Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Studsvik

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Studsvik AB

09:32 / 9 August 2019 Studsvik Press release

Flaggningsmeddelande i Studsvik AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556501-0997 Studsvik AB
Instrument Aktier
Innehavare Avanza Bank Holding AB för Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension
 
Före transaktionen
Antal aktier Uppgift saknas *
Antal rösträtter Uppgift saknas *
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Köp
Datum 2019-08-07
Gränsvärde för antal aktier 5 %
Gränsvärde för rösträtter 5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 411 739
 - direkt innehavda rösträtter 0
 - indirekt innehavda rösträtter 411 739
Andel
 - aktier 5,01 %
 - direkt innehavda rösträtter 0 %
 - indirekt innehavda rösträtter 5,01 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 5,01 % 411 739
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 5,01 % 411 739
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 411 739
 - andel av rösträtter 5,01 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namn Joakim Lomell
 - telefon 08-40942086
 - mejl joakim.lomell@avanza.se
 
Kommentar
Aktierna innehas av Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension som är ett helägt dotterbolag till Avanza Bank Holding AB (publ). Det är försäkringskunder som via depåfullmakt har förvärvat de aktuella aktierna.
 

* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/