Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Studsvik

Studsvik

Kallelse till årsstämma i Studsvik AB

08:30 / 24 May 2021 Studsvik Press release

Studsvik AB (publ), org nr 556501-0997, kallar till årsstämma onsdagen den 23 juni 2021.

Enligt en tillfällig lag (2020:198) som syftar till att minska risken för smittspridning hålls stämman utan något fysiskt möte och det är alltså inte möjligt för aktieägarna att närvara personligen eller genom ombud. Istället kan aktieägarna utöva sin rösträtt genom att skicka in sina röster till stämman i förväg genom så kallad poströstning.

Registrering och anmälan

Aktieägare som vill delta i årsstämman ska
  • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 15 juni 2021 eller, om aktierna är förvaltarregistrerade, begära att förvaltaren rösträttsregistrerar aktierna i sådan tid att registreringen är verkställd senast torsdagen den 17 juni 2021
  • och senast tisdagen den 22 juni 2021 skicka in sina röster genom ett digitalt poströstningsformulär som finns tillgängligt på bolagets webbplats www.studsvik.se. Det krävs inte någon separat anmälan, utan ett inskickat poströstningsformulär ses som anmälan.

Tjänsten för digital poströstning tillhandahålls av Poströsta.se (www.postrosta.se) och aktieägare med frågor om poströstningsformuläret kan kontakta support@postrosta.seför assistans.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste för att kunna delta i årsstämman tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn per avstämningsdagen den 15 juni 2021 och kontakt bör tas med banken/förvaltaren i god tid innan. Förvaltaren har möjlighet att göra sådan rösträttsregistrering retroaktivt dock senast den 17 juni 2021 för att den ska beaktas vid framställning av bolagsstämmoaktieboken.

Ombud och fullmakt

Aktieägare som poströstar genom ombud ska utfärda daterad och undertecknad fullmakt som bifogas det digitala poströstningsformuläret tillsammans med registreringsbevis för ägare som är juridiska personer. Fullmakten får inte vara äldre än ett år om den inte anger att den är giltig under en längre tid, dock längst fem år. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats www.studsvik.se.

Information om de fattade besluten offentliggörs på dagen för stämman, så snart utfallet av poströstningen är sammanställt.

Aktieägarna kan i poströstningsformuläret begära att beslut i något eller några av ärendena på den föreslagna dagordningen ska anstå till en så kallad fortsatt bolagsstämma, som inte får vara en ren poströstningsstämma. Sådan fortsatt stämma ska äga rum om bolagsstämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget begär det.

Dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två personer att justera protokollet.
5. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balans­räkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalans­räkningen.
8. Beslut om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balans­räkningen.
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter.
11. Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer.
12. Val av styrelse.
13. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter.
14. Beslut om valberedning inför nästa årsstämma.
15. Beslut om godkännande av ersättningsrapport.
16. Årsstämmans avslutande.

Beslutsförslag

Valberedningen bestående av Sven Ericsson (representant för familjen Karinen och valberedningens ordförande), Jan Barchan (Briban Invest AB), Peter Gyllenhammar (Peter Gyllenhammar AB) och Anders Ullberg (Studsviks styrelseordförande) har förberett förslagen avseende punkterna 1, 10,11, 12, 13 och 14. Styrelsen har förberett förslagen avseende punkterna 4, 8 och 15.

Punkt 1

Valberedningen föreslår att Anders Ullberg väljs till stämmans ordförande eller, vid hans förhinder, den person som styrelsen anvisar.

Punkt 2

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som på uppdrag av bolaget upprättas av Poströsta.se baserat på bolagsstämmoaktieboken samt mottagna poströster, kontrollerad och tillstyrkt av justeringspersonerna.

