Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Studsvik

Studsvik

Studsvik: Kommuniké från Studsvik ABs årsstämma tis den 25 april 2006

15:49 / 25 April 2006 Studsvik Press release


Årsstämman beslutade fastställa resultaträkningen och balansräkningen
samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Vidare beslutade stämman att till årsstämmans förfogande stående
vinstmedel, 539 962 795,93 kronor, disponeras så att till aktieägarna
utdelas 2,00 kronor per aktie, totalt 16 437 222,00 kronor, samt att
523 525 573,93 balanseras i ny räkning.

Årsstämman beviljade styrelsens ledamöter samt verkställande
direktören ansvarsfrihet.

Styrelsen beslutades bestå av åtta ledamöter intill slutet av nästa
årsstämma.

Ordinarie ledamöterna Jan Barchan, Ingemar Eliasson, Håkan Johansson,
Anna Karinen, Leif Nilsson, Henry Sténson och Per Wahlström omvaldes
samt Alf Lindfors nyvaldes.

Till styrelseordförande utsågs Per Wahlström.

Stämman beslutade att bolagets nomineringskommitté skall bestå av
styrelseordföranden samt en representant för envar av de tre största
aktieägarna. Under det tredje kvartalet 2006 skall
styrelseordföranden kontakta envar av dessa aktieägare för utseende
av ägarrepresentanter. Kommitténs sammansättning skall offentliggöras
under oktober månad 2006 och baseras på de kända röstetalen
omedelbart före offentliggörandet. Nomineringskommitténs mandatperiod
sträcker sig fram till dess att ny nomineringskommitté utsetts.

Årsstämman beslutade att ändra bolagsordningen med anledning av att
ny aktiebolagslag trätt i kraft den 1 januari 2006.


Styrelsen
STUDSVIK AB (publ)