Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Studsvik

Studsvik

Driften vid Studsviks reaktorer upphör som planerat den 16 juni

08:16 / 15 June 2005 Studsvik Press release


Den 16 juni på morgonen upphör driften vid Studsviks två test- och
materialprovningsreaktorer R2 och R2-0. Intill sista driftdagen
genomförs olika typer av material- och bränsletester samt produceras
radioisotoper och halvledande kisel.

 


R2-reaktorn har i många år varit en av de ledande material- och
bränsletestreaktorerna i världen. I reaktorern har också producerats
radioisotoper för medicinskt och industriellt bruk samt halvledande
kisel. R2-reaktorn togs i drift 1960 och den 4 maj i år hade den
varit i produktion i 45 år.

Beslutet att upphöra med den egna reaktordriften togs av
Studsvikkoncernens styrelse i början av december 2004 som ett led i
att koncentrera koncernens verksamhet, minska den finansiella
exponeringen och att stärka lönsamheten.

Studsviks affärsområde Driftoptimering och säkerhet är världens
ledande oberoende leverantör av programvaror för kärnkraftreaktorer
och en av de ledande leverantörerna av tester, undersökningar och
analyser av material, bränslen och kemi. Reaktornedläggningen frigör
resurser och kapital för fortsatta satsningar inom dessa områden.
Studsvik erbjuder även fortsättningsvis sina kunder bränsle- och
materialundersökningar som kräver reaktorbestrålning. Det sker inom
ramen för det samarbete Studsvik etablerat med Haldenreaktorn som
drivs av Institutt for energiteknikk i Norge.

Produktionen av radioistoper och kisel liksom den så kallade
BNCT-verksamheten upphör i samband med att reaktorerna stängs.

Efter stängningen går reaktorerna in i en fas av så kallad
avställningsdrift under vilken reaktorn bland annat töms på bränsle.
Själva nedmonteringen av reaktorerna kan påbörjas först efter att
Studsvik erhållit tillstånd för nedmontering och rivning. För detta
krävs bland annat en prövning enligt Miljöbalken och Studsvik
förbereder för närvarande denna ansökan. Kostnaderna för den framtida
nedmonteringen och rivningen av reaktorerna finansieras av medel från
Kärnavfallsfonden, till vilken de svenska kärnkraftproducenterna är
skyldiga att avsätta medel.

Kort om Studsvik
Studsvik är en ledande leverantör av tjänster till den
internationella kärnkraftsindustrin. Företaget har nära ett halvt
sekels erfarenhet av kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö.
Studsvik vänder sig till en marknad i stark tillväxt med
kvalificerade tjänster inom fyra affärsområden: Driftoptimering och
säkerhet, Service och underhåll, Avfallshantering samt Avveckling och
rivning. Studsvik har 1 300 anställda i 7 länder och företagets
aktier är noterade på Stockholmsbörsens O-lista.

 


För ytterligare information vänligen kontakta
affärsområdeschef Eva Halldén, tfn 0155-22 10 38