Punkt 4

Styrelsen föreslår Carina Heilborn (som företräder Peter Gyllenhammar AB) och Thomas Samuelsson, eller, vid förhinder för någon av dem eller båda, den eller de som styrelsen anvisar, till personer att justera stämmoprotokollet. Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 8

Styrelsen föreslår årsstämman att utdelning om 1 krona per aktie lämnas för verksamhetsåret 2020 och att måndagen den 28 juni 2021 ska vara avstämningsdag för vinstutdelningen samt att de därefter resterande till årsstämmans förfogande stående vinstmedlen ska balanseras i ny räkning.

Punkt 10

Valberedningen föreslår att antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter ska vara fem.

Punkt 11

Valberedningen föreslår att arvodena till bolagsstämmovalda styrelseledamöter ska vara oförändrade och utgå med följande belopp:
  • 650 000 kronor till styrelsens ordförande
  • 225 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter
Valberedningen föreslår vidare att arvodena till ledamöterna i revisionsutskottet ska vara oförändrade och utgå med följande belopp:
  • 150 000 kronor för utskottets ordförande
  • 75 000 kronor vardera för utskottets övriga ledamöter

Valberedningen föreslår vidare att något arvode liksom tidigare inte ska utgå för arbete i ersättningsutskottet samt att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 12

Valberedningen föreslår omval av Jan Barchan, Anna Karinen, Agneta Nestenborg och Anders Ullberg och nyval av Erik Strömqvist samt omval av Anders Ullberg som styrelsens ordförande. Peter Gossas har undanbett sig omval.

Punkt 13

Valberedningen har med hjälp av revisionsutskottet genomfört en konkurrensutsatt upphandling och föreslår nyval av det registrerade revisionsbolaget KPMG AB som bolagets revisor till slutet av årsstämman 2022.

Punkt 14

Valberedningen föreslår att stämman beslutar att utse en ny valberedning inför årsstämman 2022 bestående av ledamöterna Jan Barchan (Briban Invest), Sven Ericsson (familjen Karinen), Peter Gyllenhammar (Peter Gyllenhammar AB) och Anders Ullberg (styrelsens ordförande).

Förslaget baseras på den av årsstämman 2010 antagna instruktionen för utseende av ledamöter till valberedningen. Valberedningen har inte funnit något skäl att föreslå ändring av den instruktion som gäller för valberedningen, vilken därför fortsättningsvis ska gälla till dess att bolagsstämman beslutar annorlunda.

Punkt 15

Styrelsen föreslår att de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som antogs av årsstämman den 23 juni 2020 ska fortsätta gälla.

Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner styrelsens rapport över ersättningar som upprättats enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen.

Behandling av personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman, se Euroclear Sweden AB:s integritetspolicyer som finns tillgängliga på deras webbplats, www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Handlingar

Fullständiga förslag till beslut, redovisningshandlingar, revisionsberättelse, ersättningsrapport samt övriga handlingar inför årsstämman finns tillgängliga på Bolagets kontor och på Bolagets webbplats www.studsvik.se senast tisdagen den 25 maj 2021. Handlingarna skickas utan kostnad till de aktieägare som särskilt begär det och uppger sin postadress.

Bolagsstämmoaktieboken kommer att hållas tillgänglig på Bolagets kontor.

Vänligen kontakta bolaget per post på Studsvik AB (publ), Årsstämman, 611 82 Nyköping eller e-post på studsvik@studsvik.comför att erhålla ett poströstnings- eller fullmaktsformulär per post.

Aktier och röster

I bolaget finns 8 218 611 aktier med en röst vardera. Bolaget har inget innehav av egna aktier.

Frågor och upplysningar

Aktieägare är välkomna att ställa frågor och begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen. Detta görs skriftligen under adress Studsvik AB, Årsstämman, 611 82 Nyköping eller via e-post studsvik@studsvik.com.Begäran om upplysningar ska ha inkommit senast söndagen den 13 juni 2021. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats, www.studsvik.se, senast fredagen den18 juni 2021. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.

Nyköping i maj 2021

STUDSVIK AB

Styrelsen

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

För ytterligare information vänligen kontakta:

Camilla Hoflund, VD och koncernchef, 0155-22 10 66

Mer information om årsstämman finns på www.studsvik.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/