Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Studsvik

Studsvik

Kommuniké från Studsvik ABs årsstämma onsdagen den 23 april 2014

18:00 / 23 April 2014 Studsvik Press release

Årsstämman beslutade fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncern­resultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Vidare beslutade stämman att till årsstämmans förfogande stående vinstmedel, 56 739 285 kronor, överförs i ny räkning.

Årsstämman beviljade styrelsens ledamöter samt verkställande direktören ansvarsfrihet.

Styrelsen beslutades bestå av sju ledamöter intill slutet av nästa årsstämma.

Till ordinarie ledamöter valdes Jan Barchan, Lars Engström, Peter Gossas, Anna Karinen, Alf Lindfors, Agneta Nestenborg och Anders Ullberg.

Till styrelseordförande utsågs Anders Ullberg.

Stämman beslutade att arvodena skulle vara oförändrade, dvs 650 000 kronor till ordföranden samt 225 000 kronor till ledamöter som inte är anställda i bolaget. Därutöver beslutade stämman att oförändrat arvode utgår med 100 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och med 50 000 kronor till vardera av revisionsutskottets två ledamöter.

Till revisorer utsågs PricewaterhouseCoopers AB med auktoriserade revisorn Lennart Danielsson som huvudansvarig.

Till ny valberedning valde stämman Stina Barchan (Briban Invest AB), Jan Ebrell (representant för familjen Karinen), Malte Edenius, samt Anders Ullberg (styrelse­ordförande).

Årsstämman antog styrelsens förslag till principer för ersättning och andra anställnings­villkor för ledande befattningshavare.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Pål Jarness, Ekonomidirektör Studsvik AB, tel 0155-22 10 09

STUDSVIK AB (publ)

Styrelsen

Kort om Studsvik

Studsvik vänder sig till den internationella kärnkraftsindustrin med kvalificerade tjänster inom avfallshantering, konsulttjänster samt bränsle- och materialteknik. Företaget har över 65 års erfarenhet av kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö. Studsvik har 1 000 anställda i 7 länder och företagets aktier är noterade på NASDAQ OMX Stockholm

Studsvik offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 april 2014 kl 18:00.

www.studsvik.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/