Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Studsvik

Studsvik

Studsvik AB: Studsvik flyttar fram årsstämma

09:30 / 7 April 2020 Studsvik Press release

Styrelsen i Studsvik AB (publ) har med anledning av den rådande situationen kring covid-19 beslutat att flytta fram bolagets årsstämma till tisdagen den 23 juni 2020. Förhoppningen är att stämman då kan arrangeras med lägre risk för aktieägares, medarbetares och andra intressenters hälsa och välbefinnande.

Årsstämman var tidigare planerad att hållas den 29 april i World Trade Center i Stockholm.

Anmälan till stämman kan göras fram till tisdagen den 16 juni 2020. De aktieägare som redan anmält sig ligger kvar som anmälda.

Den framflyttade stämman kommer att hållas tisdagen den 23 juni 2020 klockan 16.00 på World Trade Center, Klarabergsviadukten 70/Kungsbron 1 i Stockholm. Registrering till årsstämman börjar klockan 15.00.

Registrering och anmälan

Aktieägare som vill delta i årsstämman ska
  • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 16 juni 2020, och
  • anmäla sig till bolaget senast tisdagen den 16 juni 2020. Anmälan kan göras på bolagets webbplats www.studsvik.se, på telefon 0155-22 16 42, via fax 0155-26 30 70 eller via e-post studsvik@studsvik.com.Anmälan kan också göras skriftligen till Studsvik AB, Årsstämman, 611 82 Nyköping. I anmälan ska uppges namn eller firma, personnummer eller organisations­nummer, adress, telefonnummer och antalet eventuella biträden.

Förvaltarregistrerade aktier

Förutom att anmäla sig måste aktieägare, som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare, begära att tillfälligt vara införd i eget namn i aktie­boken ett par bankdagar före tisdagen den 16 juni 2020 för att ha rätt att delta i årsstämman. Aktieägaren måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före denna dag.

Fullmakt

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Om full­makten utfärdas av en juridisk person ska kopia av registreringsbevis (eller motsvar­ande behörighetshandling om registreringsbevis inte finns) bifogas. För att underlätta registreringen till årsstämman bör fullmakt i original och i förekommande fall behörig­hetshandlingar vara bolaget till­handa under ovanstående adress senast tisdagen den 16 juni 2020. Fullmaktsformulär finns på bolagets webbplats www.studsvik.se. Formulär skickas även till aktieägare som begär det hos bolaget på telefon 0155-22 16 42.

Dagordning och beslutsärenden överensstämmer med tidigare utskickad kallelse.

Styrelsen i Studsvik AB (publ)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

För mer information vänligen kontakta:

Claes Engvall, ekonomidirektör, 072-231 04 58

Kort om Studsvik

Studsvik erbjuder en rad avancerade tekniska tjänster till den globala kärnkraftsindustrin. Studsviks fokusområden är bränsle-och materialteknik, programvara för härdövervakning och bränsleoptimering samt tekniska lösningar för hantering, konditionering och volymreduktion av radioaktivt avfall. Företaget har över 70 års erfarenhet av kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö. Studsvik har 550 anställda i 7 länder och företagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.

Denna information är sådan information som Studsvik AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och Nasdaq Stockhoms regelverk för emittenter. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 april 2020 kl.9:30 (CEST).

www.studsvik.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/