internationella kärnkraftsindustrin stärks genom höga inträdesbarriärer och bolaget har en lång erfarenhet av att bedriva verksamhet på dessa marknader. Inom speciella nischer har Studsvik en stark marknadsposition globalt och bolagets stora geografiska spridning kan utnyttjas när en mer fullskalig etablering övervägs på enskilda marknader.