Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Studsvik

Studsvik

Kommuniké från Studsvik ABs årsstämma måndagen den 22 april 2013

18:15 / 22 April 2013 Studsvik Press release

Årsstämman beslutade fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncern­resultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Vidare beslutade stämman att ingen utdelning ska lämnas för 2012 samt att till årsstämmans förfogande stående vinst­medel, 333 830 470 kronor, balanseras i ny räkning.

Årsstämman beviljade styrelsens ledamöter samt verkställande direktören ansvarsfrihet.

Styrelsen beslutades bestå av sju ledamöter intill slutet av nästa årsstämma.

Till ordinarie ledamöter valdes Jan Barchan, Lars Engström, Peter Gossas, Anna Karinen, Alf Lindfors, Agneta Nestenborg och Anders Ullberg.

Till styrelseordförande utsågs Anders Ullberg.

Stämman beslutade att arvodena skulle vara oförändrade, dvs 650 000 kronor till ordföranden samt 225 000 kronor till ledamöter som inte är anställda i bolaget. Därutöver beslutade stämman att oförändrat arvode utgår med 100 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och med 50 000 kronor till vardera av revisionsutskottets två ledamöter.

Till revisorer utsågs PricewaterhouseCoopers AB med auktoriserade revisorn Lennart Danielsson som huvudansvarig.

Till ny valberedning valde stämman Stina Barchan (Briban Invest AB), Jan Ebrell (representant för familjen Karinen), Malte Edenius samt Anders Ullberg (styrelse­ordförande).

Årsstämman antog styrelsens förslag till principer för ersättning och andra anställ­nings­villkor för ledande befattningshavare.

För ytterligare information vänligen kontakta: Jerry Ericsson, Ekonomidirektör Studsvik AB, tel 0155-22 10 32

STUDSVIK AB (publ)

Styrelsen

Kort om Studsvik

Studsvik vänder sig till den internationella kärnkraftsindustrin med kvalificerade tjänster inom avfallshantering, avveckling, teknik- och underhållstjänster samt driftoptimering. Företaget har mer än 60 års erfarenhet av kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö. Studsvik är en ledande leverantör på en marknad i stark tillväxt. Verksamheten bedrivs i segmenten Sverige, Storbritannien, Tyskland, USA och Global Services. Studsvik har 1 100 anställda i 7 länder och företagets aktier är noterade på NASDAQ OMX Stockholm.

Studsvik offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 april 2013 kl 18:15.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://news.cision.com/se/studsvik-ab/r/kommunike-fran-studsvik-abs-arsstamma-mandagen-den-22-april-2013,c9404488

Följande filer finns att ladda ned:
http://mb.cision.com/Main/4019/9404488/115350.pdf

Show as PDF