Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Tethys Oil

Tethys Oil

Tethys Oil: Tethys Emitterar Teckningstoptioner

17:09 / 31 March 2008 Tethys Oil Press release

Styrelsen i Tethys Oil AB har, i enlighet med bemyndigandet från den extra bolagsstämman den 20 februari 2008, fattat beslut om att emittera knappt 4,8 miljoner teckningsoptioner med företrädesrätt för befintliga aktieägare, inklusive tillkommande aktieägare från den pågående riktade emissionen. Teckningsoptionerna kommer kostnadsfritt att delas ut till aktieägare per avstämningsdag 15 april 2008.

För varje femtal (5) innehavd aktier erhålls kostnadsfritt en (1) teckningsoption. Varje teckningsoption berättigar innehavaren att teckna en ny aktie i Tethys Oil. Teckningskursen är 23 SEK och teckningsoptionen kan utnyttjas under perioden 1 juni 2008 - 30 juni 2010. De nyemitterade teckningsoptionerna förväntas att tas upp för handel vid First North i slutet av april 2008. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer 4 795 657 aktier att emitteras och därmed tillföra bolaget omkring 110 MSEK före emissionskostnader.

Avstämningsdagen för rätten att erhålla en teckningsoption i Tethys Oil är 15 april 2008, vilket innebär att sista handelsdag på First North för aktien inklusive teckningsoption är torsdagen den 10 april 2008. Fredagen den 11 april 2008 handlas aktien exklusive teckningsoption.

Tilldelning av teckningsoptioner avrundas nedåt till närmaste heltal. Om en aktieägare exempelvis har 9 aktier, kommer tilldelningen att uppgå till en teckningsoption. Har en aktieägare 10 aktier, kommer tilldelningen att uppgå till två teckningsoptioner.

Fullständiga villkor och mer information finns i prospektet, som inkluderar årsredovisningarna för 2005, 2006 och 2007, vilket idag finns tillgängligt på Tethys hemsida, www.tethysoil.com. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tethys Oil AB (publ) Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på identifiering och utbyggnad av samt produktion från olje- och naturgastillgångar i Mellanöstern, Nordafrika och Europa. Tethys strategi är att investera i projekt i områden med kända olje- och naturgasförekomster men som inte utvärderats fullt ut med modern teknik. På så vis kan hög avkastning nås med begränsad risk.

Tethys har licensrättigheter i Oman, Marocko, Frankrike, Spanien, Turkiet och Sverige. Aktierna är noterade på First North (TETY) i Stockholm. Remium AB är Certified Adviser.

Hemsida: www.tethysoil.com

För ytterligare information, vänligen kontakta Magnus Nordin Verkställande Direktör, tfn: +46 8 679 4992;

Show as PDF