Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Tethys Oil

Tethys Oil

Tethys Oil: Rapport För Perioden 1 Januari 2008 – 30 September 2008

15:53 / 13 November 2008 Tethys Oil Press release

VÄSENTLIGA HÄNDELSER

  • Framgångsrik insamling av 3D-seismik på Block 15 i Oman genomförd
  • Inget gasfynd vid prospekteringsborrningen Copkoy-1 i Turkiet
  • Borrningen av JAS-2 genomförd till ett djup om 4 018 meter – test av borrhålet uppskjutet
  • Kommande borrning av Tafejjart-1 i Marocko
  • Fram till den 30 september 2008 har ingen försäljning av olja och gas redovisats i Tethys Oil, ej heller för motsvarande period föregående år
  • Resultat för de första nio månaderna 2008 uppgick till TSEK – 3 759 (TSEK – 22 381 för motsvarande period föregående år) och TSEK 4 872 (TSEK – 3 755) för det tredje kvartalet. Niomånadersresultatet har i betydande utsträckning påverkats av valutakursvinster om TSEK 2 919 till följd av den starkare amerikanska dollarn. Huvuddelen av valutakursvinsterna utgörs av omräkningsdifferenser och är därför inte kassaflödespåverkande
  • Resultat per aktie uppgick till SEK – 0,17 (SEK – 1,23) för de första nio månaderna 2008 och SEK 0,20 (SEK – 0,21) för det tredje kvartalet
  • Likvida medel per den 30 september 2008 uppgick till TSEK 66 991 (TSEK 12 252)

För ytterligare information, vänligen kontakta Magnus Nordin Verkställande Direktör, tfn: +46 8 679 4995;

(För fullständig rapport se bifogad fil.)

Show as PDF