Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Studsvik

Studsvik

Miljötillstånd för utökad produktion i Studsviks smältanläggning

14:56 / 23 March 2006 Studsvik Press release


Studsvik har idag genom en dom i Miljödomstolen i Stockholm fått
till-stånd till utökad verksamhet vid företagets smältanläggning.
Miljödomstolens beslut innebär att sammanlagt 5 000 ton metallskrot
får smältas per år att jämföras med dagens 2 500 ton per år.
Tillståndet är inte tidsbegränsat och får tas i anspråk omgående.

 


I smältanläggningen i Studsvik behandlas metallskrot från i första
hand kärnteknisk industri. Genom att dekontaminera (rengöra) med
olika tekniker och därefter smälta materialet kan en stor del
friklassas och återcirkuleras för indutriell användning. Den
radioaktiva restprodukten, som vanligen endast uppgår till 3 - 5
procent av ursprungsvolymen, återgår till kunden och slutförvaras som
radioaktivt avfall.

Studsvik hade tidigare tillstånd att smälta 2 500 ton metalliskt
material i form av stål, aluminium, mässing och koppar. Det nya
tillståndet innebär att sammanlagt
5 000 ton metaller per år får smältas. Mängden aluminium, mässing och
koppar begränsas till 1 500 ton per år. Det nya tillståndet ger också
Studsvik möjlighet att behandla upp till 1 000 ton bly per år.

Ansökan till miljödomstolen med tillhörande
miljökonsekvensbeskrivning lämnades in i juni 2005 och
huvudförhandling med miljödomstolen hölls i februari 2006.

"Vi är mycket nöjda med domen" säger Eva Halldén, VD i Studsvik
Nuclear AB. "Mängden metallskrot, som uppkommer vid byte av
reaktorkomponenter och vid rivning av reaktorer ökar och därmed ökar
efterfrågan på våra tjänster. På sikt kan det utökade tillståndet
innebära nya arbetstillfällen i Studsvik".


Kort om Studsvik
Studsvik är en ledande leverantör av tjänster till den
internationella kärnkraftsindustrin. Företaget har nära ett halvt
sekels erfarenhet av kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö.
Studsvik vänder sig till en marknad i stark tillväxt med
kvalificerade tjänster inom fyra affärsområden: Driftoptimering och
säkerhet, Service och underhåll, Avfallshantering samt Avveckling och
rivning. Studsvik har 1 300 anställda i 7 länder och företagets
aktier är noterade på Stockholmsbörsens O-lista.

 


För ytterligare information vänligen kontakta:
Eva Halldén, verkställande direktör Studsvik Nuclear AB,
tfn 0155-22 10 38 eller mobil 0709-67 70 38
eller
Karin Brodén, miljöchef, tfn 0155-22 15 02 eller mobil 0709-67 70 02