Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Social media

facebook   Meet us at Facebook

facebook   Follow us on Twitter

   Follow us on LinkedIn

Tethys Oil

Oil and natural gas

Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på identifiering och utbyggnad av, samt produktion från, olje- och naturgastillgångar. Tethys kärnområde är Sultanatet Oman, där Tethys till ytan är en av landets största licensinnehavare med licensandelar i tre onshore-licenser. Tethys har även licensrättigheter i Frankrike och Litauen.Kända fyndigheter för begränsad risk och hög avkastning

När investeringar sker i upstream-projekt dvs. sökande, finnande och produktion av olja/gas (jämför downstream som innebär raffinering och distribution), finns två huvudsakliga strategier. Den första är att provborra utan att vara säker på om fyndigheter finns. Risken begränsas genom att ha delägda licenser eller ha en befintlig produktion vars kassaflöde finansierar prospekteringen. Den andra strategin är att investera i utvecklingsprojekt där det är känt att kolväten finns men där mängden och omfattningen är oklar, vilket eliminerar den största risken.


Tethys Oil har en uttalad strategi om att satsa på områden med kända fyndigheter, men som inte undersökts fullt ut med modern teknik. Detta då bolaget anser att riskerna ofta underskattas för prospekteringsprojekt men överskattas inom utvärderingsprojekt. På så vis hoppas bolaget kunna uppnå hög avkastning till begränsad risk. Bolaget försöker även sprida riskerna genom att ha en relativt bred portfölj med projekt som nått olika skeden och utvecklingsnivåer i framförallt Europa, Nordafrika och Mellanöstern.

Olika faser för upstream-projekt

Varje fas i livscykeln innebär väldigt olika typer av arbete, risk, möjlighet och potential. För varje ny fas som uppnås ökar i regel värdet på projektet. Oavsett vilken fas ett bolag befinner sig i kan det välja att realisera vad det uppnått. Det första steget innebär att förvärva en licens. Normalt sett ägs tillgångarna av landet man befinner sig i och tillstånd behöver erhållas, alternativt köpas på auktion. I de fall prospekteringen lyckas kan en produktionslicens erhållas och oftast betalas någon form av royalty och/eller skatt till landet, alternativt att de får en andel av all producerad olja. Normalt löper en produktionslicens 20-30 år.

Nästa fas är prospektering, en normalt sett kostsam och riskfylld process. Den vanligaste metoden är geofysisk seismik. Ljudvågor transporteras i olika hastigheter i olika material. Utifrån variationer kan vissa strukturer lokaliseras som kan innebära olje- eller gasreserver. Nästa fas är prospekteringsborrning och faller detta ut väl blir nästa steg att utvärdera storlek och produktionstakt på fyndigheten. Därefter genomförs en fältutbyggnadsplan med teknisk, geologisk och ekonomisk data som ska godkännas av myndigheterna innan produktionen kan inledas.

Fördelar med både högt och lågt oljepris

Världsmarknadspriset på olja är kritiskt för Tethys Oils verksamhet och inte minst långsiktiga lönsamhet. Oljepriset beror på en mängd olika faktorer, men i grunden utbud och efterfrågan. Dessa påverkas i sin tur av exempelvis konjunkturen, OPECs produktionsbeslut, priset på alternativa resurser, politisk risk och väderförhållanden. Ett högt oljepris blir extra viktigt vid de tidpunkter då prospektering övergår till produktion, antingen i egen regi eller att licensen säljs vidare till ett producerande bolag.

Det finns hursomhelst även fördelar med ett lågt oljepris. Ett lågt oljepris gör att i princip alla oljefältrelaterade kostnader minskar vid produktion och prospektering. Det kan gälla såväl hyra av maskiner, personal och transporter etc. Framförallt tenderar detta att vara gynnsamt för bolag som likt Tethys Oil fokuserar på prospektering. Dessutom gör ett lågt oljepris att licenser för exempelvis utvecklingsprojekt i regel blir billigare att förvärva.

Karta över Tethys huvudområde Sultunatet Oman

Karta över Tethys huvudområde Sultanatet Oman. Produktionen från Block 3 & 4 kommer från fälten Farha South-, Saiwan East- och Shahdfälten och täcker en yta om ca 30.000 kvadratkilometer. Block 49 avser licensen som Tethys tilldelades i november 2017 med en yta överstigande 15.000 kvadratkilometer.