Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Tethys Oil

Tethys Oil

Tethys Oil: Rapport För Perioden 1 Januari 2007 – 31 December 2007

10:45 / 14 February 2008 Tethys Oil Press release

VÄSENTLIGA HÄNDELSER · Återinträdesborrningen Jebel Aswad genomförd - flödade 2 626 fat oljeekvivalenter per dag vid test

· Frankrike – Tethys deltog i prospekteringsborrningen Pierre Maubeuge 2 – möjligt kommersiellt gasfynd som skall testas 2008

· Spanien – Tethys deltog i borrningen av Hontomin 4 – ingen olja påträffades

· Förvärv av 50 procents andel i Block 3 och 4 onshore Oman

· Beviljades undersökningstillstånd för norra Gotland

· Emission föreslagen, som skall riktas till investerare i framför allt Asien och Mellanöstern och åtföljas av sekundärnotering i Dubai

· Fram till den 31 december 2007 har ingen försäljning av olja och gas redovisats i Tethys Oil, ej heller för motsvarande period föregående år

· Resultat för helåret 2007 uppgick till TSEK – 24 721 (TSEK – 29 802 för motsvarande period föregående år) och TSEK – 2 340 (TSEK – 24 162) för det fjärde kvartalet. Nedskrivningar om TSEK 16 220 har påverkat resultatet för helåret 2007 negativt

· Resultat per aktie uppgick till SEK – 4,22 (SEK – 5,83) för helåret 2007 och SEK – 0,40 (SEK – 4,21) för det fjärde kvartalet

· Likvida medel per den 31 december 2007 uppgick till TSEK 12 252 (TSEK 58 085). Olje- och gasinvesteringar för tolvmånadersperioden uppgick till TSEK 51 481 huvudsakligen i Frankrike och Oman

Tethys Oil AB (publ) Tethys Oil är ett svenskt bolag med inriktning på prospektering efter samt utvinning av olja och naturgas. Tethys Oil strävar efter att hålla en välbalanserad portfölj med huvudsaklig inriktning mot prospektering med projekt som kan ge hög risk och hög avkastning. Tethys skall också ha prospekteringsprojekt av lägre risk samt utvärderings- och utbyggnadsprojekt. Bolaget har intresseandelar i licenser i Oman, Marocko, Spanien, Turkiet, Sverige och Frankrike. Aktierna är noterade på First North (TETY) i Stockholm. Remium AB är Certified Adviser.

För ytterligare information, vänligen kontakta Magnus Nordin Verkställande Direktör, tfn: +46 8 679 4990

(För fullständig rapport se bifogad fil.)

Show as PDF